DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216317

СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

І. М. Крейдич, Ю. О. Єрешко, В. Р. Товмасян

Анотація


Лексична неоднозначність в трактуванні понять і категорій притаманна вітчизняній науці в процесі пізнання нею термінології із західних наукових праць. У процесі інтерпретації проявляється редукціонізм або, навпаки, розширення сутності, що змінює розуміння категорії як синонімічно, так і по суті. Кейнсіанське «термінологічний гармидар» досі панує у вітчизняній науковій думці, провокуючи невірне тлумачення термінів і, як наслідок, неоднозначне розуміння сутності понять, а відповідно і логічну неможливість якісного аналізу системи і процесів, що призводить до помилкової інтерпретації, ставить під сумнів теоретичну цінність дослідження, а іноді і зовсім нівелює існуючий науковий доробок.

Доведено, що категорія «фінансова політика» являє собою складну систему, елементи якої взаємодіють між собою, а система набуває своїх специфічних характеристик в процесі їх поєднання. Жоден елемент не може бути відділений від системи, оскільки, при його відокремленні, можна втратити певну частину системних властивостей, і тому використання класичного редукціонізму, який все ще притаманний, зокрема, економічній теорії, є недоцільним.

Оскільки, лексична неоднозначність не піддається елементарній елімінації, для формування комплексного уявлення про категорію «фінансова політика» здійснено спробу використання її в рамках методології причинності явищ в якості бази дослідження.

Економічна сутність фінансової політики підприємства проявляється в її функціях. Для обґрунтування функцій фінансової політики підприємства, як багатоаспектної системи, було використано згадані вище лексичну неоднозначність терміну і методологію причинності явищ, тобто розмежування загального, конкретного і одиничного, що дозволило здійснити дослідження елементів у їх взаємозв’язку, дотичності і протиставності.

Як наслідок, визначено функції, загальні для обох систем (politics і policy), і обрана методологія дослідження дозволила сформулювати функції фінансової політики підприємства з урахуванням основних завдань фінансового менеджменту, а саме: забезпечення нормального ритму. фінансово-господарської діяльності; забезпечення фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності підприємства; оптимізація витрат і максимізація прибутку (або збільшення прибутковості, якщо компанія домагається стійкого розвитку); забезпечення ефективного інноваційного та інвестиційного процесу та ін.


Ключові слова


фінансова політика підприємства, фінанси, фінансово-економічні відносини, політика (politics та policy), фінансовий менеджмент

Повний текст:

PDF

Посилання


Keynes, J. M. (2018). The general theory of employment, interest, and money. Springer, pp.63

Берталанфи Л. фон. Общая теория систем – критический обзор // Исследования по общей теории систем: Сборник переводов / Общ. ред. и вст. ст. В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина. – М.: Прогресс, 1969.

Кириленко, О. П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика) [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кириленко. - Тернопіль : Астон, 2002

Б. В. Дергалюк,М. В. Парфенюк, ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА» ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ Ефективна економіка № 5, 2017

Ерешко, Ю. О., Товмасян В.Р. (2020) Теорія фінансової політики підприємства. Інвестиції: практика та досвід, 15-16 (63), 63-68. doi:10.32702/2306-6814.2020.15-16.63

Політика: https://uk.wikipedia.org/wiki/Політика

Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. - К.: Основи, 2000. - 239 с. - ISBN 966-500-037-3

Політичні погляди Томи Аквінського. Інтернет енциклопедія філософії https://www.iep.utm.edu/aqui-pol/

Мармаза О.І. Основи теорії менеджменту / О. І. Мармаза. – Х.: ТОВ «Планета-принт», 2015. – 139 с. ISBN 978 – 617 – 7229 – 35 -2

Jenks, Edward (1900). A history of politics. J. M. Dent & Co. с. 1–164.

Blattberg, Charles (July 2001). Political Philosophies and Political Ideologies. Public Affairs Quarterly 15 (3): 193–217. ISSN 0887-0373. SSRN 1755117

Ерешко, Ю. О. (2011). Управлiння грошовими потоками пiдприємства: дис. канд. екон. наук: 08.00. 04 Київський полiтехнiчний iнститут. Київ, 2011.-274 с.

Колбеч Г. К. Політика: Основні концепції в суспільних науках. Переклад з англійської. — К.: Видав. дім „КМ Академія”, 2004. – 127 с.

Мармазова, Т. Прикладні аспекти реалізації функцій політики [Текст] / Тетяна Мармазова // Політ. менеджмент : Укр. наук. журнал. — Київ : Укр. центр політ. менеджменту, 2009. — № 4. — 44-50.

J. Tittenbrun Talcott Parsons’ economic sociology. International Letters of Social and Humanistic Sciences ISSN: 2300-2697, Vol. 13, pp 20-40doi:10.18052/www.scipress.com/ILSHS.13.20 2014 SciPress Ltd, Switzerland

Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник. К: Либідь, 2005. 576 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-1857.html

Юрій М.Ф. Політологія: Навчальний посібник. К: Дакор, КНТ, 2006, 416 с.

Бабкіна О. В., Горбатенко В. П. Політологія:Навчальний посібник / К.: ВЦ , 2006.- 568 c.

Macmillan S. The Role of Policies and Procedures. url: https://protocolpolicy.com/the-role-of-policies-and-procedures/

Oxford English Dictionary https://www.oed.com

“Policy”. Collins Dictionary https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/policy

PSG-Services “Are Your Policies and Procedures a Barrier To Growing Your Company?” https://www.pcg-services.com/are-your-policies-and-procedures-a-barrier-to-growing-your-company/

Крейдич І,М.; Наконечна О. С.; Харченко О. С. Умови забезпечення платоспроможності підприємств в контексті їх фінансової безпеки. Економічний вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут, 2015, 12: 190-198

Макс Вебер. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. — К., 1998. — С.173-191 http://litopys.org.ua/weber/wbs08.htm
Copyright (c) 2020 І. М. Крейдич, Ю. О. Єрешко, В. Р. Товмасян

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua