DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216379

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМТСВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

М.А. Северин, С.О. Солнцев

Анотація


Стаття присвячена аналізу інформаційної діяльності вітчизняних підприємств в сьогоднішніх умовах на ринку України. Розвиток інформаційних технологій створює умови для збільшення кількості інформації в світі, яку людина використовує у повсякденному житті, а також генерує набагато більше інформації, ніж раніше. Саме ця інформація необхідні підприємству для аналізу та формування своєї маркетингової стратегії – від якої залежить діяльність підприємства на ринку. Але розміри та властивості цієї інформації першочергово впливають на весь наступний процес обробки цієї інформації на підприємстві – якщо інформація є нерелевантною або хибною, у процесі збору, обробки та аналізу цієї інформації в середині маркетингової інформаційної системи підприємство може зіштовхнутися з проблемою складання хибних гіпотез щодо стану ринку, що у свою чергу може призвести до некоректної діяльності на ринку. Тому на даний момент доцільним стає питання щодо властивостей та принципів інформації, яку генерує людина у своєму повсякденному житті – оскільки саме від цього буде залежати весь подальший процес всередині інформаційної системи – саме тому зараз підприємства зацікавлені у аналізі можливостей щодо модернізації певних ланок інформаційної системи для підвищення її ефективності. На сьогоднішній день ефективна діяльність підприємств обумовлена комплексом маркетингових заходів, сутність яких полягає в створенні ринково-продуктової стратегії, та її коригуванні. Очевидно, що для створення стратегії необхідно розуміти стан ринку, його динаміку, необхідно своєчасно отримувати якісну та комплексну інформацію щодо ринку. Але на сьогоднішній день інструменти збору зовнішньої інформації змінюються, оскільки суспільство щороку переходить у новий інформаційний етап, в рамках якого споживачі генерують все більше інформації, необхідної для аналізу. В зв’язку з цим вітчизняні підприємства зіштовхуються з питанням пошуку конкурентної переваги при максимально ефективному використанні наявних ресурсів, що штовхає їх на пошуки збільшення ефективності введення підприємницької діяльності. В таких випадках стає актуальним питання модернізації інформаційної системи підприємства, що одразу підвищує ефективність роботи підприємства, та й надає перевагу на ринку. Саме відповідь на це питання одразу допоможе підприємству максимізувати ефективність роботи інформаційної системи, видаливши всі можливості, які можуть призвести до некоректних результатів, та й дасть змогу отримувати максимально точні дані для прийняття ефективних управлінських рішень.


Ключові слова


маркетинг, інформація, маркетингова інформаційна система, автоматизація, суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Звіт Фактум групп - Дослідження інтернет-проникнення в Україні ІІІ квартал 2019 року - https://inau.ua/sites/default/files/file/1910/dani_ustanovchyh_doslidzhen_iii_kvartal_2019_roku.pdf . Українською;

Матохнюк Л.О. Теоретичний аналіз проблеми інформатизації суспільства / Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського Національного Універститету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / с. 234

Северин М.А. Вибір програмного забезпечення для маркетингової інформаційної системи підприємства / Збірник наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. І. Сікорського «Актуальні проблеми економіки та управління» / Северин М.А., Зозульов О.В. // р. 2019.

Брановский Ю.С. Информационные инновационные технологии в профессиональном образовании : учебное пособие / Ю.С. Брановский, Т.Д. Шапошникова. – Краснодар : КубГТУ, 2001. –415 с.

Новак В.О. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. / В.О. Новак, Л.Г. Макаренко, М.Г. Луцький. – К. : Кондор, 2006. – 462 с.

Лучик Г.М. Характеристика критеріїв обліково-аналітичної інформації у забезпеченні якісної інформаційної базі для управління / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського / с. 835

Соколова Г.Н. Информационные технологии экономического анализа / Г.Н. Соколова. – М. видання Экзамен, 2002.

Манн И. Что такое маркетинг / И. Манн [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://delovoymir.biz/ru/ articles/view.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс: пер. с англ. / Ф. Котлер; ред. С. Г. Божук. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2006.

Степаненко О.В. Роль інформаційного забезпечення в процесі управління маркетинговою діяльністю в сільськогосподарських підприємствах / О. В. Степаненко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 142. – Ч. 1.

Солнцева Г.Н. Інформація в маркетингу / Г.Н. Солнцева Г.Л. Смолян // Інформаційні системи. – 2010. – No 4. – С.

Сонько С.П. Сучасні геоінформаційні системи як середовище управління маркетинговими базами даних / С.П. Сонько, І.В. Довгаль // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці.
Copyright (c) 2020 М.А. Северин, С.О. Солнцев

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua