DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216320

КІБЕРНЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ПУБЛІЧНОМУ БЮДЖЕТУВАННІ

Т.В. Жибер

Анотація


Пошуки підвищення ефективності алокації публічних фінансових ресурсів обумовлені новими викликами розвитку громадянського суспільства, вимагають невпинного удосконалення його організації з метою зміни впливів на макрофінансову сферу взагалі і бюджетування зокрема. У вітчизняній науковій літературі висвітлювалися очікування щодо фінансової політики та бюджетної політики у її складі, інституційної побудови фінансової системи, запровадження програмно-цільового методу у бюджетний процес. У цій публікації зроблено наголос на інструментах кібернетичного підходу до організації систем нового рівня, яка дозволяє управляти самоорганізацією систем також у бюджетуванні на макрорівні. Системи «хорошого управління» та «новітнього публічного менеджменту» залучають виконавців – розпорядників коштів – до формулювання і досягнення проміжних результатів для досягнення цілей державної політики, як передбачає кібернетика третього порядку у системах, що самоорганізуються. Система «адміністративного підпорядкування» із зовнішнім впливом на виконавця та його звітуванням передбачена кібернетикою другого порядку. Для визначення проявів самоорганізації у використанні бюджетних коштів за допомогою кібернетичного підходу було систематизовано і алгоритмізовано інформаційний вплив на учасників бюджетування – розпорядників коштів. Визначено три чинники впливу на діяльність розпорядника коштів у процесі досягнення ним поставлених у бюджетних програмах завдань: залежність від загального прогнозованого обсягу фінансових ресурсів бюджету, необхідності виконувати захищені статі видатків бюджету та змін до бюджетних планів у процесі виконання бюджетів. Показане вагоме значення повноважень розпорядників коштів у досягненні результативності системи бюджетування за бюджетними програмами через алгоритм інформаційних потоків управління. За допомогою кібернетичного підходу до об’єктів інформаційного впливу сформульовані наслідки імплементації програмно-цільового методу в умовах нормативно регламентованих вимог до уніфікації бюджетного процесу та бюджетної політики.


Ключові слова


бюджетування, кібернетичний підхід, розпорядник коштів, бюджетна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Иванова Т. Ю., Приходько В. И., Яшин Н. С. Кибернетико-синергетический подход в современном менеджменте. Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2005. № 10. С. 40-43

Зінченко О. А., Даріюш П., Зінченко Д. С. Інформаційна економіка: концепція, сутність та розвиток. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2019. №16. С. 3-13.

Тимченко, О. М. Теоретичні засади та прагматика програмно-цільового методу фінансування вищої освіти в Україні. Фінанси України. 2018. № 11. С. 7-20.

Винниченко Н. В. Система управління бюджетом: наукові основи, сучасні тенденції, світовий досвід. Суми: Сумський державний університет, 2017. 374 с

Manko Y., Chernenko N. Reduction of low living standards as the key task of social policy in Ukraine. Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць. 2018. № 15. С. 11–18.

Магомедов, М. С. Кібернетичний підхід до формування інструменту системи адаптивного управління з безбюджетного управління діяльністю коксохімічних підприємств. Економіка. Фінанси. Право. 2016. № 7 (1). С. 17-21.

Miller G. J.. Government budgeting and financial management in practice: Logics to make sense of ambiguity. Routledge, 2017. 358 p.

Лепский, В. Е. Экономическая кибернетика саморазвивающихся сред (кибернетика третьего порядка). Управленческие науки. 2015. №4. C. 22-32

Vitek, F.. The global macrofinancial model. International Monetary Fund. 2018. 136 p. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/04/09/The-Global-Macrofinancial-Model-45790 [Accessed: 2020-07-10]

Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. 2-е издание. М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. 344 с.

Jones L. R., McCaffery J. L.. Reform of the Planning, Programming, Budgeting System, and Management Control in the U.S. Department of Defense: Insights from Budget Theory. Public Budgeting Finance. 2005. Vol. 25, № 3. С. 1–19.

Александрова А.В. Методы исследования систем управления: Учебное пособие. М.: МАТИ, 2005. 159 с.

Паєнтко, Т.В. Інституціоналізація фіскального регулювання фінансових потоків: монографія. К.: «ДКС центр», 2013. 294 с.

Павлюк, К. В.. Проблеми розвитку програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Наукові праці НДФІ. 2005. № 4. С. 42-54.

Концепція застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі : схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р. URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/538-2002-р. (дата звернення 16.06.2020 р.)

Річна звітність: Розділ ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України / Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (дата звернення 10.07.2020)

Ladi S. Good governance and public administration reform in the black sea economic cooperation (BSEC) member states. ICBSS Xenophon Papers. 2008. № 6. 52 с.
Copyright (c) 2020 Т.В. Жибер

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua