ІНТЕГРАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • А.Ю. Погребняк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2421-476X
  • К.А. Кліщ Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.25.2023.278601

Ключові слова:

управління, виробничий потенціал, економічна безпека, конкурентоспроможність, національна економіка

Анотація

Стаття присвячена дослідженню наукових підходів до оцінювання управління ефективністю використання виробничого потенціалу підприємства з метою підвищення його економічної безпеки. Обґрунтовано актуальність проблеми ефективного використання виробничого потенціалу підприємств з метою підвищення їх економічної безпеки. Визначено, що один з ключових векторів новітнього розуміння економічної безпеки підприємства полягає в усвідомленні того, що неможливо повністю захистити підприємство від негативного впливу зовнішнього середовища, оскільки саме у цьому середовищі воно здійснює свою діяльність. Розглянуто основні методичні підходи до оцінювання ефективності виробничого потенціалу підприємства, визначено їх недоліки. Визначення спектру показників, які найбільше розкривають конкурентний потенціал підприємства, є однією з ключових проблем у обґрунтуванні методів розрахунку рівня конкурентоспроможності. Запропонований підхід до оцінки потенціалу підприємства відрізняється від інших підходів тим, що він базується на інтеграції якісного та кількісного аналізу.

Посилання

Ареф’єва О. В. Управління потенціалом розвитку промислових підприємств: Монографія. Київ : ГРОТ, 2017. 200 с.

Бабінова О. О. Державна регіональна політика і регіональний роз-виток: сучасні реалії України та європейський досвід. Київ: Фенікс, 2019. 268 с.

Баранцева С. Стратегічне управління прибутком як регулятор діяльності підприємств. Торгівля і ринок України, 2018. Випуск 14, т. 2. С. 81–86.

Основи підприємницької діяльності : підручник / за редакцією д.е.н., проф. В. М. Марченко. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вид-во «Політехніка», 2022. 515 с.

Бородіна О. М. Державна підтримка агросфери: еволюція, проблеми: монографія. Київ, 2018. 264 с.

Гаєвська Л. М. Інформаційне забезпечення оцінки економічного по-тенціалу промислового підприємств. Інфраструктура ринку. Одеса. 2018. Вип. 25. С. 213–217.

Герасимчук З. В., Ковальська Л. Л. Виробничий потенціал регіону: методика оцінки та механізми його нарощування. Луцьк : ЛДТУ, 2019. 242 с.

Галущак О., Галушак М. Деякі аспекти організування адміністративного управління в організаціях. Соціально-економічні проблеми і держава. 2015. Вип. 1 (12). С. 230–238.

Галущак О., Галушак М. Організаційні засади лізингової діяльності / Інноваційні підходи в управлінні підприємствами. Колективна монографія присвячена 20-літтю кафедри менеджменту у виробничій сфері. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016. С. 8–38.

Галущак О., Галушак М. Причини виникнення та шляхи вдосконалення мотивації персоналу в організаціях. 2016. Вип. 1 (14). С. 138–144.

Горянский В.Ф. Виробничо-економічний потенціал АПК. Київ, 2020. 158 с.

Горяча О. Л. Структура та відтворення виробничого потенціалу підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. Київ, 2016. С. 71–75.

Дзюбинська Х.М., Шашина М.В. Оцінювання ефективності управління виробничим потенціалом підприємства за його складовими. Економічні студії. Львів, 2018. № 4. URL: http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2018/4(22)_2018.pdf#page=29. (дата звернення: 07.03.2023).

Должанський І. З. Управління потенціалом підприємства: підручник. Київ : ЦНЛ. 2016. 362 с.

Arefieva O. V. (2017) Management of the development potential of industrial enterprises: Monograph. Kyiv : GROT. 200 с.

State regional policy and regional development: modern realities of Ukraine and European experience. Kyiv : Phoenix, 2019. 268 с.

Strategic profit management as a regulator of enterprise activity. Trade and market of Ukraine, 2018. Issue 14, vol. 2. С. 81–86.

Basics of entrepreneurial activity: a textbook / edited by Doctor of Economic Sciences, prof. V. M. Marchenko. (2022) Kyiv: KPI named after Igor Sikorsky. Polytechnic Publishing House. 515 p.

State support of the agrosphere: evolution, problems: a monograph. Kyiv, 2018. 264 с.

Information support for assessing the economic potential of industrial enterprises. Market infrastructure. Odesa. 2018. Issue 25. С. 213–217.

Gerasymchuk Z. V., Kovalska L. L. (2019) Production potential of the region: assessment methodology and mechanisms for its increase. Lutsk : LSTU. 242 с.

Some aspects of the organization of administrative management in organizations. Socio-economic problems and the state. 2015. Issue 1 (12). С. 230–238.

Organizational principles of leasing activity / Innovative approaches to enterprise management. Collective monograph dedicated to the 20th anniversary of the Department of Management in the Production Sphere. Ternopil: FOP Palianytsia V. A., 2016. С. 8–38.

Halushchak O., Halushak M. (2016) Causes of occurrence and ways to improve staff motivation in organizations. Issue 1 (14). С. 138–144.

Production and economic potential of the agro-industrial complex. Kyiv, 2020. 158 с.

Information and analytical support for the formation and management of the production potential of enterprises. Bulletin of the Dnipro State Financial Academy: Economic Sciences. Dnipropetrovs'k, Issue № 1 (15). 2016. С. 60–64.

Structure and reproduction of the production potential of the enterprise. Formation of market relations in Ukraine. Collection of scientific papers. Kyiv, 2016. С. 71–75.

Evaluation of the efficiency of management of the production potential of the enterprise by its components. Economic studies. Lviv, 2018. № 4. Available at: http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2018/4(22)_2018.pdf#page=29. (accessed 07.03.2023).

Dolzhansky I. Z. (2016) Enterprise potential management: a textbook. Kyiv : CNL. 362 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08