ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТНК НА ЗАСАДАХ РИЗИКО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В УМОВАХ ПРОЕКТУ BEPS ТА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Я.І. Глущенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0003-1454-0369
  • О.О. Корогодова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0003-2338-365X
  • Н.О. Черненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-7424-7829
  • Т.Є. Моісеєнко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-2074-8062

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.25.2023.278595

Ключові слова:

податкове планування ТНК, ризико-орієнтований підхід, проект BEPS, податковий ландшафт, диджиталізація економіки

Анотація

У статті розглянуто особливості податкового планування транснаціональних корпорацій (ТНК) на засадах ризико-орієнтованого підходу в умовах проекту BEPS та діджиталізації економіки. Авторами проведено аналіз стандартів, які регламентують застосування ризик менеджменту у діяльності ТНК, обґрунтовано доцільність використання SWIFT і матричного методів для оцінювання податкових ризиків у процесі податкового планування ТНК. У роботі запропоновано модель податкового планування ТНК в умовах діджиталізації економіки і проекту BEPS на базі положень ризико-орієнтованого підходу, що дозволило підвищити результативність податкового планування за рахунок отримання об’єктивної та достатньої інформації для побудови можливих сценаріїв функціонування компаній. Проведене дослідження дозволило визначити що буде відбуватися, якщо зміняться ставки податку, умови визначення об’єкту оподаткування, або інші умови оподаткування у країні реєстрації, країні присутності ТНК. У роботі, для вибору варіантів управління податковими ризиками ТНК було запропоновано в якості критеріїв, використовувати результати порівняння показників ефективності діяльності корпорацій (темп зміни прибутку, рентабельність активів, рентабельність капіталу, рентабельність продаж) і показники, що характеризують податкові наслідки (темп зміни податкових зобов’язань, податкове навантаження). Авторами охарактеризовано механізм вибору методів управління податковими ризиками в умовах діджиталізації економіки і проекту BEPS, що дозволило здійснювати контроль у режимі реального часу не тільки самими ТНК, а й органам податкового контролю, аудиторам, фінансовим консультантам, представникам міжнародних організацій, це спростило комунікацію між ними та зменшило суб’єктивність при прийнятті будь-яких рішень.

Посилання

Баранов С. О. Ухилення від сплати податків як основний чинник тіньової економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. С. 102–106. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2016/23.pdf (дата звернення 15.12.2021).

BEPS Actions. OECD. URL: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/ (дата звернення 28.12.2023).

Герасименко О.М. Ризико-орієнтоване управління в системі економічної безпеки підприємства: дис. …д-ра. екон. наук : 21.04.02. Черкаси, 2021. 667 с.

Глущенко Я. І., Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є., Черненко Н. О. Концептуальні засади податкового планування підприємств у контексті Четвертої промислової революції. Бізнес Інформ. 2021. №4. C. 210–216. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-4-210-216

Греца Я.В. Зміст, правові засоби та межі податкового планування: зарубіжний досвід та українська практика: дис. …д-ра. юр. наук : 12.00.07. Ужгород. 2020. 471с.

Діджиталізація бізнесу: сьогодення і майбутнє. Збірник матеріалів круглого столу (м. Київ, 28 січня 2021 року). Київ : «Хай-Тек Прес», 2021. 88с.

ДСТУ IEC/ISO 31010:2013. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику. Вид. офіц. Київ: Мінекономрозвитку України, 2015. 80 с. URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/dstu%2031010.pdf (дата звернення 10.01.2023).

Євтушенко Н.О. Податкові ризики та система керування ними. Вісник Дніпропетровського університету. 2016. Вип. 6. С. 68–77. URL: https://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fmecon/program_5e4b8eac1328a.pdf (дата звернення 28.12.2023).

Коваленко А.В. Організаційно-економічний механізм формування податкової політики промислових підприємств: дис. …канд. екон. наук : 08.00.04. Запоріжжя. 2019. 228с.

Корецька С. О. Планування розвитку податкового потенціалу підприємств на основі комплексного підходу. Ефективна економіка. 2011. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=722 (дата звернення 15.12.2021).

Lingqi Xue. Management and Research of Enterprise Tax Planning under the Background of Information Age. Journal of Physics: Conference Series. 1992 (2021). P. 1–6. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1992/4/042017/pdf (дата звернення 15.12.2023).

Маліков В. В., Абрамова О. С. Розробка стратегії податкового планування на підприємстві. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2012. № 2. С. 13–17. (дата звернення 28.12.2023).

Оліховський В.Я. Методи та інструменти податкового планування в системі менеджменту підприємства: дис …. канд. екон. наук: 08.00.04. Львів, 2018. 270с.

Penno Mark. A Theory of the Tax Avoidance (Tax Planning) Continuum. July 9, 2021. P. 1–36. URL:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3883570 (дата звернення 15.12.2023).

Притуляк Н. М. До питання податкового планування на підприємстві. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2009. № 1. С. 243–250.

Супруненко С. А. Податкове планування як засіб гармонізації взаємовідносин держави та суб’єктів господарювання. Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. 2013. Том 13. С. 194–200. ISSN 1993-0259.

Чернякова Т. М., Хуснулліна Ю. І. Роль податкового планування в управлінні податками на підприємстві. Збірник наукових праць КНТУ. 2008. №14. С. 273–277. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/ bitstream/123456789/2382/1/49.pdf (дата звернення 15.12.2023).

Baranov S.O. (2016) Tax evasion as the main factor of the shadow economy. Investments: practice and experience. № 12. pp. 102–106. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2016/23.pdf (In Ukraine).

BEPS Actions. OECD. Available at: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/

Gerasimenko O.M. (2021) Risk-oriented management in the system of economic security of the enterprise: dissertation. Cherkasy, pp. 667

Hlushchenko Y.I., Korohodova O.O., Moiseienko T.E., Chernenko N.O. (2021) Conceptual principles of tax planning of enterprises in the context of the Fourth Industrial Revolution. Business Inform. № 4. pp. 210–216. Available at: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-4-210-216

Gretsa J.V. (2020) Content, legal means and limits of tax planning: foreign experience and Ukrainian practice: dissertation. Uzhhorod, pp. 471

Digitalization of business: present and future. (2021). Collection of materials of the round table (Kyiv, January 28, 2021). Hi-Tech Press, pp. 88

DSTU IEC/ISO 31010:2013. (2015) Risk management. Methods of general risk assessment. Ministry of Economic Development of Ukraine. pp.80.

Available at: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/dstu%2031010.pdf

Yevtushenko N.O. (2016). Tax risks and their management system. Bulletin of Dnipropetrovsk University. Issue 6. pp.68–77. Available at: https://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fmecon/program_5e4b8eac1328a.pdf

Kovalenko A.V. (2019). Organizational and economic mechanism of formation of tax policy of industrial enterprises: dissertation. Zaporizhzhia, pp. 228

Koretska S.O. (2011). Planning the development of the tax potential of enterprises based on an integrated approach. Efficient economy. № 10.

Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=722

Lingqi Xue. (2021). Management and Research of Enterprise Tax Planning under the Background of Information Age. Journal of Physics: Conference Series. pp. 1–6. Available at: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1992/4/042017/pdf

Malikov V.V., Abramova O.S. (2012). Development of tax planning strategy at the enterprise. Problems and prospects of entrepreneurship development. № 2. pp. 13–17

Olikhovsky V.Ya. (2018). Methods and tools of tax planning in the enterprise management system: dissertation. Lviv, pp. 270

Penno Mark. (2021) A Theory of the Tax Avoidance (Tax Planning) Continuum, pp. 1–36. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3883570

Prytulyak N.M. (2009). To the issue of tax planning at the enterprise. Collection of scientific works of the National University of the State Tax Service of Ukraine. № 1., pp. 243–250

Suprunenko S.A. (2013). Tax planning as a means of harmonizing relations between the state and business entities. Economic analysis: coll. of science works. Ternopil National University of Economics. Volume 13, pp. 194–200. ISSN 1993-0259

Chernyakova T.M., Khusnullina Yu.I. (2008). The role of tax planning in the management of taxes at the enterprise. Collection of scientific works of KNTU. № 14, pp. 273–277. Available at: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2382/1/49.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08