СОЦІАЛЬНЕ ВІДТОРГНЕННЯ ПЕНСІОНЕРІВ: ДОВОЄННИЙ СТАН ТА ЗМІНИ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ

Автор(и)

  • Ю.Л. Когатько Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, Україна https://orcid.org/0000-0003-3392-9783
  • С.В. Полякова Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.25.2023.278407

Ключові слова:

соціальне відторгнення, вимірювання соціального відторгнення, пенсіонери, соціальне відторгнення пенсіонерів

Анотація

Стаття присвячена вивченню проблеми вимірювання та поширеності соціального відторгнення серед пенсіонерів в довоєнний період та змін, що відбулись під впливом війни. Оцінку рівня соціального відторгнення проведено за чотирма ключовими його видами: економічним, політичним, культурним та власне соціальним. Для кожного виду визначено відповідний перелік показників та джерела інформації. Проаналізовано рівень поширення ознак соціального відторгнення серед різних типів домогосподарств пенсіонерів. Показано, що до повномасштабного вторгнення росії кожен другий пенсіонер потерпав від трьох і більше ознак відторгнення, визначених за європейською методологією, а кожен третій – від чотирьох і більше, тобто від глибокої матеріальної депривації. Визначено зміни, які відбудуться у сприйнятті соціального відторгнення серед пенсіонерів що проживають на територіях, де не було активних бойових дій, на прифронтових та фронтових територіях, в окупації.

Посилання

Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг у 2021 році. Київ : Держ. служба статистики України, 2022. 141 с.

URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/03/sdotp_21.pdf (дата звернення: 10.11.2022).

П'ятнадцяте загальнонаціональне опитування. Україна під час війни. Зайнятість і доходи. Київ : Соціол. група «РЕЙТИНГ», 2022. 57 с.

URL:https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_ua_job_income_1000_ua_072022_хv_press.pdf (дата звернення: 07.10.2022).

Прогнозна оцінка рівня бідності в Україні у 2022 році за трьома сценаріями розвитку соціально-економічних процесів внаслідок російсько-української війни. Аналітична доповідь. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України.

URL: https://www.idss.org.ua/arhiv/Прогноз%20бідності%202022%20.pdf (дата звернення: 13.10.2022).

За час війни в Україні зруйновано або пошкоджено 116 тисяч житлових будинків. Суспільне. Новини. URL: https://suspilne.media/251131-za-cas-vijni-v-ukraini-zrujnovano-abo-poskodzeno-116-tisac-zitlovih-budinkiv/ (дата звернення: 18.10.2022).

Реут А., Клименко Ю. Оцінка змін в умовах проживання населення об’єднаних територіальних громад після реформи децентралізації (на прикладі областей Західного та Центрального регіонів). Економіка та суспільство. 2021. № 32. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-97 (дата звернення: 29.05.2022).

Черенько Л. М., Полякова С. В., Шишкін В. С. та ін. Житлові умови населення: чинники, сучасний стан і політика регулювання. Київ : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України, 2020. 257 с.

Когатько Ю., Полякова С. Якість життя пенсіонерів: поселенський аспект. Економіка і суспільство. 2022. № 40. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-10 (дата звернення: 22.12.2022).

Полякова С., Когатько Ю. Специфіка харчування літніх людей в Україні: основні характеристики та зміни внаслідок війни. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2022. № 1(91). С. 58–66. URL: https://doi.org/10.32782/bsnau.2022.1.8 (дата звернення: 10.11.2022).

Людський розвиток в Україні. Оцінка та прогноз рівня життя населення / ред. Е. Лібанова. Київ : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України, 2019. 270 с. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/39070/1/monografia__2019.pdf (дата звернення: 10.11.2022).

Self-esteem of households availability of individual goods and services in 2021 (2022). State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/03/sdotp_21.pdf

Fifteenth nationwide poll. Ukraine during the war. Employment and income. (2022). Sociological Group «Rating». Available at: https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_ua_job_income_1000_ua_072022_khv_press.pdf

Prognostic assessment of poverty level in Ukraine in 2022 for three scenarios for the development of socio-economic processes as a result of the Russian-Ukrainian war. Analytical report.. (2022). Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Available at: https://www.idss.org.ua/arhiv/Прогноз%20бідності%202022%20.pdf

During the war in Ukraine, 116,000 residential buildings were destroyed or damaged. (2022, 17 червня). Public. News. Available at: https://suspilne.media/251131-za-cas-vijni-v-ukraini-zrujnovano-abo-poskodzeno-116-tisac-zitlovih-budinkiv/

Reut, A., & Klimenko, Y. (2021). Assessment of changes in the living conditions of the united territorial communities after decentralization reform (on the example of the Western and Central Regions). Economics and society, № 32. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-97

Cherenko, L., Poliakova, S., & Shyshkin, V. et al. (2020). Housing conditions: factors, current state and regulation policy. Kyiv: Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the NAS of Ukraine

Kohatko, Yu., & Poliakova, S. (2022). Pensioners' quality of life: settlement aspect. Economy and Society, (40). Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-10

Poliakova, S., & Kohatko, Yu. (2022). Specifics of nutrition of the elderly in Ukraine: main characteristics and changes as a result of the war. Bulletin of Sumy National Agrarian University, № (1(91)), Р. 58–66. Available at: https://doi.org/10.32782/bsnau.2022.1.8

Libanova, E. (Red.). (2019). Human development in Ukraine. Assessment and forecast of living standards. Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. Available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/39070/1/monografia__2019.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08

Номер

Розділ

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки