DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80097

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ТА ХАРАКТЕР ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ

А. Р. Дунська, М. С. Пащенко

Анотація


Дана стаття присвячена особливостям розвитку транснаціональних корпорацій (ТНК) на сучасному етапі та характеру їх функціонування в Україні. На основі аналізу наукових досліджень визначено причини активного розвитку ТНК, а також особливості управління корпораціями. Розглянуто рейтинги найбільших транснаціональних корпорацій у світі за 2012 та 2014 роки. Наведено коротку характеристику  лідируючих світових ТНК. Визначено провідні ТНК за кількістю працюючих. Представлено поділ транснаціональних корпорацій за виробничою спеціалізацією та країною базування. Наведено порівняння річних доходів ТНК із ВВП деяких країн. Сформовано рейтинг транснаціональних корпорацій за індексом транснаціоналізації. Виокремлено позитивні та негативні фактори впливу на економіку країни базування та приймаючої країни. Зазначено найбільш привабливі галузі промисловості України для ТНК та інвесторів. Представлено фінансові результати діяльності ТНК за І півріччя 2014 рік в Україні.

Ключові слова


транснаціональна корпорація; структура управління; виробнича спеціалізація; індекс транснаціоналізації

Повний текст:

PDF

Посилання


Рокоча В. Трансакційні корпорації [Електронний ресурс]: Бібліотека онлайн. – Режим доступу: http://readbookz.com/book/50/2010.html

Попова А. В. Транснациональные корпорации как субъект международных экономических отношений [Електронний ресурс]: VIII Международная студенческая электронная научная конференция. – Режим доступу: http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/9917.pdf.

Комшук О. І. Трансформація системи управління ТНК в умовах глобальної конкуренції та посилення ролі науково-технічного прогресу [Електронний ресурс]: Бібліотека ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/4465/1/Komshuk.pdf

Побоченко Л. М. Аналіз інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс]: Наукові журнали Національного Авіаційного університету. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/7022

Хусаинов Булат Транснационализация – глобальный вызов [Електронний ресурс]: «Деловая неделя». – Режим доступу: http://dn.kz/?option=com_content&view=article&id=2273%3A-s--&catid=5%3A2011-10-23-11-45-05&Itemid=16

Global investment trends monitor [Електронний ресурс]: UNCTAD.- Режим доступу: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2014d5_en.pdf

Fortune Global 500 [Електронний ресурс]: Fortune. – Режим доступу: http://fortune.com/global500/

Fortune Global 500 2014 – рейтинг крупнейших компаний мира. – Режим доступу: http://www.stevsky.ru/reytingi-forbs/fortune-global-500-2014-reyting-krupneyshich-kompaniy-mira

Лимонова Е.М., Воробйова К.О. Дослідження впливу ТНК на країни базування та приймаючі країни [Електронний ресурс]: Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля. – Режим доступу: http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14-15/10107.pdf

Гудим К. Транснаціоналізація як чинник глобалізації [Електронний ресурс]: Вісник КНТЕУ. – Режим доступу: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2014/04/4.pdf

Андрушко В. В. Особливості діяльності ТНК в Україні [Електронний ресурс]: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Режим доступу: http://professura.at.ua/forum/19-157-1

Латинін Д. О. Стан та перспективи розвитку ТНК в світі та Україні [Електронний ресурс]: Publishing house Education and Science s.r.o. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/38_NIEK_2014/Economics/2_181324.doc.htm

Іванова Н. В. Перспективи розвитку транснаціональних корпорацій в Україні в умовах економічної кризи [Електронний ресурс]: Publishing house Education and Science s.r.o. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_NND_2015/Economics/3_190997.doc.htm
Copyright (c) 2020 А. Р. Дунська, М. С. Пащенко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua