DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181353

ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: КОНЦЕПЦІЯ, СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК

О.А. Зінченко, П. Даріюш, Д.С. Зінченко

Анотація


Визначено необхідність перегляду концептуальних підходів до визначення базових економічних понять, пов’язаних з впливом інформації на економічні процеси. Доведено, що всі процеси, що протікають у сучасному світі мають абсолютну залежність від інформації, знань, інновацій, креативу і в кінцевому підсумку базові засади формування конкурентоспроможності і економічної безпеки на всіх рівнях господарювання сьогодні залежать від ефективності управління господарсько- економічними процесами в контексті
якості, повноти, своєчасності та ефективності використання необхідної інформації. У якості мети дослідження визначено вивчення сутності понять «інформаційне суспільство», «інформаційна економіка», удосконалення концепції формування інформаційної економіки з перенесенням акцентів на необхідність формування вектору розвитку, орієнтованого на
досягнення еклолгічності, інноваційності, інтелектуалізації та креативу та зростання якості життя. Доведено, що в сучасних умовах світової глобалізації та інформатизації існує необхідність перегляду базових канонів, пов’язаних з сприйняттям суспільством життєвих цінностей, орієнтованих на досягнення лише фінансово-економічних цілей (на перші щабелі повинні виходити категорії, пов’язані з соціалізацією, енверонікою, екологізацією, інноватизацією, креативом та інформатизацією). Доведено, що в умовах формування інформаційної економіки важливим є збагачення інформаційного поля якісним - креативно-інноваційним- наповненням, на основі якого за допомогою синергетичного ефекту створюватимуться якісно нові умови формування інформаційного суспільства. І як наслідок – передумови для зростання якості життя людини. На основі аналізу підходів до визначення інформаційного суспільства визначено орієнтири на зростання його креативно- інноваційної складової. Наведене авторське бачення мети формування інформаційної економіки як оптимального використання інформаційних, інноваційних, інтелектуально-креативних ресурсів для створення передумов зростання якості життя населення через:
а) гармонізацію та збалансованість суспільно-економічних відносин; б) покращення добробуту людей та соціальної справедливості; в) підвищення екологічної, економічної та соціальної безпеки.


Ключові слова


інформаційна економіка; інформаційне суспільство; концепція;

Повний текст:

PDF

Посилання


Белопольский Н.Г. Энвироника - наука будущего развития человечества /

Н.Г. Белопольский. – 3-е изд., перераб. и доп. / Донецк: НАН Украины. Ин-т экономики

пром-сти, 2007. – 436с.

Evolution and the Green Economy in the Age of the Anthropocene

[Електронний ресурс] - Режим доступу:https://www.unenvironment.org/news-andstories/

news/evolution-and-green-economy-age-anthropocene

Тоффлер О. Третья волна . США – экономика, политика, идеология./ О. Тоффлер. -

№3.

Ракитов А.И. Информация, наука, технология в глобальных исторических изменениях /

А.И. Ракитов. - М.: Прогресс, 1998. - 104 с.

Рубанець О.М. Інформаційне суспільство: когнітивний креатин постнекласичних

досліджень: Монографія. / О.М. Рубанець. - К.: ПАРАПАН, 2006. - 420 с.

Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США (.: Fritz Machlup. The

Production and Distribution of Knowledge in the United States) / Фриц Махлуп. - - Москва :

Прогресс, 1966. – 462 с.;

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. –

М.: Academia, 2004, C. CLII

Економічна енциклопедія. Т1./ Редкол…: С.В.Мочерний та ін.. – К.:Видавничий центр

«Академія», 2000. – 864с.

Information Economy Report (Series) // United nations conference on trade and

development [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://unctad.org/en/Pages/Publications/InformationEconomyReportSeries.aspx

The information economy [Електронний ресурс] - Режим

доступу:www.businessdictionary.com

[ Cambridge Business English Dictionary © Cambridge University Press) [Електронний

ресурс] - Режим доступу: https://dictionary.cambridge.org

Головна сторінка Державного агентства з питань електронного урядування

України [Електронний ресурс] - Режим доступу:https://www.e.gov.ua/ua
Copyright (c) 2020 О.А. Зінченко, П. Даріюш, Д.С. Зінченко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua