DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.192866

НЕБЕЗПЕКА, ЗАГРОЗА, РИЗИК: АНАЛІЗ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Т.В. Романчик

Анотація


В статті проведено порівняльний аналіз базових категорій теорії економічної безпеки підприємства, таких як «небезпека», «загроза» та «ризик». Розглянуто  різні підходи та різні точки зору відомих економістів щодо змісту та сутності згаданих дефініцій, підкреслена їх схожість та виділено відмітні риси. Визначено, що на сучасному етапі розвитку економіки на ринку склалися умови агресивної конкурентної боротьби та активного розвитку нечесних методів ведення бізнесу. Це привертає увагу вчених-економістів до проблем забезпечення економічної безпеки підприємств. Незважаючи на актуальність теми, серед вчених немає єдиної думки щодо сутності базових понять теорії економічної безпеки. Зіставлення оприлюднених точок зору на категорії «небезпека», «загроза» та «ризик» дозволило визначити загальні риси та розбіжності, за якими можуть бути ідентифіковані згадані поняття. Аналіз публікації дозволив зробити висновок, що дефініції можуть застосовуватися залежно від ступеню імовірності негативного розвитку подій, тобто залежно від ступеню рівноваги між дією негативних чинників та можливої захисної реакції на них з боку підприємства. Порушення рівноваги між стійкістю підприємства до негативного впливу та ступенем ймовірності спричинення шкоди здатне стан потенційної безпеки перевести у стан загрози та стати причиною ризику. Тобто, застосування кожної з розглянутих категорій доцільно в залежності від ступеню імовірності настання події, негативної за своїми наслідками. Так, небезпеку визначено як певний імовірнісний неконкретизований вплив на об’єкти та процеси негативних чинників зовнішнього або внутрішнього формування. Серед характеристик, що властиві небезпеці, автор виділяє: багатоаспектність, динамічність, перманентність. Загрозу автор характеризує як високу частку імовірності реальної подія, за якої стає можливий перехід небезпеки зі стану можливості у реальну площину. Економічний ризик, на думку автора, являє собою імовірність втрати частини ресурсів, недоотримання доходів або появу додаткових витрат як наслідок певних видів діяльності. Ризик існує за наявністю трьох обов’язкових умов, таких як можливість випадкової події, негативної за своїми наслідками; матеріальний, моральний або інший збиток, що може бути наслідком події; діяльність суб’єкта економіки, пов’язана з цією подією. Отже, за результатами проведеного дослідження можливо довести обґрунтованість та доцільність використання основних категорій теорії безпеки.


Ключові слова


ризик, загроза, небезпека, економічна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.01 № 2245-ІІІ [2245-14]

Арефʼєва О.В. Планування економічної безпеки підприємств / О.В. Арефʼєва, Т.Б. Кузенко. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 170 с.

Доронин А. Бизнер-разведка / Доронин А. – 5-е изд.– М.: Ось-89, 2009. - 384 с.

Калініченко Л. Л. Кадрова безпека, як провідна складова в забезпеченні економічної безпеки підприємства / Калініченко Л. Л. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : [колективна монографія у 2т.]. - Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – Т. 2. - 349 с.

Клебанова Т.С. Теория экономических рисков / Т.С. Клебанова, И.Д. Раевнева. - ИД «Инжек», 2003, 152 с.

Корчевська Л.О. Синергетичне управління економічною безпекою підприємства / Л.О. Корчевська. : дис. ... д. екон. наук : 08.00.04 / Корчевська Лілія Олександрівна ; ХНТУ. — Херсон, 2017. — 501 с.

Кузьменко А. Проблеми відповідності стратегії та системи забезпечення безпеки України національним потребам // Юридичний Журнал. – 2006 р. – №10

Куркин Н.В. Управление экономической безопасностью развития предприятия: Монография. / Н.В. Куркин – Д.: АРТ-ПРЕСС, 2004. – 452 с.

Лазарєв А.А. Менеджмент страхування та ризику. Навчальний посібник / А.А. Лазарєв, - Х.: АВВ МВСУ, 2006. - 69 с.

Ліпкан В.А. Національна безпека України.– Навчальний посібник./ В.А. Ліпкан. - Кондор.– 2006.– 552 с.

Лысенко Ю. Г. Поиск эффективных решений в экономических задачах / Ю. Г. Лысенко, А. Ю. Минц, В. П. Стасюк – Донецк: ДонНУ, 2002. – 101 с.

Ляшенко О. М. Л 57 Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: монографія. / О. М. Ляшенко. – 2-ге вид., переробл. – К. : НІСД, 2015. – 348 с.

Мороз О.В. Концепція економічної безпеки сучасного підприємства : монографія / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, А.А. Шиян. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 259 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка / Сергей Иванович Ожегов – М. : Рус. яз., 1985. – 797 с.

Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, личность / под ред. Е. А. Олейников – М. : Бізнес-школа «Интел-Синтез», 1997. – 288 с.

Перерва П.Г. Інноваційна складова реінжинірингу у забезпеченні економічної безпеки підприємства / П.Г.Перерва, Т.В.Романчик . - Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств: монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Л.М. Таранюка - Суми: Видавець СНАУ, 2018.- С.31-43.

Плесовских Ю.Г., Рожков Ю.В., Старинов Г.П. Деликт-менеджмент в системе экономической безопасности бизнеса: монография / под науч. ред. Ю.В. Рожкова. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2011. – 220 с.

Попович К. В. Етимологія та розвиток категорії "безпека" / К. В. Попович // Управління розвитком. - 2013. - № 21. - С. 58-61.

Романчик Т.В. Комплаєнс-ризики у системі забезпечення економічної безпеки підприємства /Т.В. Романчик. – Колективна монографія: Розвиток механізмів управління інноваційною складовою економічної безпеки України. - за редакцією д.е.н., проф. О.В. Прокопенко – СумДУ, 2017. – С. 266-279.

Романчик Т. В. Наукові засади дефініції «економічна безпека» / Т. В. Романчик / Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі: Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (Кременчук, 21-23 березня 2017 року). – Кременчук, КрНУ, 2017– С. 206-210

Словник термінів та визначень недержавної системи безпеки України / Крутов В. В. та ін. – К., 2008. – 106 с.

Хохлов Н.В. Управление риском. Учебное пособие. / Н.В. Хохлов - М., ЮНИТИ, 2003, 238 с

Чорна О.О. Особливості функціонування поняття «безпека / bezpečnost» в сучасній публіцистиці (на матеріалі української та чеської мов)/ О.О. Чорна // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2012. Випуск 19 – С.161-167

Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / А.С. Шапкин - М., ЮНИТИ, 2004, 543 с

Ярочкин В. И. Система безопасности фирмы / В.И. Ярочкин. – М. : Ось-89, 2003. – 352 с.
Copyright (c) 2020 Т.В. Романчик

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua