СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.25.2023.278603

Ключові слова:

морські вантажні перевезення, судноплавство, порти, економічний розвиток, морський транспорт, контейнери, модернізація

Анотація

Транспортний сектор відіграє важливу роль у збалансованому економічному розвитку будь-якої країни, а також має значний вплив на національну інтеграцію у світовий економічний простір. У світі морські вантажні перевезення є одним із найважливіших видів міжнародної торгівлі та логістики. Україна має значний потенціал для розвитку морського транспорту, оскільки має доступ до Чорного та Азовського морів, а також до річок, які з'єднуються з Дніпром. У статті досліджено поточні тенденції, проблеми та перспективи розвитку українського та світового секторів морського транспортного господарства, а також подано рекомендації щодо покращення ефективності морського транспорту та портів з метою прискорення економічного розвитку. Навіть не зважаючи на вплив сучасних факторів зовнішнього середовища дана галузь здатна функціонувати та продовжувати свій розвиток.

Посилання

Seven key trends shaping maritime transport URL: https://unctad.org/press-material/seven-key-trends-shaping-maritime-transport (дата звернення 25.12.2022).

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Відновлення та розбудова інфраструктури», Національна рада з відновлення України від наслідків війни, липень 2022.

UNCTAD, “Review of maritime transport 2022”, URL: https://unctad.org/rmt2022 (дата звернення 25.12.2022).

Гуренко А.В., Щеникова Е.В., Євсік М. С. Дослідження сучасного потенціалу морегосподарського комплексу України. Вісник Приазовського технічного університету, 2017. Вип. 33. С. 218–224.

Розвиток транспорту з метою відновлення і зростання української економіки : наукова доповідь / за ред. д-ра екон. Наук О.І. Никифорук ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". Київ. 2018. 200 с.

Латкіна С.А., Елль М.П. Проблеми оптимізації організаційних процесів портової діяльності в Україні. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 3(03). С. 92–95.

Seven key trends shaping maritime transport Available at: https://unctad.org/press-material/seven-key-trends-shaping-maritime-transport (accessed December 25, 2022).

Project of the Plan for the Restoration of Ukraine. Materials of the Working Group "Restoration and Development of Infrastructure," National Council for the Restoration of Ukraine from the Consequences of the War, July 2022.

UNCTAD, "Review of maritime transport 2022," Available at: https://unctad.org/rmt2022 (accessed December 25, 2022).

Hurenko A.V., Shchenykova E.V., Yevsik M. S. (2017) Doslidzhennia suchasnoho potentsialu morehospodarskoho kompleksu Ukrainy [Study of the current potential of the maritime complex of Ukraine]. Visnyk Pryazovskoho tekhnichnoho universytetu [Bulletin of Priazovsky Technical University], Issue 33. pp. 218–224.

Rozvytok transportu z metoiu vidnovlennia i zrostannia ukrainskoi ekonomiky : naukova dopovid [Development of transport for the restoration and growth of the Ukrainian economy: scientific report] / edited by Dr. Econ. Sciences O.I. Nykyforuk; NAS of Ukraine, Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine. Kyiv, 2018. 200 p.

Latkina S.A., Ell M.P. (2016) Problemy optymizatsii orhanizatsiinykh protsesiv portovoi diialnosti v Ukraini [Problems of optimization of organizational processes of port activities in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii [Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy], Issue 3(03). pp. 92–95.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08