ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Н. Є. Скоробогатова

Анотація


Досліджено теоретичні підходи до трактування сутності економічних категорій «інвестиції», «інвестиційна діяльність», визначено концептуальні відмінності щодо тлумачення зазначених категорій відповідно до теорій різних економічних шкіл та вітчизняної нормативно-правової бази. Запропоновано узагальнену класифікацію інвестицій, яка включає такі ознаки: напрям інвестування, об’єкти, суб’єкти, призначення, термін, мета, форма власності тощо. Доведено, що інвестиції включають у себе всі вкладення в оборотні та  необоротні активи підприємства та мають відображатися у всіх формах фінансової звітності. Встановлено, що фінансова звітність вітчизняних комерційних підприємств містить інформацію про інвестиційну діяльність, яка не відповідає економічній сутності даної економічної категорії. Запропоновано визначення інвестицій та інвестиційної діяльності відповідно на макро- та мікроекономічному рівні, що враховує особливості учасників інвестиційного процесу, тривалості здійснення інвестицій та їх мети.

Ключові слова


інвестиції; інвестиційна діяльність; баланс; звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; фінансовий облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк А. И. Основы инвестиционного менеджмента / А. И. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга-Н, 2001. – 672 с.

Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика / Л. М. Борщ. – К. : Знання, 2005. – 470 с.

Витун С. Е. Финансы предприятия отрасли : пособие / С. Е. Витун, А. И. Чигрина. – Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2009. – 213 с.

Гриньова В.М. Інвестування / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда. – К.: Знання, 2008. – 456 с.

Корпан О. С. Сучасні підходи до класифікації інвестицій: проблеми та перспективи / О. С. Корпан [Електронний ресурс] // Механізми управління діяльністю вітчизняних підприємств за умов розвитку інтеграційних процесів. Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал, 2009 р. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vchnu/Ekon/2009_6_2/075-079.pdf.

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник / Т В Майорова. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 376 с.

Мойсеєнко І. П. Інвестування: Навч. посіб. / Мойсеєнко І.П. — К.: Знання, 2006. — 490 с.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене Наказом МФУ 07.02.2013 № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/

Поєдинок В. В. Інвестиційна діяльність як вид господарської діяльності / В. В. Поєдинок // Господарське право та господарський процес. – 6-2/2013. – С.131 – 135.

Про інвестиційну діяльність : закон України від 18.09.1991р. № 1560-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws

Шарп У.Ф. Инвестиции: [учебное пособие] / У.Ф. Шарп; пер с англ. - М.: ИНФРА-М, 1998. – 1028 с.

Щукін Б. М. Інвестування: курс лекцій / Б. М. Щукін. – К.: МАУП, 2004. – 216 с. : іл. – Бібліогр. с. 214
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80631

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Н. Є. Скоробогатова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua