DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80342

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В МЕЖАХ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. М. Ткаченко, М. І. Іванова

Анотація


Метою статті є поглиблення теоретичних знань в галузі формування мотиваційного механізму в рамках логістичної діяльності та практична апробація заходів щодо підвищення ритмічності матеріального потоку на промисловому підприємстві. Результати отримані за рахунок застосування загальнонаукових та спеціальних методів. Авторське бачення зводиться до того, що система управління персоналом повинна включати впливи, що здійснюються на персонал (об’єкт управління) керівництвом (суб’єкт управління) протягом усіх етапів створення вартості, що найкращим чином характеризує логістична діяльність. Доведено, що об’єктами логістичної діяльності є фазові, потокові, функціональні процеси, операції, що характеризуються зміною величини, форми існування, місцерозташування, а суб’єктами, у свою чергу фізичні та юридичні особи, що здійснюють логістичну діяльність та безпосередньо впливають на об’єкти з метою отримання поставлених цілей шляхом виконання визначених завдань. Досліджено спрямованість матеріальних потоків ПрАТ «Росава», виявлено проблемну ділянку, де відбувається нагромадження залишків незавершеного виробництва через неритмічну роботу складального цеху. Запропоновано впровадження логістично-мотиваційного механізму, який підвищить ритмічність потоку. Даний мотиваційний механізм може бути рекомендований до впровадження промисловими підприємствами, де має місце нагромадження матеріальних потоків. Перспективою подальшого розвитку є формування системи показників мотивації і преміювання персоналу при організації логістичної діяльності.

Ключові слова


мотиваційний механізм; логістична діяльність; ритмічність матеріального потоку

Повний текст:

PDF

Посилання


Алькема В.Г. Логістична діяльність організацій та її системна декомпозиція / В. Г. Алькема // Вчені записки університету «КРОК». Серія : Економіка. – 2014. – Вип. 37. – С. 148-155.

Гриценко Д.С. Науковий огляд дисертаційних досліджень України з 2012-2014 рр. з позиції розгляду основних проблем мотивації персоналу / Д.С. Гриценко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Випуск 4. – с.343-348.

Гугул О. Формування механізму мотивації інноваційної активності працівників підприємства / О. Гугул // Галицький економічний вісник – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – Том 45. – № 2. – С. 56-61.

Іванова М.І. Стабільна і ритмічна робота – гарантія успішного управління незавершеним виробництвом / М.І. Іванова // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2006. – № 1. – С. 84-87.

Лутай Л. Системний підхід до формування логістично-мотиваційного середовища на торговельному підприємстві / Л. Лутай, Д. Зяблицев // Галицький економічний вісник. – 2011. – №1(30). – с.180-185.

Пілігрім К.І. Обґрунтування мотиваційного механізму туристичного підприємства [Текст] / К.І. Пілігрім // Економічний аналіз, 2014. – Том 17. – № 2. – С. 95-105.

Росава [Электронный ресурс] : офіційний сайт ПрАт «Росава». Режим доступа: http://rosava.com – По состоянию на 01.04.2016. – Загл. с экрана.

Сумець О.М. Змістовний аналіз дефініції «логістична діяльність» / О.М. Сумець // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4. – С. 290-295.

Ткаченко А.М. Формування мотивів та стимулів у системі управління / А.М. Ткаченко, О.М. Дмитренко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. А. М. Ткаченко. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 1. – C. 6-12.

Ткачова А.В. Економічний механізм управління логістичною діяльністю металургійних підприємств [Електронний ресурс] / А.В. Ткачова // Ефективна економіка. – 2011. – № 5. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=563 (дата звернення: 01.04.2016).
Copyright (c) 2019 А. М. Ткаченко, М. І. Іванова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua