«ТЕОРІЯ І КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ»: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСЦИПЛІНИ

Автор(и)

  • В. В. Дергачова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0003-0317-8675
  • К. О. Кузнєцова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0003-0162-1071
  • З. В. Григорова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0003-4547-9812

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.20.2021.252848

Ключові слова:

теорії, концепції менеджменту, доктор філософії з менеджменту, підготовка докторантів, спеціальність 073 «Менеджмент»

Анотація

Метою статті є формування концептуальних методологічних основ дисципліни «Теорії та концепції менеджменту» для підготовки докторів філософії з менеджменту за спеціальністю 073 «Менеджмент». Для досягнення мети дослідження використано сукупність загальнонаукових методів, а саме методи узагальнення, систематизації, логічний аналіз. У статті ідентифіковано основні методологічні проблеми, що пов’язані з комплексним характером дисципліни «Теорії та концепції менеджменту», яка передбачає розгляд теоретичних платформ управління, змістовної характеристики наявних парадигм і моделей менеджменту, класичних та сучасних теорій і концепцій управління. Обґрунтовано необхідність вивчення менеджменту як науки, що розвивається, задля актуалізації загальнонаукової підготовки докторів філософії з менеджменту. Визначено критерії упорядкування теорій і концепцій, від яких буде залежати зміст, наповненість, структура курсу та логіка його викладання. Проведене дослідження дало змогу обґрунтувати концептуальний підхід до формування змісту дисципліни «Теорії та концепції менеджменту».

Посилання

Сучасні концепції менеджменту : навчальний посібник / за. ред. Л.І. Федулової. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 536 с.

Кредісов А.І. Менеджмент в історичному розвитку як теорія. 2-ге вид., доп. та перероб. Київ : Знання України, 2019. 515 с.

Вайсман В.О., Колеснікова К.В., Натальчишин В.В. Сучасна концепція проєктно-орієнтованого командного управління підприємством. Сучасні технології в машинобудуванні. 2013. Вип. 8. С. 246–253.

Лазоренко Т.В., Голуб М.О. Економічні аспекти застосування сучасних концепцій менеджменту на вітчизняних підприємствах. Економіка та управління підприємствами. 2019. Вип. 1 (18). С. 139–143.

Вдовічен А.А., Чичун В.А., Полянко Г.О. Сучасні концепції менеджменту та їх застосування на підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19–20. С. 29–34.

Омельяненко Т.В., Щербина О.В., Барабась Д.О., Вакуленко А.В. Ощадливе виробництво: концепція, інструменти, досвід. Київ : КНЕУ, 2009. 157 с.

Малиш С.В. Концепції якості: погляди основоположників. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2012. Вип. 2 (36). С. 214–222.

Безродна С.М. Управління якістю : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Чернівці : ПВКФ «Технодрук», 2017. 174 с.

Серпак Н.Ф., Сапун В.С., Селезньова Р.В. Теорія хаосу як модель управління за умови глобальної пандемії. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця, 2021. С. 578–580.

Основи менеджменту : навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / укл.: Т.В. Лазоренко, С.О. Пермінова. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 166 с.

Петров А.Н. Менеджмент : учебник для бакалавров. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2012. 645 с.

Спивак В.А. Лидерский стиль управления в экономике. Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2015. Вып. 3. Т. 6. С. 65–87.

Fedulovа L.I. (2007) Suchasni kontseptsii menedzhmentu [Modern management concepts]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury. 536 р.

Kredisov A.I. (2019) Menedzhment v istorychnomu rozvytku yak teoriia [Management in historical development as a theory]. (2nd ed.). Kyiv : Znannia Ukrainy. 515 s.

Vaisman V.O., Kolesnikova K.V., Natalchyshyn V.V. (2013) Suchasna kontseptsiia proektno-oriientovanoho komandnoho upravlinnia pidpryiemstvom [Modern concept of project-oriented team management of the enterprise]. Suchasni tekhnolohii v mashynobuduvanni, no. 8, pp. 246–253.

Lazorenko T.V., Holub M.O. (2019) Ekonomichni aspekty zastosuvannia suchasnykh kontseptsii menedzhmentu na vitchyznianykh pidpryiemstvakh [Economic aspects of modern management concepts application at domestic enterprises]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, no. 1 (18), pp. 139–143.

Vdovichen A.A., Chychun V.A., Polianko H.O. (2020) Suchasni kontseptsii menedzhmentu ta yikh zastosuvannia na pidpryiemstvakh [Modern concepts of management and their application in enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 19–20, pp. 29–34.

Omelianenko T.V., Shcherbyna O.V., Barabas D.O., Vakulenko A.V. (2009) Oshchadlyve vyrobnytstvo: kontseptsiia, instrumenty, dosvid [Lean production: concept, tools, experience]. Kyiv : KNEU. 157 p.

Malysh S.V. (2012) Kontseptsii yakosti : pohliady osnovopolozhnykiv [Concepts of quality: the views of the founders]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika, no. 2 (36), pp. 214–222.

Bezrodna S.M. (2017) Upravlinnia yakistiu [Quality management]. Chernivtsi : PVKF “Tekhnodruk”. 174 p.

Serpak N.F., Sapun V.S., Seleznova R.V. (2021) Teoriia khaosu yak model upravlinnia za umovy hlobalnoi pandemii [Chaos theory as a management model in a global pandemic]. Suchasni tendentsii rozvytku finansovykh ta innovatsiino-investytsiinykh protsesiv v Ukraini : materialy IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Vinnytsia, pp. 578–580.

Lazorenko T.V., Perminova S.O. (2021) Osnovy menedzhmentu [Basics of management]. Kyiv : KPI im. Ihoria Sikorskoho, 2021. 166 s.

Petrov A.N. (2012) Menedzhment [Management]. (2nd ed.). Moskva : Yurayt. 645 p.

Spivak V.A. (2015) Liderskiy stil’ upravleniya v ekonomike [Leadership management style in economics]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina, no. 3, vol. 6, pp. 65–87.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-01