DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.82507

АВТОМАТИЗАЦІЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ВИБОРУ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА

З. С. Щурова, О. Л. Жиров

Анотація


У статті розглядається проблема обґрунтованого відбору (вибору) людиною прийнятних (раціональних, оптимальних) альтернатив серед набору наявних (допустимих). Пропонується програмна реалізація методу підтримки прийняття рішень на основі встановлення пріоритетності (рейтингу) альтернатив. В основі алгоритму покладено метод аналізу ієрархій (МАІ). Застосування даного методу дозволяє особі, що приймає рішення, вибрати найкраще рішення поставленої задачі з урахуванням його вподобань. Надано рекомендації щодо застосування методу. В якості основного інструмента пропонується спеціально розроблена програма, що допомагає виявити пріоритети особи, яка приймає рішення, і здійснити згідно з цими пріоритетами оптимальній вибір із запропонованих альтернатив. Автором розглядається багатокритеріальна оцінка потенційних постачальників як невід’ємний чинник ефективної діяльності підприємства та формування стійкого джерела постачання підприємства. В роботі розглянуто приклад здійснення вибору між двома альтернативами за чотирма критеріями оцінювання.

Ключові слова


підтримка прийняття рішень; багатокритеріальний вибір; метод аналізу ієрархій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Степанова О. В. Модель багатокритеріальної оцінки і вибору постачальника / О. В. Степанова, О. І. Горбач, В. А. Горбач // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 5. – С. 23-28.

Фишберн П. Теория полезности для принятия решений / П. Фишберн. – Москва: Наука, 1998. – 352 с.

Кини Р. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения: Пер. с. англ / Р. Кини, Х. Райфа. – Москва: Радио и связь, 1991. – 560 с.

Линдерс М. Управление снабжением и запасами. Логистика / Пер. с англ / М. Линдерс, Р. Харольд, Е. Фирон. – Санкт-Петербург: Виктория плюс, 2002. – 768 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с. англ / Ф. Котлер. – Москва: Прогресс, 2003. – 736 с.

Абакаров А.Ш., Сушков Ю.А. Принятие решений в диалоге с ЭВМ [Електронний ресурс] // Рождественская Конференция Санкт-Петербургского Клуба консультантов и тренеров. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: http://msk.treko.ru/show_article_800.

Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. / Т. Саати. – Москва: Радио и связь, 1993. – 320 с.

Похабов В. И. Экономико-математические методы и модели (практикум): Учеб. пособие для студ. Экономических спец. / В. И. Похабов, Д. Г. Антипенко, М. Н. Гриневич. – Минск: БНТУ, 2003. – 130 с.

Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем. / Т. Саати, К. Керне. – Москва: Радио и связь, 1993. – 224 с.

Янкевич В. Ф. Метод анализа иерархий: модификация системи еспертних оценок и их математической обработки. / В. Ф. Янкевич, Г. Ф. Коцюбинская. // Управляющие системы и машины. – 1996. – №1. – С. 85–91.

Самохвалов О. Я. Совершенствование метода анализа иерархий как методологической основи систем поддержки принятия решений / О. Я. Самохвалов. // Управляющие системы и машины. – 1996. – №1. – С. 91–96.
Copyright (c) 2020 З. С. Щурова, О. Л. Жиров

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua