МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182751

Ключові слова:

технологічне переозброєння, трисекторна економіка, виробнича функція,

Анотація

Київський регіон та Україна в цілому перебувають ще на індустріальній стадії
розвитку, і її можливості ще не вичерпані. Таким чином, стає нагальним завдання широкого
використання передових індустріальних технологій з метою модернізації підприємств. При
цьому важливим є підняття науково-технологічного рівня підприємств і галузей, в яких ще
зберігаються застарілі технології, досягати їх переходу на рівень вищих індустріальної й
постіндустріальної стадії. Технічне переозброєння і реконструкція діючих підприємств,
будучи однією з форм розширеного відтворення основних фондів, сприяють перш за все
оновленню і якісному вдосконаленню існуючих засобів праці, підвищення ролі технічної
оснащеності діючих підприємств, автоматизації та механізації виробництва відповідно до
вимог НТП. Найбільший ефект від реконструкції і технічного переозброєння досягається в
тих випадках, коли застосування комплексної механізації і автоматизації виробництва
поєднується з впровадженням принципово нових технологічних процесів. У даній статті
розглядається один із варіантів вирішення стратегічної задачі, поставленій у Київському
регіоні до 2020 року, а саме стійкого економічного зростання на основі інноваційного
розвитку. В основі статті лежить модель переозброєння трисекторної економіки
Колємаєва В.А., але без деяких спрощень, які автор використовував для аналітичного
розв’язку задачі оптимального керування. Ця модель апробована на показниках Київського
регіону за 2010 – 2016 роки. Було знайдено показники виробничої функції Коба-Дугласа для
усіх галузей економіки в регіоні. Засновуючись на отриманих показниках галузі були
згруповані у три сектори та сформовано вихідні дані для моделі. Методом послідовного
квадратичного програмування було знайдено оптимальне рішення для задачі управління
переозброєнням регіону.

Посилання

Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. -

Режим доступу: http://oblpto.in.ua/images/docum/nakazi/strateg2020.pdf

Звіт про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом

заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської області на період до

року за 2017 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

https://docs.wixstatic.com/ugd/d9f7ba_9a44b85b2e4446c087c1925555e80dc0.pdf

Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Головне управління статистики у Київській області [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://kyivobl.ukrstat.gov.ua/

Колемаев В.А. Математическая экономика: учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

с.

Грабовецький Б.Є. Виробничі функції в економічних дослідженнях. Вісник СумДУ. Серія

Економіка. 2013. № 1. С. 60–68.

Гуменюк В.Я. Переваги та недоліки застосування функції Кобба-Дугласа як інструменту

управління виробничими ресурсами транспортних підприємств. Вісник Національного

університету ”Львівська політехніка”. Проблеми економіки та управління. 2000. № 391.

С. 157–162.

Kraft D. A software package for sequential quadratic programming. Forschungsbericht:

Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt fur Luft- und Raumfahrt.1988, 33 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів