DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216335

DIAGNOSIS OF FINANCIAL SECURITY LEVEL AS THE MAIN TOOL OF FINANCIAL STRATEGY DEVELOPMENT OF OIL-EXTRACTION COMPANIES

Larysa Dokiienko

Анотація


The article is devoted to the consideration of modern financial instruments for diagnosing the level of financial safety of companies in the oil-and-fat industry. A three-tiered system for assessing financial safety has been developed for the oil-extraction companies, based on a review of modern approaches to assessing financial safety. The system includes a classic financial analysis tool (coefficient model and discriminatory bankruptcy forecasting models), a financial stability assessment tool (definition of current financial stability and modified balance model), and a value-based management model toolkit «VBM–EVA–BSC»).

It has been shown that the most popular approach to diagnosing the financial safety of a company in practice is the coefficient method, which includes estimation and analysis of key financial indicators: profitability, business activity, solvency, and financial stability.

On the basis of the coefficient model, a diagnosis was made of the level of financial safety of the leading domestic vegetable oil-extraction companies. The consolidation of the results made it possible to develop a matrix of strategic financial position of the internal financial environment of oil-extraction companies. 

On the basis of the trends and prospects for further development of the oil-and-fat industry of Ukraine, a matrix of the strategic financial position of the external financial environment for the companies studied has been developed, which determines their development possibilities and potential threats.

The combination of the two matrices of strategic financial position of oil-extractions companies has led to the development of a matrix of possible strategic directions for their financial development, with the identification of the desired financial strategy within the framework of the desired level of financial security.


Ключові слова


diagnostics, financial security, level of financial security, financial stability, profitability, business activity, strategic financial position, oil-and-fat industry, oil-extraction companies

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 496с. – (“Энциклопедия финансового менеджера”; Вып. 4).

Вергун А.М., Савченко М.М., Тарасенко І.О. Діагностика рівня фінансово-економічної безпеки підприємства /Вергун А.М., Савченко М.М., Тарасенко І.О. Міжнародний науковий журнал. Серія «Економічні науки». – 2015 - №2. – С.23-26.

Власенко І., Семко Т. Олійно-жирова галузь України: Виклики та потенціал розвитку / Власенко І., Семко Т. Товари і ринки. – 2019. – №3 – С.50-59 URL: http://tr.knute.edu.ua/files/2019/03(31)2019/07.pdf. Дата звернення: 01.10.2020

Докієнко Л.М. Модельний інструментарій оцінки типу фінансової стійкості підприємства /Докієнко Л.М. Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво НаУ “Острозька академія” – 2007. – Вип. 9. – Ч.2. – С. 173-184.

Зачосова Н.В., Бибик А.М. Напрями забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарської діяльності /Зачосова Н.В., Бибик А.М. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Випуск 15. – С. 25-28.

T.V.Kharchuk, V.A.Kredisov, V.V.Melnik, O.A. Purdenko. Improved methods of evaluation of financial security for companies in Ukraine. /Харчук Т.В, Кредісов В.A., Мельник В.В., Пурденко О.А. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2020. – №1(32). – С.213-222.

Олійно-жирова галузь 2020: тенденції, прогнози, перспективи. Електронний ресурс. URL: https://www.growhow.in.ua/oliyno-zhyrova-haluz-2020-tendentsii-prohnozy-perspektyvy Дата звернення: 01.10.2020

Рета M.B. Діагностика фінансового стану як інструмент управління фінансовою безпекою підприємства / Рета М.Н., Шимко Н.І. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Технічний прогрес та ефективність виробництва – 2013. – №67. – С.80-90.

Управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі в умовах невизначеності: колективна монографія [Текст] /За заг. ред. А.С.Крутової – Х.: Видавець Іванченко І. С., 2017. – 264 с.

Цвайг Х.І., Галайко Н.В. Загрози фінансовій безпеці підприємства та шляхи їх усунення /Цвайг Х.І., Галайко Н.В. Причорноморські економічні студії. Серія: Економіка та управління підприємствами. – 2016. – Випуск 11. – С.181-185.

Швець Ю.О., Цикало К.С. Методичний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки промислових підприємств / Швець Ю.О., Цикало К.С. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. – С.162-168.

Офіційний сайт ПрАТ "Вінницький олійножировий комбінат": http://vmzhk.vioil.com

Офіційний сайт ПрАТ "Запорізький олійноекстракційний завод": https://zmez.com.ua

Офіційний сайт ПрАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод": http://kirovogradoliya.pat.ua

Офіційний сайт ПрАТ "Пологівський олійноекстракційний завод": https://mezpology.zp.ua

Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України: smida.gov.ua
Copyright (c) 2020 Larysa Dokiienko

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua