ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-5651.25.2023.9

Ключові слова:

цифровізація, інноваційний розвиток, системи менеджменту, трансформація, підприємства

Анотація

Цифрові трансформації в економіці мають стрімкий характер та чинять вплив на всі її складові й викликають зміну майже всіх бізнес-процесів, у тому числі й управлінських. У даній статті розглянуто питання трансформації систем менеджменту в умовах цифровізації бізнесу та інноваційного розвитку підприємств, встановлено передумови та необхідність проведення даних змін. Визначено принципи на яких мають базуватись сучасні системи менеджменту. Авторами виявлено проблеми щодо впровадження даних систем в умовах цифровізації та інноваційного розвитку підприємств, запропоновано шляхи їх вирішення. Наведено підсистеми сучасного менеджменту, а також розроблено алгоритм трансформації управлінських систем в умовах сьогодення. Запропоновано інструменти здійснення відповідних змін в умовах цифровізації та інноваційного розвитку підприємств.

Посилання

Баранов В. В. Цифровий менеджмент як невід’ємний складник цифрової економіки. Приазовський економічний вісник. 2021. Випуск 1 (24). С. 57–62. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2021/1_24_ukr/11.pdf

Бойда С. Інноваційні підходи до управління підприємствами в умовах діджиталізації економіки. Економіка та управління підприємствами. 2022. Випуск 1 (85). С. 72–81. URL:https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4498/Інноваційні%20підходи%20до%20управління%20підприємствами%20в%20умовах%20діджиталізації%20економіки.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Бут-Гусаiм О. Г., Ковтуненко К. В. Цифровий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку. Бізнес Інформ. 2020. №6. С. 297–304. URL: http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_6_0_297_304

Джур О. Є, Шулякова А. С. Інноваційні аспекти удосконалення системи менеджменту організацій у сучасних умовах. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2016. Випуск 6. С. 55–67. URL: https://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fmecon/program_5e4b8e8370ce8.pdf

Лозовський О. М. Шляхи оптимізації системи менеджменту підприємства. Ефективна економіка. 2019. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/48.pdf

Резник Н. П. Інноваційні методи управління підприємствами з огляду на оцінку їхньої ефективності. Економіка підприємства. 2019. №4, С. 138–147. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2019/4/EV20194_138-147.pdf

Свінарьова Г. Б. Концепція трансформації системи управління підприємством в умовах інноваційних змін у діджитал-середовищі. Вісник ХНУ. Економічні науки. 2020. №4, том 3. С. 137–141. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=7799

Седікова І. О., Седіков Д. В. Нові парадигми менеджменту в умовах цифрової економіки. Економіка харчової промисловості. 2022. Том 14, Випуск 3. С. 37–43. URL: https://journals.ontu.edu.ua/index.php/fie/article/download/2360/2555

Цифрова адженда України – 2020. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf

Яцкевич І. В. Сучасний менеджмент та менеджер.: матеріали XXIII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології. 28 квіт. 2022 р. Одеса : ДУ «Одеська політехніка». 2022. С. 12–13. URL:https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/studolympconf/xxiii_konferenciya_suchasnyy_menedzhment_modeli_strategiyi_tehnologiyi_2022.pdf

Baranov, V. V. (2021). Tsifroviy menedzhment yak nevid’emniy skladnik tsifrovoyi ekonomiki [Digital management as an integral component of the digital economy]. Priazovskiy ekonomichniy visnik, vol. 1 (24), pp. 57–62. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2021/1_24_ukr/11.pdf.

Boida, S. (2022). Innovatsiyni pidhodi do upravlinnya pidpriemstvami v umovah didzhitalizatsiyi ekonomiki [Innovative approaches to enterprise management in conditions of digitalization of the economy]. Ekonomika ta upravlinnya pidpriemstvami, vol. 1 (85). pp. 72–81. Available at: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4498/Інноваційні%20підходи%20до%20управління%20підприємствами%20в%20умовах%20діджиталізації%20економіки.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

But Gusaim, O. G., Kovtunenko, K. V. (2020). Tsifroviy menedzhment: problemi ta perspektivi rozvitku [Digital management: problems and development prospects]. Biznes Inform, № 6, pp. 297–304. Available at: http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_6_0_297_304.

Dzhur, O. E., Shulyakova, A. S. (2016). Innovatsiyni aspekti udoskonalennya sistemi menedzhmentu organizatsiy u suchasnih umovah [Innovative aspects of improving the management system of organizations in modern conditions]. Visnik Dnipropetrovskogo universitetu. Seriya: Menedzhment Innovatsiy, № 6, pp. 55–67. Available at: https://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fmecon/program_5e4b8e8370ce8.pdf.

Lozovskiy, O. M. (2019). Shlyahi optimizatsiyi sistemi menedzhmentu pidpriemstva [Ways to optimize the enterprise management system]. Efektivna ekonomika, № 2, Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/48.pdf.

Reznik, N. P. (2019). Innovatsiyni metodi upravlinnya pidpriemstvami z oglyadu na otsinku yihnoyi efektivnosti [Innovative methods of enterprise management in view of the evaluation of their efficiency]. Ekonomika pidpriemstva, № 4, pp. 138–147. Available at: https://ev.nmu.org.ua/docs/2019/4/EV20194_138-147.pdf.

Svinarova, G. B. (2020). Kontseptsiya transformatsiyi sistemi upravlinnya pidpriemstvom v umovah innovatsiynih zmin u didzhital-seredovischi [The concept of transformation of the enterprise management system in the conditions of innovative changes in the digital environment]. Visnik KHNU. Ekonomichni nauki, № 4, Issue 3, pp. 137–141. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=7799.

Sedikova, I. O., Sedikov, D. V. (2022). Novi paradigmi menedzhmentu v umovah tsifrovoyi ekonomiki [New paradigms of management in the conditions of the digital economy]. Ekonomika harchovoyi promislovosti, vol. 14, Issue 3, pp. 37–43. Available at: https://journals.ontu.edu.ua/index.php/fie/article/download/2360/2555

Tsifrova Adzhenda Ukrayini - 2020 [Digital Agenda of Ukraine - 2020]. Available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.

Yatskevich, I. V. (2022). Suchasniy menedzhment ta menedzher [Modern management and manager]: materiali XXIII Vseukr. schorich. student. nauk.-prakt. konf. za mizhnarod. uchastyu. Suchasniy menedzhment : modeli, strategiyi, tehnologiyi. 28 kvit. 2022 r. Odesa : DU «Odeska politehnika», pp. 12–13. Available at: https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/studolympconf/xxiii_konferenciya_suchasnyy_menedzhment_modeli_strategiyi_tehnologiyi_2022.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08