СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ: НАМІРИ, МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

INDUSTRIAL COMPLEX DEVELOPMENT STRATEGY: INTENTIONS, IMPLEMANTATION MECHANISMS, RESPONSIBILITY

Автор(и)

  • В.Г. Герасимчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9357-8925

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.230058

Анотація

 Стаття присвячена проблемам стратегічного управління промисловістю, яка виступає провідною  сферою матеріального виробництва, основою для забезпечення ефективного  розвитку національної економіки, підвищення її конкурентоспроможності. Наголошується, що напередодні отримання незалежності промисловий комплекс України характеризувався як один із найпотужніших серед індустріально розвинених країн Європи і світу. Проаналізовано динаміку ВВП, промислового виробництва за період 1990-2020 рр. Особлива увага приділена вивченню чинників, вплив яких призвів до критичного спаду обсягів промислового виробництва: розрив коопераційних зв’язків  між суб’єктами  господарювання; зростаюче техніко-технологічне відставання у багатьох сферах обробної промисловості; втрата ринків збуту, як всередині країни, так  і на території постсоціалістичних та інших країн світу; відсутність виваженої протекціоністської політики держави, спрямованої на захист внутрішнього ринку від потоків імпортних товарів і послуг тощо. Наголошується, що переважна більшість зазначених факторів і донині стоять на перешкоді інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості. Запропоновано авторське тлумачення дефініції «стратегія», під якою розуміється  довгостроковий план досягнення цілей в умовах невизначеності. Акцентована увага на сутності поняття «стратегічні наміри», як бажання, задум здійснити, прикласти зусилля  для досягнення певної мети, та його продовження в понятті «стратегічне бачення». Узагальнена збалансована система показників стратегії промислового розвитку, яка відображає комплекс цілей, що мають узгоджуватися між собою  причинно-наслідковими зв'язками. Зазначена необхідність при прийнятті управлінських рішень  дотримуватися принципу наступності на усіх етапах формулювання і реалізації стратегії: розробка – узгодження – обговорення – прийняття – реалізація – контроль – підведення підсумків. Доповнена схема формулювання державних стратегій блоками «контроль» та «відповідальність» за досягнення визначених цілей. Підкреслюється доцільність дотримання принципу «стабільності у русі» при здійсненні чергових змін в організаційному механізмі державного управління промисловістю на рівні законодавчої та виконавчої влади. Згруповано заходи з підтримки вітчизняного товаровиробника в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 з боку держави, а також за підтримки СОТ і ЄС.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-17