№ 14 (2017)

Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017

DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Економічний вісник НТУУ "КПІ"17

Зміст

Економічна теорія

RECONCILIATION OF ECONOMIC INTERESTS OF ENTITIES ON THE ENERGY MARKET PDF (English)
У. В. Бігун, Л. Г. Шматенко
ПРО НОВУ ПАРАДИГМУ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР PDF
О. Ф. Морозов

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ РЕФОРМУВАННЯ ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
А. В. Гречко
“ENVIRONMENTAL ECONOMICS”- СУЧАСНИЙ КОНЦЕПТ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
М. М. Климчук
ТІНЬОВА ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
О. О. Коломієць
ANALYSIS OF STRUCTURE AND DYNAMICS OF UKRAINIAN EXTERNAL DEBT IN CRISIS CONDITIONS PDF
A. P. Lyubchenko
ІННОВАЦІЙНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
О. А. Підлісна
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
І. В. Пономаренко, І. І. Віннікова, Г. М. Гребньов
ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ PDF
Н. В. Рощина, В. Е. Мельничук, В. І. Нестеренко
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В РЕГІОНАХ PDF
С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко
ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ РЕГІОНІВ PDF
Р. В. Тульчинський

Міжнародна економіка

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА PEER-ГРУПИ КРАЇН НА ПЕРІОДІ 1990-2014 РОКІВ PDF
С. В. Войтко
КРАЇНИ БАЛКАНСЬКОГО РЕГІОНУ В СТРУКТУРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ PDF
В. Г. Герасимчук
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО АУТСОРСИНГУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
В. В. Дергачова, Д. В. Островерха
МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ НА СХОДІ КРАЇНИ PDF
Ю. В. Макогон, А. І. Жарнікова
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ФАКТОРИНГУ В КОНТЕКСТІ ПОСТІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
І. М. Манаєнко
ОЦІНЮВАННЯ ТРАНЗИТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УКРАЇНИ В СВІТОВОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ PDF
К. В. Петренко, К. С. Мініч
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС PDF
І. В. Пономаренко, І. І. Віннікова, Г. М. Гребньов
ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ PDF
Н. В. Рощина, Л. С. Борданова, І. В. Мілько
ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА УПРАВЛІНСЬКУ ПОЛІТИКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Н. Є. Скоробогатова, Є. С. Грищенко
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК РЕСУРС ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
А. П. Шишолін

Галузева економіка

РОЗРОБЛЕННЯ НАПРЯМІВ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
В. А. Величко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КЛАСТЕРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ СУБ’ЄКТІВ ЛОГІСТИЧНОЇ МЕРЕЖІ PDF
І. Ю. Воронкова
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
К. О. Кузнєцова, О. С. Ченуша
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИДАВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
А. Д. Кухарук, Ю. О. Гавриш, Д. Д. Змітрович
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В УМОВАХ ПІСЛЯКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ PDF
А. Ю. Погребняк, Т. Ю. Хоменко

Економіка підприємства

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДОЦІЛЬНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО УСТАТКУВАННЯ PDF
А. М. Задольський
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ КРАЇН СВІТУ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ PDF
Т. П. Панасюк, М. В. Маленко, Т. П. Лободзинська
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Л. Г. Присяжнюк
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН МІЖ ФРИЛАНСЕРАМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ ЇХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ PDF
С. М. Савченко, О. П. Грібініченко
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КВАЗІІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР PDF
С. О. Солнцев, Ж. М. Жигалкевич

Менеджмент організації

METHODOLOGY FOR DEFINING THE ATTITUDE OF BULGARIAN SMES TO IMPLEMENT CHANGE MANAGEMENT PDF
Kiril Petrov Anguelov, Miglena Dimitrova Angelova
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ PDF
О. А. Гавриш, В. А. Кавун
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОГРАМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ PDF
В. Г. Герасимчук
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
К. І. Дмитрів, Ю. Н. Шпак
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
П. В. Круш, Ю. В. Орлюк
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ PDF
О. В. Мазур, Л. П. Артеменко
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
С. В. Салоїд
РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ PDF
В. Ф. Семенов, Н. В. Нєчева
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ІНЖИНІРИНГУ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. Н. Тупкало
ГЕНЕЗИС НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ» PDF
О. С. Хринюк, М. О. Дергалюк

Маркетинг

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ SMM У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І. І. Віннікова, Г. М. Гребньов, Ю. О. Пузанова
BIG DATA В МАРКЕТИНГУ: ОРІЄНТАЦІЯ НА СПОЖИВАЧА PDF
Є. В. Гнітецький
ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ СЕКСУАЛЬНИХ СТИМУЛІВ У РЕКЛАМІ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИНУЛИ НА ЇХ СПРИЙНЯТТЯ СПОЖИВАЧАМИ PDF
Є. В. Гнітецький, О. П. Грібініченко
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ ТА СПЕЦИФІКА ПРОСУВАННЯ НА НЬОМУ PDF
А. В. Голидьбіна, Н. В. Язвінська
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА РИНКУ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ PDF
Н. С. Єремеєва, О. В. Зозульов
ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ МОНЕТИЗАЦІЇ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ PDF
Ю. О. Єрешко, А. Ю. Черненький
АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТОРГОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ PDF
О. В. Зозульов, А. Т. Василенко
УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА «КLN» PDF
Н. С. Кубишина, О. А. Липницька
РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ ТМ «МОЛОКІЯ КАЗКОВА» НА СПОЖИВЧИЙ РИНОК PDF
Н. С. Кубишина, А. П. Стасевич
РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ ПОСЛУГИ АРТ –КАФЕ PDF
Н. С. Кубишина, Г. М. Гребньов, А. А. Граділь
МАРКЕТИНГ НЕЗАЛЕЖНИХ ТА АФІЛІЙОВАНИХ СТАРТАПІВ PDF
Л. І. Мулик, С. О. Солнцев
МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ КОН’ЮНКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
П. Г. Перерва, Т. О. Кобєлєва
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА МОДЕЛІ БІЗНЕСУ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Н. Л. Писаренко, З. Р. Євдокимова
ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ЕРГОНОМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
К. А. Савченко, В. В. Стадніченко
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
О. В. Черненко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ PDF
Е. П. Шаповалова
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ МОТИВАЦІЙ НА ІННОВАЦІЙНУ ТЕХНОЛОГІЮ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ PDF
Н. В. Юдіна

Інноваційно-інвестиційні процеси

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У РЕАЛІЯХ ФІНАНСОВОГО РИНКУ PDF
С. В. Андрос
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРТАП-КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ PDF
К. О. Бояринова, К. О. Копішинська
АКУМУЛЮВАННЯ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF
В. В. Дергачова, О. М. Згуровський, В. В. Чорній
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М. О. Кравченко, Р. Д. Уваровський
МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ PDF
Ю. С. Раманова, В. Г. Герасимчук
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПІДПРИЄМСТВА РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ PDF
С. О. Тульчинська, Б. П. Чорній
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
В. М. Марченко, А. С. Цвіркун

Технології як фактор економічного зростання

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. В. Дергачова, Я. О. Колешня
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ: КАДРОВІ АСПЕКТИ PDF
Л. Є. Довгань, І. П. Малик
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Д. С. Покришка

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів

ВИКОРИСТАННЯ СТОХАСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЗАОЩАДЛИВОГО ТИПУ НА РИНКУ УКРАЇНИ PDF
В. А. Диба
ПОБУДОВА ЕКОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ ПОПИТУ НА КРЕДИТИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДЕПОЗИТІВ УКРАЇНСЬКОГО БАНКУ PDF
А. О. Дрозд
ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ АГЕНТІВ З ПИТАНЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ PDF
О. К. Єлісєєва, Т. В. Гільорме
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ PDF
О. А. Жуковська, П. А. Нікітіна
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ: РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД PDF
О. В. Іваницька, С. А. Смирнов, О. С. Біловус
ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ФРАКТАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ PDF
О. В. Кривда, Ю. В. Сидоренко, Д. П. Романова
ОЦІНКА СУКУПНОЇ ВАРТОСТІ ВОЛОДІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ PDF
В. В. Луговець, Л. Ю. Гальчинський
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
І. Д. Фартушний, К. М. Пузирна
РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНУ ГАЛУЗЬ PDF
О. В. Цеслів, В. В. Лисенок