ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ ОСОБИСТИМИ СЕЛЯНСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.25.2023.278409

Ключові слова:

біогаз, сировина, потенціал, відходи, особисті селянські господарства, дигестат

Анотація

Метою даної статті є оцінка потенціалу виробництва біогазу особистими селянськими господарствами. Актуальність дослідження полягає в необхідності оцінки потенціалу виробництва біогазу особистими селянськими господарствами з відходів продукції тваринництва та рослинництва. У процесі дослідження було використано сукупність загальнонаукових та спеціальних методів: економічного аналізу; аналізу та синтезу; графічний; дедуктивний; індуктивний. Отримані результати представляють інформаційну основу для розвитку переробки відходів особистих селянських господарств на біогаз та дигестат. Проведено аналіз в динаміці утворення відходів продукції тваринництва в особистих селянських господарствах. Доведено доцільність переробки відходів домогосподарств на біогаз. Констатовано необхідність розвитку та вдосконалення технологій виробництва біогазу з використанням сировинного особистих селянських господарств, що має стати стратегічним пріоритетом післявоєнної відбудови держави.

Посилання

Калетнік Г. М. Перспективи підвищення енергетичної автономії підприємств АПК в рамках виконання енергетичної стратегії України. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2019. Вип. 4. 104. С. 90–98. DOI: https://doi.org/10.31521/2313-092X/2019-4(104)-10.

6 екологічних ефектів реалізації біогазових проєктів. URL: https://ecolog-ua.com/news/6-ekologichnyh-efektiv-realizaciyi-biogazovyh-proyektiv

Федуняк І. О. Ефективність виробництва біогазу в Україні Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2014. Випуск 26. С. 45–49.

Юрчук Н. П. Моделювання оцінки конкурентоспроможності застосування біогазових установок в системі енергозабезпечення сільських територій. Ефективна економіка. 2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6671 DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.11.68

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 21.02.2023)

Lutkovska S.M., Kaletnik G.M. Strategic Priorities of the System Modernization Environmental Safety under Sustainable Development. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020. Fall, 5 (45). Volume XI. P. 1124–1136.

Калетнік Г. М., Гончарук І. В. Економічні розрахунки потенціалу виробництва відновлювальної біоенергії у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу. Економіка АПК. 2020. № 9. С. 6–16. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202009006.3

Який потенціал вітчизняної галузі птахівництва у виробництві біогазу. URL: https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/yakyj-potenczial-vitchyznyanoyi-galuzi-ptahivnycztva-u-vyrobnycztvi-biogazu/

Зеленчук Н. В. Оцінка сировинного потенціалу АПК для виробництва біогазу. «Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2022. № 23. С. 15–19 DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.23.2022.264623

Kaletnik G.M. (2019). Prospects for increasing the energy autonomy of agricultural enterprises in the implementation of the energy strategy of Ukraine. Bulletin of Agrarian Science of the Black Sea Coast. vol. 4, 104. pp. 90–98.

6 ekolohichnykh efektiv realizatsii biohazovykh proiektiv. Available at: https://ecolog-ua.com/news/6-ekologichnyh-efektiv-realizaciyi-biogazovyh-proyektiv

Feduniak I. O. (2014). Efektyvnist vyrobnytstva biohazu v Ukraini [Efficiency of biogas production in Ukraine]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Ekonomika». Vypusk 26. р. 45–49.

Yurchuk, Natalia (2018), “Modeling assessment the of biogas plants competitiveness in the energy supply system of rural areas”, Efektyvna ekonomika, vol. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6671 (Accessed 26 Feb 2023). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.11.68

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (accessed Februar 21, 2023).

Lutkovska S.M., Kaletnik G.M. (2020). Strategic Priorities of the System Modernization Environmental Safety under Sustainable Development. Journal of Environmental Management and Tourism. Fall, 5 (45). Volume XI. P. 1124–1136

Kaletnik G. M., Honcharuk I. V. (2020). Ekonomichni rozrakhunky potentsialu vyrobnytstva vidnovliuvalnoi bioenerhii u formuvanni enerhetychnoi nezalezhnosti ahropromyslovoho kompleksu [Economic calculations of the potential of renewable bioenergy production in the formation of energy independence of the agro-industrial complex]. Ekonomika APK. 9. рр. 6–16. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202009006.

Iakyi potentsial vitchyznianoi haluzi ptakhivnytstva u vyrobnytstvi biohazu [What is the potential of the domestic poultry industry in the production of biogas]. Available at: https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/yakyj-potenzial-vitchyznyanoyi-galuzi-ptahivnycztva-u-vyrobnycztvi-biogazu/ (accessed Februar 21, 2023).

Zelenchuk N. V. (2022). Otsinka syrovynnoho potentsialu APK dlia vyrobnytstva biohazu [Assessment of the raw material potential of agricultural industry for biogas production]. «Ekonomichnyi visnyk NTUU «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». № 23, р. 15–19 DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.23.2022.264623

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08

Номер

Розділ

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки