КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА У КРИЗОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

  • Б.В. Дергалюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-8791-9121
  • В.В. Дужак Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0009-0001-4316-5134

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.25.2023.278600

Ключові слова:

кадрова політика, організаційна структура, інноваційний потенціал, найм персоналу, кризовий менеджмент

Анотація

Мета даної статті є аналіз управління кадровою політикою підприємства у кризових умовах ведення бізнесу. Обґрунтовано актуальність проблеми управління кадровою політикою, важливість аналізу кадрових ризиків для підприємства. Виокремлено основні цілі кадрової політики, описано особливості її проведення. Розглянуто основні етапи кризового удосконалення структури та якісного складу персоналу його основні напрямки. Детально розглянуто кожен з етапів, описано їх особливості проведення. На основі опрацьованої літератури запропоновано принципи управління кадрами в залежності від типу антикризової політики, стадії кризи та цілей управління кадрами. Виокремлено основні риси різноманітних видів кадрової політики в залежності від стадій розвитку кризи на підприємстві чи у країні. Виокремлено складники інноваційного потенціалу, які її формують, та їх вплив на роботу підприємства.

Посилання

Лепейко Т. І. Управління персоналом підприємства в умовах невизначеності (поведінковий підхід): монографія. Харків : ХНЕУ, 2010. 236 с.

Сочинська Сибірцева І. Розвиток креативних технологій управління персоналом на вітчизняних підприємствах. Вісник економічної науки України. 2012. № 2. С. 156–158

Воронкова В. Г. Концепція кадрового менеджменту в умовах кризи. URL: http://libfree.com/index.php (дата звернення: 08.02.2023).

Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: навч. посібник. Київ : Центр учб. літ., 2009. 568 с.

Шапурова О. О. Політика антикризового управління при загрозі банкрутства. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 8 (86). С. 147–154.

Савельєва В. О. Управління персоналом : навчальний посібник. Київ : Професіонал, 2005. 335 с.

Мица В. П. Кадрова політика на підприємстві: проблеми і перспективи. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 6. С. 165–168.

Опанасюк Ю. А., Рудь А. В. Удосконалення системи оцінки персоналу на підприємстві. Вісник Сумського державного університету. 2012. № 1. С. 134–140.

Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2003. 504 с.

Ахновська І. О. Антикризове управління підприємством в умовах нестабільного економічного середовища. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). С. 914–918.

Лігоненко Л. Антикризове управління підприємством: теоретико методологічні засади та практичний інструментарій: монографія. Київ : КНТЕУ, 2004. 580 с.

Lepeiko T.I. (2010) Upravlinnia personalom pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti (povedinkovyi pidkhid): monohrafiia. Kharkiv: KhNEU. 236 p.

Sochynska Sybirtseva I. (2012) Rozvytok kreatyvnykh tekhnolohii upravlinnia personalom na vitchyznianykh pidpryiemstvakh. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. № 2. pp. 156–158

Voronkova V. H. Kontseptsiia kadrovoho menedzhmentu v umovakh kryzy. Available at:: http://libfree.com/index.php (data zvernennia: 08.02.2023).

Skibitskyi O.M. Antykryzovyi menedzhment: navch. posibnyk. Kyiv : Tsentr uchb. lit., 2009. 568 p.

Shapurova O. O. (2008) Polityka antykryzovoho upravlinnia pry zahrozi bankrutstva. Aktualni problemy ekonomiky. № 8 (86). pp. 147–154.

Savelieva V. O. (2005) Upravlinnia personalom : navchalnyi posibnyk. Kyiv : Profesional. 335 p.

Mytsa V. P. (2008) Kadrova polityka na pidpryiemstvi: problemy i perspektyvy. Aktualni problemy ekonomiky. № 6. pp. 165–168.

Opanasiuk Yu. A., Rud A. V. (2012) Udoskonalennia systemy otsinky personalu na pidpryiemstvi. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. № 1. pp. 134–140.

Vasylenko V. O. (2003) Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: navchalnyi posibnyk. Kyiv : TsUL. 504 p.

Akhnovska I. O. (2015) Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh nestabilnoho ekonomichnoho seredovyshcha. Molodyi vchenyi. № 2 (17). р. 914–918.

Lihonenko L. (2004) Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: teoretykometodolohichni zasady ta praktychnyi instrumentarii: monohrafiia. Kyiv : KNTEU. 580 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08