СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • К. О. Кузнєцова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» , Україна
  • Г. М. Дергачова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» , Україна https://orcid.org/0000-0003-4005-4452
  • О. О. Байло Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» , Україна https://orcid.org/0000-0003-4688-6401

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.21.2022.254844

Ключові слова:

експорт, імпорт, міжнародна діяльність, стратегія, стратегічне планування, стратегія розвитку підприємства

Анотація

У статті поставлено за мету визначення стратегії розвитку міжнародної діяльності підприємства целюлозно-паперової галузі України на прикладі ТОВ «Український папір». Установлено, що на вітчизняному ринку функціонує близько 100 підприємств, які виробляють та перероблюють продукцію целюлозно-паперової галузі. Визначено, що діюча стратегія досліджуваного підприємства «ТОВ «Український папір» спрямована на ринок України і не забезпечує розвиток його міжнародної діяльності, а також є неефективною, що спричиняє зниження рівня доходів, фінансової стійкості та призвела до переходу підприємства у цикл спаду. Доцільним є вибір прийнятної стратегії: центрованої диверсифікації, конгломератної диверсифікації чи спільного підприємництва. Основною метою розвитку міжнародної діяльності ТОВ «Український папір» має стати максимізація прибутків.

Посилання

Конкурентоспроможність українських підприємств целюлозно-паперової промисловості в умовах Індустрії 4.0 : вебсайт. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6745 (дата звернення: 12.02.2022).

Державна служба статистики України : вебсайт. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.02.2022).

The observatory of economic complexity: вебсайт. URL: https://oec.world/ (дата звернення: 15.02.2022).

Путівцева С.В. Сучасний стан і проблеми світового та українського ринків целюлозно-паперової продукції. Вісник ХНТУ. 2016. № 1(56). С. 126–130.

Байло О.О. Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства : магістерська дис. : 073. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. 123 c. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46115 (дата звернення: 15.02.2022).

Переробка сміття та вторсировина. Reline: waste and recyclesolution : вебсайт. URL: https://www.reline.com.ua/statti/pererobka-smittya-ta-vtorsyrovyna/ (дата звернення: 15.02.2022).

Ковтун Е.О., Поліщук І.В., Турець Ю.М. Шляхи оптимізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2016. Вип. 6(1). С. 172–174.

Konkurentospromozhnist ukrainskykh pidpryiemstv tseliulozno- paperovoi promyslovosti v umovakh industrii 4.0 [Competitiveness of Ukrainian enterprises of the pulp and paper industry in the conditions of industry 4.0]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6745 (accessed 12 February 2022)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: www.ukrstat.gov.ua (accessed 15 February 2022)

The observatory of economic complexity. Available at: https://oec.world/ (accessed 15 February 2022)

Putivtseva S.V. (2016) Suchasnyi stan i problemy svitovoho ta ukrainskoho rynkiv tseliulozno-paperovoi produktsii [Current state and problems of the world and Ukrainian markets of pulp and paper products]. VISNYK KhNTU, vol. 1(56), pp. 126–130. (in Ukrainian)

Bailo O.O. (2021) Stratehiia rozvytku zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva [Strategy for the development of foreign economic activity of the enterprise]: mahisterska dys.: 073 Menedzhment. Kyiv, KPI im. Ihoria Sikorskoho. Available at: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46115 (accessed 15 February 2022).

Pererobka smittia ta vtorsyrovyna [Garbage and recycling]. Reline: waste and recycle solution. Available at: https://www.reline.com.ua/statti/pererobka-smittya-ta-vtorsyrovyna/ (accessed 15 February 2022).

Kovtun E.O., Polishchuk I.V., Turets Yu.M. (2016) Shliakhy optymizatsii zovnishnoekonomichnoi diialnosti vitchyznianykh pidpryiemstv. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 6 (1), pp. 172–174. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-13