ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВОЄННЯ ВІДВАЛЬНИХ ШЛАКІВ В ІННОВАЦІЙНИХ РЕАЛІЯХ ФІНАНСОМІКИ

Автор(и)

  • В.В. Микитенко Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8212-9777
  • М.О. Чупріна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-5651.25.2023.4

Ключові слова:

екологічна модернізація, освоення відвальних шлаків, циркулярна економіка, фінансоміка, форсайт-проєктування

Анотація

Запропоновано основні науково-прикладні положення теорії організації освоєння відвальних шлаків. Їх опрацьовано за бінарною ціннісною моделлю концепту зустрічного освоєння відвальних шлаків замкненого типу, яка передбачає формування шести- фазової системи реалізації зустрічних процедур у контексті агрегованого розвитку металургійної промисловості та суміжних сфер економічної діяльності за принципами циркулярної економіки. Концепт зустрічного освоєння репрезентовано за: а) ціле орієнтованим державним регулюванням й нормуванням діяльності по управлінню відходами металургійних підприємств (дві фази – «зверху»); б) розбудовою простору сек'юритизації активів форсайт-проєкту з освоєння відвальних шлаків (чотири фази – «знизу»). Розвинуто методологічно важливі принципи фінансоміки, за якими удосконалено методику відшкодування розмірів збитків, яка ґрунтується на попередніх розрахунках за імовірні збитки, а не за пост-витратами, задля забезпечення соціально-економічного й екологічного результату у площині: а) відвернення економічних збитків та екологізації металургійних виробництв; б) раціоналізації та підвищення ефективності використання відходів підприємств; в) реалізації концепту циркулярної економіки; г) економії витрат на виробництво продукції з металургійних відходів; д) суттєвого покращання стану територій, біоти та навколишнього природнього середовища, загалом.

Посилання

План відновлення України. URL: https://recovery.gov.ua/ (дата звернення: 06.08.2022).

Утворення відходів за класифікаційними угрупованнями державного класифікатора відходів у 2018 – 2020 рр. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ns/uv_zaklass/arch_uv_zaklass_u.htm (дата звернення: 08.08.2022).

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2018 – 2020 рр. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ns/kap_in/arch_kionps_ek_u.htm.

Микитенко. В В. Фінансизація природно-господарської діяльності по освоєнню відвальних шлаків. Авіація, промисловість, суспільство: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практичної конференції (м. Кременчук, 12.05.2022 р.) / МВС України, Харківський нац. ун-т внутр. справ, Кременчуцький льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». Харків : ХНУВС, 2022. 996 с. С. 354–358.

Бистряков І. К., Клиновий Д. В. Бізнес-екосистемний концепт забезпечення сталого господарювання. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 8(27). С. 21–27.

Бистряков І. К., Клиновий Д. В. Концептуальні ознаки сталого господарювання. Наука та наукознавство. 2021. № 3 (113). С. 3–19.

Бистряков І. К., Клиновий Д. В. (2022). Механізми сек’юритизації активів у форсайт-проєктуванні сталого просторового розвитку. ДУ ІЕПСР НАН України. URL: http://ecos.kiev.ua/news/view/1141.

Микитенко В. В., Коваль В. В. Стале господарювання: детермінанти та технології управління: монографія. Одеса : ПНЦ НАН України і МОН України, 2021. 156 с.

Бистряков І. К., Драган І. В., Клиновий Д. В. та ін. Формування просторової системи управління природно-ресурсними активами: монографія / за заг. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М. А. Хвесика. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2020. 464 с.

Бистряков І. К., Клиновий Д. В. Сталі фінанси як соціально-екологічна інновація для сталого господарювання. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. С. 45–48.

Plan vidnovlennia Ukrainy. Available at: https://recovery.gov.ua/ (аccessed 06.08.2022).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine] (2018). Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ns/uv_zaklass/arch_uv_zaklass_u.htm (аccessed 08.08.2022).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine] (2020). Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ns/kap_in/arch_kionps_ek_u.htm (аccessed 08.08.2022).

Mykytenko, V.V. (2022), “Financing of natural and economic activities for the development of landfill slag”, Materialy III Mizhnarodnoi nauk.-praktychnoi konferentsii, Aviatsiia, promyslovis [Materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference], Aviatsiia, promyslovist', suspil'stvo [Aviation, industry, society], Kremenchuk, Ukraine, 12.05.2022, pp. 354–358.

Bystryakov, I.K. and Klynovyi, D.V. (2020), “Business ecosystem concept of ensuring sustainable management”, Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyj rozvytok, vol. 8(27), pp. 21–27.

Bystryakov, I.K. and Klynovyi, D.V. (2021), “Conceptual features of sustainable management”, Nauka ta naukoznavstvo, vol. 3 (113), pp. 3–19.

Bystryakov, I.K. and Klynovyi, D.V. (2022), Mekhanizmy sek'iurytyzatsii aktyviv u forsajt-proiektuvanni staloho prostorovoho rozvytku [Mechanisms of asset securitization in foresight design of sustainable spatial development], DU IEPSR NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine (accessed: 08.08.2022)

Mykytenko, V.V. and Koval, V.V. (2021), Stale hospodariuvannia: determinanty ta tekhnolohii upravlinnia [Sustainable management: determinants and management technologies], NAS of Ukraine and MES of Ukraine, Odesa, Ukraine.

Bystryakov, I.K., Dragan, I.V., Klynovy, D.V. and others (2020), Formuvannia prostorovoi systemy upravlinnia pryrodno-resursnymy aktyvam [Formation of a spatial management system of natural resource assets], DU IEPSR NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Bystryakov, I.K. and Klynovyi, D.V. (2021), “Sustainable finance as a socio-ecological innovation for sustainable management”, Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii [Materials of the International Scientific and Practical Internet Conference], Innovatsijni rishennia v ekonomitsi, biznesi, suspil'nykh komunikatsiiakh ta mizhnarodnykh vidnosynakh [Innovative solutions in the economy, business, public communications and international relations], University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine, pp. 45–48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08

Номер

Розділ

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки