Умови публікації

Для опублікування статті у Випуску 30/2024 необхідно до 13 вересня виконати такі вимоги:

 1. Заповнити електронну довідку про автора (посилання).
 2. Надіслати на електронну адресу ebitda@helvetica.ua статтю, оформлену згідно встановлених вимог.
  Увага! У темі листа необхідно обов'язково вказати шифр журналу 2307.

Автори отримують лист про результати рецензування (див. процес рецензування – відхилено, прийнято з доопрацюваннями, прийнято) та, у випадку прийняття статті до друку, отримують реквізити для сплати публікаційного внеску.

 1. Надіслати квитанцію про сплату публікаційного внеску.

Вартість публікації становить 1100 гривень (12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 25 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

За бажанням, автор статті може замовити друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 25 жовтня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 15 листопада 2024 р.

Для співробітників факультету менеджменту та маркетингу публікація статті безкоштовна (за поданням Вченої ради).

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

 • індекс УДК;
 • JEL класифікація для ключових слів;
 • прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання (українською та англійською мовами), вказати ORCID (обов'язково); 
 • назва статті (українською та англійською мовами);
 • анотація мовою статті (обсяг 700-800 знаків без пробілів). Структура анотації: мета дослідження; методика дослідження; результати; практична значущість результатів дослідження);
 • розширена анотація англійською мовою (мінімальний обсяг - 1800 знаків без пробілів). У даній анотації англійською мовою автор повинен вказати мету та актуальність теми; далі має бути зазначена методика (методи) дослідження; потім необхідно охарактеризувати отримані результати; наприкінці треба вказати практичну цінність статті. Автор не повинен посилатися на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація має бути написана без підрозділів. Текст повинен бути коротким і оригінальним. Недоцільно використовувати інформацію з тексту статті. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути подана українською мовою.
 • ключові слова українською та англійською мовами (мінімум 5 позицій);
 • основний текст статті;
 • список використаних джерел;
 • References.

Список використаних джерел подається мовою оригіналу відповідно до чинних вимог (ДСТУ 8302:2015) та у транслітерації латиницею, що необхідно для відстеження цитувань. Перелік використаних джерел у транслітерації латиницею повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA.

Згідно з вимогами Президії ВАК України від 15.01.03 №7-05/1 основний текст статті повинен мати такі структурні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок із найважливішими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у поданому напрямі.

Статті публікуються українською та англійською мовами.

Технічні вимоги: обсяг статті – від 10 до 20 сторінок, формат А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.

Формули й символи, які в них входять та згадуються в тексті, набираються тільки в редакторі формул Microsoft Equation 2.0; Math Type 3.0 (і подальших версіях).

Рисунки, ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці повинні бути чорно-білого кольору. Рисунки мають бути контрастними, чіткими, без затемнень.

Рисунки, що отримані шляхом сканування, мають бути відредаговані й відповідати вказаним вимогам. Рисунок розташовується після посилання на нього в тексті статті, повинен мати номер і назву.

Таблиці оформлюють відповідно до вимог Державного стандарту України і розміщують у тексті статті в тій послідовності, в якій у статті на них посилаються.

Посилання на цитовані джерела та їх бібліографія повинні відповідати Державному стандарту України. Використання джерел є обов’язковим, їх перелік подається наприкінці статті. Рекомендується у списку літератури використовувати не менше 5 позицій.