DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216359

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ERP-РІШЕННЯ ДЛЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ УКРАЇНИ

Н. В. Курган

Анотація


В наш час глобальних процесів інтеграції бізнесу з IT-середовищем, розвитку Інтернет-торгівлі, суцільної комп'ютеризації документообігу та інформаційних потоків, будь-яке підприємство України, незалежно від розміру й масштабів господарювання, має запит на розбудову ERP-системи для модернізації управління та відповідного обліково-аналітичного забезпечення. В умовах сьогодення, конкурентні переваги, рентабельність та прибутковість діяльності досягаються на засадах інтенсивного розвитку з елементами інноваційності. Керівництво має організувати гнучке, мобільне, ефективне управління діяльністю підприємства, яке б забезпечувало раціональне та економне використання усіх залучених до бізнесу ресурсів. Сучасним рішенням є ERP-системи, які підвищують ефективність господарювання завдяки впровадженню цифрових технологій до управління та його інформаційного забезпечення, автоматизуючи та вдосконалюючи їх. Функціональні можливості, інфраструктура та вартість ERP-системи мають відповідати інформаційним запитам управління та розмірам підприємства. Малому підприємству недоцільно витрачати значущі кошти за локальну індивідуальну ERP-систему, функціонал якої не буде використовуватися у повну міру через замалу кількість господарських операцій та нестачу вузькоспеціалізованих фахівців у штаті. Великій компанії нерозумно обрати SaaS-рішення організації ERP-системи, яке пов'язане з неприйнятним ризиком втрати або викрадення комерційної інформації. В статті досліджено, описано та систематизовано сучасні варіанти розгортання ERP-системи, представлені в економічному просторі України. Автором розроблено матрицю доцільних варіантів організації ERP-системи з огляду на масштаб бізнесу вітчизняного підприємства, логічно обґрунтовано оптимальні ERP-рішення для великих, середніх та малих підприємств України. Встановлено, що транснаціональні компанії, холдинги, корпорації та великі компанії надають перевагу впровадженню унікальних, безаналогових локальних ERP-систем управління, розроблених на замовлення з урахуванням індивідуальних особливостей їх господарської діяльності та логістики. Першочерговою вимогою компаній-користувачів до таких систем є захист та конфіденційність інформації. Пояснено, що перспективними для великих компаній є IaaS-послуги у приватних хмарах. Обґрунтовано, що малому та середньому бізнесу в загальному випадку доцільно орієнтується на SaaS-рішення.


Ключові слова


управління ресурсами, ERP-система, обліково-аналітичне забезпечення, автоматизація управління, цифровізація управління

Повний текст:

PDF

Посилання


ERP-2019. Звіт Panorama Consulting Group. URL: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4439340/2019-ERP-Report-3.pdf (дата звернення: 09.09.2020).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 09.09.2020).

Дмитрів К. І. Шпак Ю. Н. Дослідження інформаційних систем в управлінні підприємствами. Економічний вісник НТУУ "КПІ". 2017 URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/download/108776/103719 (дата звернення: 09.09.2020).

Пилипенко А. А., Дзьобко І. П., Писарчук О. В. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об’єднань : монографія. Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. 344 с.

Leon Alexis. Enterprise Resource Planning. – 2nd. – New Dehli: McGraw-Hill, 2008. – 500 p.

Добротворський С. С., Сокол Є. І., Гнучих С. С., Добровольська Л. Г. Розробка і впровадження ERP-систем на open sourse технологіях в машинобудівних підприємствах. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Технології в машинобуду-ванні. № 6 (1282). 2018. с. 67–71. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/37172/1/vestnik_KhPI_2018_6_Dobrotvorskiy_Razrabotka_i_vnedrenie.pdf (дата звернення: 09.09.2020).

Офіційний сайт International Data Corporation (IDC). URL: https://www.idc.com (дата звернення: 09.09.2020).

Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б., Дудук В. І. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. Навч. посіб. Київ : "Видавництво "Центр учбової літератури", 2012. 296 с.

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 09.09.2020).
Copyright (c) 2020 Н. В. Курган

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua