DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80625

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

А. Р. Дунська, О. В. Бойко

Анотація


У статті розглянуто сутність поняття «прямі іноземні інвестиції» як економічної категорії. Виявлено взаємозв’язок досліджуваної категорії з макроекономічними показниками України. Проаналізовано динаміку, тенденції іноземних надходжень та основні країни-інвестори. Розглянуто галузеву та регіональну структуру прямих іноземних інвестицій. Здійснено дослідження інвестиційного клімату України, шляхом порівняння позицій країни у міжнародних рейтингах та виявлено причини зниження оцінок інвестиційного клімату України. Визначено проблеми, які стримують розвиток інвестиційної діяльності й знижують конкурентоспроможність економіки України на світовому ринку. Розглянуто основні позитивні кроки уряду у напрямку створення якісно нових умов ведення бізнесу та активізації інвестиційної діяльності. Запропоновано заходи щодо стимулювання притоку прямих іноземних інвестицій, використання яких в перспективі призведе до усунення негативних тенденцій, стабілізації та розвитку економіки України.

Ключові слова


прямі іноземні інвестиції; інвестиційний клімат; економічний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Кадеєва І. В. Прямі іноземні інвестиції як фактор становлення інноваційної економіки в Україні / І. В. Кадеєва // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка. – 2014. – Вип. 14. – С. 193–199.

Коваленко О. В., Тимофєєва К. Пріоритетні напрямки іноземного інвестування в Україні [Електронний ресурс] Запорізька державна інженерна академія. – Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_1_078.pdf.

Кудрик Г. П. Роль іноземних інвестицій у фінансуванні інноваційного процесу в Україні [Електронний ресурс] Інтелект–портал. – Режим доступу: http://nauka.zinet.info/1/kudrik.php.

Леус М. М. Суть та класифікація іноземних інвестицій [Електронний ресурс] Видавництво Львівської Політехніки. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/27_17.pdf.

Реверчук С. К. Інвестологія: наука про інвестування: [Навч. посібник] / С. К. Реверчук , Н. Й. Реверчук, І. Г. Скоморович [та ін. ]. – Атіка, 2001. – 264 с.

Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу трнснаціональних корпорацій: [Підручник] / О. І. Рогач. – К.: Либідь, 2005. – 720 с.

Петренко І. С. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України [Статистичний збірник] / І. С. Петренко. – Державна служба статистики України, 2015 р.

Тесля С. М. Прямі іноземні інвестиції як економічна категорія, їх суть та класифікація / С. М. Тесля // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.3. – С. 131–139.

Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. №93/96: за станом на 15.01.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 93. – Ст. 80.

Hymer, Stephen H. The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment / Hymer, Stephen H. – (MIT Press), 1976. – 253 с.

Trade and Investment [Електронний ресурс] World Trade Organization. – Режим доступу: https://www.wto.org/english/tratop_e/invest_e/invest_e.htm.

Балацький О. Ф., Теліженко О. М., Соколов М. О. Управління інвестиціями: [Навч. посібник] / О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, М. О. Соколов. – С.: ВДТ «Університетська книга», 2004. – 232 c.

Зовнішньоекономічна діяльність [Електронний ресурс] Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

України в рейтингу глобальної конкурентоспроможності – 2015 [Електронний ресурс] Рада реформ. – Режим доступу: http://reforms.in.ua/ua/news/ukrayina–u–reytyngu–globalnoyi–konkurentospromozhnosti–2015.

The BDO International Business Compass 2015: Update and Subject Focus Labor Market Performance [Електронний ресурс] BDO International. – Режим доступу: http://www.bdointernational.com/Publications/Documents/BDO–IBC–Summary–2015_ENG_v1_May%202015.pdf.

Doing Business–2015 [Електронний ресурс] Група Світового Банку. – Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/rankings.

Індекс інвестиційної привабливості України [Електронний ресурс] EBA. – Режим доступу: http://www.eba.com.ua/uk/information–support/eba–news/important/item/31670–2015–4–15–1053.

Індекс прямих іноземних інвестицій [Електронний ресурс] OECD. – Режим доступу: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FDIINDEX.

Index of economic freedom [Електронний ресурс] The Heritage Foundation. – Режим доступу: http://www.heritage.org/index/country/ukraine.

Інвестиційний клімат в Україні [Електронний ресурс] Міністерство закордонних справ України. – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/invest-climat.
Copyright (c) 2019 А. Р. Дунська, О. В. Бойко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua