DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181841

ВИЗНАЧЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ю.О. Гавриш, А.Д. Кухарук

Анотація


Статтю присвячено аналізу основних детермінантів формування конкурентних
переваг видавничо-поліграфічними підприємствами. Визначено умови, за яких виникає
можливість підвищення рівня конкурентоспроможності суб’єктів видавничо-
поліграфічної діяльності. Визначено, що основними детермінантами
конкурентоспроможності таких підприємств є макроекономічні та фінансові, котрі у
свою чергу щільно пов’язані із ресурсним забезпеченням конкурентного потенціалу
компаній та сприяють посиленню їх позиції на ринку. Проаналізовано макроекономічні
чинники розвитку підприємств в Україні та світі, охарактеризовано основні тенденції
виробничо-комерційної діяльності поліграфічних підприємств з урахуванням їх ділових
очікувань. Проаналізовано макроекономічні показники України, основні показники
діяльності підприємств України та виявлено позитивні чинники формування та реалізації
конкурентних переваг видавничо-поліграфічних підприємств. Зазначено, що саме
фінансовий чинник визначає можливість економічного процвітання більшості видавничо-
поліграфічних підприємств світу. Разом з тим, виявлено зростання витрат на операційну
діяльність поліграфічних компаній протягом останніх років, у тому числі друкарень та
постачальників поліграфічних матеріалів. Проаналізовано структуру операційних
витрат видавничо-поліграфічних підприємств. Зауважено, що задля підвищення
конкурентоспроможності, зокрема при реалізації конкурентної стратегії лідерства за
витратами, доцільним є пошук шляхів оптимізації витрат на матеріальне забезпечення
та формування фонду заробітної плати. Проведено аналіз рівня заробітних плат на
поліграфічних підприємствах. Узагальнено можливі напрями оптимізації обсягу фонду
заробітної плати з урахуванням доцільності реорганізації робочих груп. Перспективним
напрямом подальших досліджень є оцінювання економічної ефективності створення
дистанційних проектних команд на видавничо-поліграфічних підприємствах з метою
протидії негативному впливу фінансових чинників-дестимуляторів
конкурентоспроможності.


Ключові слова


видавничо-поліграфічне підприємство; поліграфічна діяльність, детермінанти конкурентоспроможності; макроекономічні показники; фінансові чинники конкурентоспроможності

Повний текст:

PDF

Посилання


Doing Business 2019. Training for Reform : report. International Bank for

Reconstruction and Development. Washington DC, 2019. 311 p.

Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs : report. International Bank for

Reconstruction and Development. Washington DC, 2018. 312 p.

Очікування підприємств сфери послуг у ІV кварталі 2018 року щодо перспектив

розвитку їх ділової активності : статистичний звіт. Державна служба статистики України,

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. Дата звернення: 15.01.2019

Kukharuk A., Gavrish Yu., Zmitrovych D. Managing the competitiveness in CIS

countries and Ukraine: the goal and conditions. Eastern Journal of European Studies. 2017. Is

(1). pp. 115-136.

Schwab K. et al. The Global Competitiveness Report 2017–2018. Geneva : World

Economic Forum, 2017. 381 p. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf. Дата

звернення: 10.01.2019

Макроекономічні показники : статистична інформація. Національний банк

України. Офіційний сайт національного банку України, 2019. URL:

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=23487024. Дата звернення: 13.01.2019 р.

Индексы : Номинальный ВВП Украины с 2002 по 2018 гг. Мінфін: фінансовий

портал. URL: https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/ Дата звернення: 13.01.2019 р.

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної

діяльності : статистична інформація. Державна служба статистики України, 2018. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/. Дата звернення: 17.01.2019

Рентабельність операційної та усієї діяльності підприємств за видами

економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-

: статистична інформація Державна служба статистики України, 2018.URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/. Дата звернення: 18.01.2019

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами

економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-

: статистична інформація Державна служба статистики України, 2018. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/. Дата звернення: 18.01.2019

Davis R. Print Management Alert. Impact of Cost on Profitability in the Printing

Industry : report. USA : Printing Industries of America, Center for Print Economics and

management, 2017. 8 p. URL: https://www.printing.org/sites/default/files/

attachments/management_alert-cost_and_profits_final_after_edits_sept_2017.pdf. Дата

звернення 19.01.2019

Какой будет полиграфия Украины в 2018 году. Итоги январского блиц-опроса

журнала Print+. URL: https://printus.com.ua/article/read/3571 Дата звернення: 20.12.2018

5th drupa Global Trends Report 2018. Executive summary. URL:

https://www.drupa.com/cgi-bin/md_drupa/lib/all/lob/return_download.cgi/5th_

Global_Trends_Executive_Summary_EN.pdf?ticket=g_u_e_s_t&bid=4016&no_mime_type=0

Дата звернення 25.01.2019

Exchange Rates incl. Effective Ex. Rates : Data Tables. International Monetary

Fund. URL: http://data.imf.org/regular.aspx?key=61545862

Сосновська О. О., Жидецька Х. В. Сучасні проблеми управління витратами на

підприємствах видавничо-поліграфічної галузі. Наукові записки : наук.-техн. зб. Сер.:

Економічні науки. 2016. № 2 (53). С. 213-220.

Должанський А. М. Облік і контроль виробничих витрат у поліграфії (на

матеріалах малих підприємств західного регіону україни): автореф. дис. на здобуття

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 „ Бухгалтерський облік, аналіз і аудит ”.

Львів, 2002. 19 с.

Офіційний сайт порталу вакансій Rabota.ua. URL: https://rabota.ua/ua. Дата

звернення: 01.02.2019

Офіційний сайт порталу вакансій Work.ua. URL: https://www.work.ua/. Дата

звернення: 01.02.2019

Гавриш О. А., Кухарук А. Д. Генерація імпульсів формування належного рівня

конкурентоспроможності поліграфічних підприємств. Економічний вісник Національного

технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: зб. наук. пр.

№ 10. С. 134–139.

Юдіна Н. В., Солнцев С. О. Особливості рекламної діяльності виробника

рекламно-поліграфічної продукції. Проблеми системного підходу в економіці: електрон.

наук. фах. вид. 2008. № 3. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2008-

/Udina_308.htm.

Дурняк Б. В., Штангрет А. М., Мельников О. В. Видавничо-поліграфічна галузь

України: стан, проблеми, тенденції. Статистично-графічний огляд. Л. : УАД, 2006.

с.

Довгань Л. Є., Воржакова Ю. П. Механізм формування конкурентної політики

поліграфічних підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 4(154). С. 32-40.

Палига Є. М. Реструктуризація підприємств видавничо-поліграфічної галузі як

основа стратегії конкурентоспроможності і розвитку корпоративного управління. Вісник

економічної науки України. 2016. № 2. С. 143-148.

Davis R. Print Management Alert. Impact of Cost on Profitability in the Printing

Industry : report. – USA : Printing Industries of America, Center for Print Economics and

management, 2017. 8 p. Retrieved from: https://www.printing.org/sites/default

/files/attachments/management_alert-cost_and_profits_final_after_edits_sept_2017.pdf. Дата

звернення 19.01.2019

Какой будет полиграфия Украины в 2018 году. Итоги январского блиц-опроса

журнала Print+. URL: https://printus.com.ua/article/read/3571 Дата звернення: 20.12.2018
Copyright (c) 2020 Ю.О. Гавриш, А.Д. Кухарук

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua