DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181843

ПОЛІТИКА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

Т.А. Коцко

Анотація


У статті розглянуто проблеми екологізації діяльності підприємств паливно-
енергетичного комплексу у контексті формування передумов забезпечення їх еколого-
економічної ефективності та конкурентоспроможності. Досліджено особливості
трансформації паливно-енергетичного комплексу України, його структуру, проблеми
розвитку. Доведено залежність процесів макроекономічних трансформацій від
ефективності трансформацій галузей паливно-енергетичного комплексу. Розкрито
механізми впливу підприємств паливно-енергетичного комплексу на навколишнє природне
середовища, а також екологічні і економічні наслідки такого впливу. Розглянуто
сутність політики екологізації діяльності підприємства, об’єкти та напрями
екологізації, її переваги та роль у забезпеченні розвитку підприємства. Визначено причини
відсутності мотивів формування політики екологізації підприємствами паливно-
енергетичного комплексу. Проаналізовано правову базу формування екологічної політики
в Україні, екологізації економічного розвитку. Встановлено, що практичне втілення
принципів екологічної політики у господарську практику підприємств ускладнюється
проблемами інституційного характеру. Розкрито багатоаспектний та суперечливий
характер поняття «екологізація», який відображає тенденції розвитку сфери
природокористування в цілому. Доведено, що екологізація – це інструмент, який дозволяє
мінімізувати еколого-економічні збитки на рівні підприємства, формує передумови
інноваційного розвитку підприємства та його стратегічної конкурентоспроможності.
Охарактеризовано моделі політики екологізації з урахуванням рівня розвитку
організаційної культури підприємств та можливостей її реалізації. Запропоновано підхід
до вибору моделі екологізації діяльності сучасного підприємства. Обґрунтовано напрями
та інструменти реалізації політики екологізації підприємств паливно-енергетичного
комплексу.


Ключові слова


паливно-енергетичний комплекс; екологічна політика; екологізація; екологізація діяльності підприємства; моделі екологізації; сталий розвиток; навколишнє природне середовище; розвиток підприємства;

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України Про «Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на

період до 2020 року» від 21 грудня 2010 року № 2818-VI URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17

Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. Проект-2017. 112 с. URL:

https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_ v06-optimized.pdf

Кислый В.Н., Лапин Е.В., Трофименко Н.А. Экологизация управления предприятием:

Монография. Сумы ИТД «Университетская книга», 2002. 232 с.

Енергетична стратегія України на період до 2030 року. Схвалено розпорядженням Кабінету

Міністрів України від 24.07.2013 №1071. 166 c. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13

Вахлакова В.В. Інструменти управлінського супроводу екологізації діяльності промислового

підприємства. Економіка і регіон. 2016. №1. С. 38-46. URL: http://nbuv.gov.ua/

UJRN/econrig_2016_1_8

Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія / За ред. С.М. Ілляшенка. – Суми:

Університетська книга, 2008. 615 с.

Мельник Л.Г., Шкарупа Е.В., Часнык, Е.Н. Предпосылки развития ТЭК на основе принципов

«зеленой» экономики. Природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока – взгляд в будущее:

Материалы Международного Экологического форума (Россия, Кемерово, 19-21 ноября

г.) в 2-х т. Т. 2. / Под ред. Т.В. Галаниной, М.И. Баумгартэна. – Кемерово, КузГТУ, 2013.

С. 74-78.

Погорелов Ю.С., Вахлакова В.В. Методи екологізації діяльності промислового підприємства.

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер.: Економічні науки.

№ 5. С. 53-58.

Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності: [монографія] / О.В.

Прокопенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 395 с.

Прокопенко О.В. Теоретико-методичні засади формування потенціалу екологізації

інноваційної діяльності підприємств. Економіка природокористування і охорони довкілля. К.:

РВПС України НАН України, 2008. С. 299-306.

Синякевич І.М. Екологічна політика: Стратегія подолання глобальних екологічних загроз /

НЛУУ. Львів: ЗУКЦ, 2011. 332 с.

Туниця Ю.Ю., Семенюк Е.П., Туниця Т.Ю. Екологізація економіки: теоретико-

методологічний аспект. Екон. теорія. 2011. №2. С. 5-15.

Крутякова В.І., Харічков С.К. Екологізація як складова стратегії переходу України до сталого

розвитку. Цілі збалансованого розвитку для України: матеріали Міжнародної конференції» (м.

Київ, 18-19 червня 2013 р.). К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. 491 с. С. 280-

Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н.,

проф., засл. діяча науки і техніки України Б.Є. Патона. К.: Державна установа «Інститут

економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»,

72 с.

Актуальні проблеми економіки України / М.В. Зубець, Б.Я. Панасюк. К.: Аграрна наука, 2004.

с.

Зменшення викидів у тепловій електроенергетиці України через виконання вимог

Європейського енергетичного співтовариства. Зелена книга / МЦПД / Документ з аналізу

політики підготовлено в рамках проекту «Стратегія інтеграції України в Європейське

енергетичне співтовариство». Київ. 2011. 48 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Савицький О. Україна та Енергетичне Співтовариство. Критерії відповідності енергетичної

політики України вимогам Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Аналітична доповідь. Київ, 2014 р. 32 с.
Copyright (c) 2020 Т.А. Коцко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua