ЦИФРОВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Автор(и)

  • В.Е. Мельничук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8246-4076
  • К.О. Бояринова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5879-2213

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-5651.25.2023.3

Ключові слова:

людський капітал, цифровізація, інформаційні технології, цифрова економіка, трансоформація

Анотація

У статті розглянуто цифровізацію економіки та інформаційного простору як носіїв економічного зростання в сучасних конвергентних суспільствах, увагу приділено питанням пов'язаним якості розвитку людського капіталу. Метою дослідження є аналіз розвитку людського капіталу в умовах цифровізації, перспективи подальшого поглиблення цифрових трансформацій на підприємствах, оцінювання готовності законодавчої бази та правових регуляторів у цій сфері. Проаналізовано зарубіжні та вітчизняні дослідження цифровізації з акцентами на людський капітал. Досліджено, що осередком усіх змін в інформаційному суспільстві є процес трансформації ролі людського капітал. Сформовано думку про те, що цифровізація розвитку людського капіталу підприємств може стати запорукою економічного розвитку. Впровадження інформаційних технологій у сферах виробництва, послуг і торгівлі є основою для створення корпоративних мереж і запровадження аналізу даних за допомогою штучного інтелекту. Збільшення рівня цифровізації людського капіталу дасть змогу розвиватись українським підприємствам на рівні провідних країн світу.

Посилання

Антонюк В.П. Соціально-економічні аспекти формування людського капіталу в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2006. №1. С.139–147.

Голікова Н.В. Людський капітал – ключовий фактор економічного зростання. Київ. 2002. 128 с.

Грішнова О.А. «Людський капітал» в системі економічних категорій. Вісник КНУ. «Економіка» Вип.49. 2001. С.55–61.

Климко С.Г. Потенціал і використання людського капіталу в умовах трансформаційних змін: методологічний аспект. Економіка і управління. 2002. №4. С. 17–21

Індекс цифрової трансформації. Європейська бізнес асоціація: вебсайт. 2021. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/digital-index_ukr1.pdf ( дата звернення: 14.02.2023р.)

Про Індустрію 5.0 – чому це стає актуальним для України. Industry 4.0 Ukraine: вебсайт. URL: https://www.industry4ukraine.net/publications/pro-industriyu-5-0-chomu-cze-staye-aktualnym-dlya-ukrayiny/ (дата звернення 15.02.2023р.)

Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ. Центр Разумкова: вебсайт. 2018. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_LUD_KAPITAL.pdf (дата звернення: 17.02.2023р.)

Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Центр Разумкова: вебсайт. 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf (дата звернення 18.02.2023р.)

Україна 2030Е — країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього: вебсайт. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (дата звернення: 14.02.2023р.)

A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity. McKinsey Global Institute. 2017. URL: http://www.mckinsey.com/global-themes/digital-disruption/ harnessingautomation-for-a-future-that-works

Frontier issues: The impact of the technological revolution on labour markets and income distribution. Організація об’єднаних націй: вебсайт. 2017. URL: https://www.un.org/development/desa/dpad/wpcontent/uploads/sites/45/publication/2017_Aug_Frontier-Issues-1.pdf (дата звернення 15.02.2023р.)

Industry 5.0: A Transformative Vision for Europe. Publications Offuce of the EU: website URL: https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/38a2fa08-728e-11ec-9136-01aa75ed71a1 (дата звернення 16.02.2023р.)

Antonyuk V. (2006). Sotsialno-ekonomichni aspekty formuvannia liudskoho kapitalu v Ukraini [Social economic aspects of forming the human capital in Ukraine]. Demografiia ta sotsialna ekonomika [Demography and social economics], № 1, p. 139–147.

Holikova N (2002). Liudskyi kapital - kliuchovyi faktor ekonomichnoho zrostannia [Human capital as a key factor of economic growth]. Kyiv, 128 P.

Hrishnova O. (2001). "Liudskyi kapital" v systemi ekonomichnych kategoriy [Han capital in system of economic category]. Visnyk KNU [Bulletin KNU], № 49, p. 55–61

Klymko S. (2004). Potentsial i vykorystannia liudskoho kapitalu V umovakh transformatsiynykh zmin: metodolohichnyi aspekt [Potential and using of human capital in case of transformation changes:methodological aspect]. Ekonomika i upravlinnia [Economics and management], № 4, p. 17–21.

Indeks tsyfrovoyi transformatsiyi (2021). Yevropeysʹka biznes asotsiatsiya. Available at: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/digital-index_ukr1.pdf (accessed 14.02.2023)

Pro Industriyu 5.0 – chomu tse staye aktualʹnym dlya Ukrayiny. Available at: https://www.industry4ukraine.net/publications/pro-industriyu-5-0-chomu-cze-staye-aktualnym-dlya-ukrayiny/ (accessed 15.02.2023)

Rozvytok lyudsʹkoho kapitalu: na shlyakhu do yakisnykh reform (2018). Tsentr Razumkova. Available at: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_LUD_KAPITAL.pdf (accessed 17.02.2023)

Tsyfrova ekonomika: trendy, ryzyky ta sotsialʹni determinanty (2020). Tsentr Razumkova. Available at: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf (accessed 18.02.2023)

Ukrayina 2030E — krayina z rozvynutoyu tsyfrovoyu ekonomikoyu. Ukrayinsʹkyy instytut maybutnʹoho. Available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (accessed 14.02.2023)

A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity. McKinsey Global Institute (2017). Available at: http://www.mckinsey.com/global-themes/digital-disruption/ harnessingautomation-for-a-future-that-works (accessed 16.02.2023)

Frontier issues: The impact of the technological revolution on labour markets and income distribution (2017). Available at: https://www.un.org/development/desa/dpad/wpcontent/uploads/sites/45/publication/2017_Aug_Frontier-Issues-1.pdf (accessed 15.02.2023)

Industry 5.0: A Transformative Vision for Europe. Available at: https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/38a2fa08-728e-11ec-9136-01aa75ed71a1 (accessed 16.02.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08

Номер

Розділ

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки