DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216338

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

К.Ю. Редько, О.С. Фурс

Анотація


В статті розглянуто сучасний стан та тенденції, що притаманні наразі сфері туризму в усьому світі. Розкрито сутність спеціалізованих видів туризму та виділено перспективні для України. Проаналізовано динаміку доходів від надання туристичних послуг та кількості туристів за регіонами та по Україні у 2013-2018 роках. Виокремлено та надано аналіз чинників, що стримують розвиток туристичної галузі в Україні, зокрема відсутність належного державного регулювання у сфері екотуризму. Запропоновано шляхи вирішення наявних проблем та надані конкретні рекомендації щодо впровадження перспективних видів туризму в умовах ринкової економіки. Зазначено теоретико-методичні та практичні передумови успішного розвитку туристичних послуг за рахунок невикористаних резервів та незадіяного потенціалу сільської місцевості. Враховано досвід пострадянських країн, які створили сприятливі умови для залучення туристичних потоків.  Обґрунтовано, що диверсифікація сільськогосподарських підприємств, може вирішити низку соціально-економічних проблем, а саме проблему безробіття в сільській місцевості, активізації депресивних регіонів та більш рівномірне розташування продуктивних сил по всій території України. Виявлено, що залучення інвестиційних потоків та реінвестування є одним із головних факторів успіху ведення агротуристичного бізнесу, яке забезпечить поліпшення інфраструктури на теренах України. Доведено, що агротуризм може сприяти розвитку внутрішнього та зовнішнього туризму, які в свою чергу забезпечать підвищення зайнятості населення України у селах та зростання валового внутрішнього продукту. Показано, що для того, щоб визначити пріоритетність розвитку аграрного туризму в Україні та наближення його до стандартів ЄС, вважається доцільним: упорядкування нормативно-правової бази із прийняттям Верховною Радою Закону «Про сільський зелений туризм» та Постанови Кабінету Міністрів про стандартизацію його діяльності «Агротуристичні послуги. Основні вимоги»; - розробка механізму відбору та реалізації перспективних інвестиційних проектів для розвитку агротуристичного бізнесу.


Ключові слова


Туризм, екотуризм, агротуризм, світові тенденції, перспектива

Повний текст:

PDF

Посилання


Лазарєва О. В. Ключові аспекти розвитку агротуризму в Україні // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2017. – Вип. 4. – с. 25-35.

Лученок С.А. Агротуризм: мировой опыт и развитие в республике Беларусь // С.А. Лученок. – Минск : БГЭУ, 2008. – 198 с.

Пітюліч М.М. Особливості функціонування сільського туризму в Україні та досвід європейських країн // М.М. Пітюліч, І.І. Михайлюк. // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. – Серія «Економіка».– Спецвипуск 33. – Частина 3. – с. 154-158.

Очеретін Д.В. Аналіз ринку туристичних послуг в Україні // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/ocheretin.htm (дата доступу 10.02.2020).

Пойта І.О. Тенденції розвитку ринку туристичних послуг в Україні / І.О. Пойта // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції / за ред. Саух І.В. – Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2011. – С. 183-188.

Vision Tourism: 2020: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/archivio/files/ONT_2001-01-01_00991.pdf (дата доступу 10.02.2020).

Організація туристичної діяльності в Україні // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://library.if.ua/books/31.html (дата доступу 10.02.2020).

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. (дата доступу 10.02.2020).

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf (дата доступу 10.02.2020).

Державне агентство з управління зоною відчуження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dazv.gov.ua/(дата доступу 10.02.2020).
Copyright (c) 2020 К.Ю. Редько, О.С. Фурс

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua