Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).

 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word або RTF
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

  Статті мають УДК та JEL коди. 

  Для самостійного визначення JEL-коду можна скористатись такими посиланнями:  JEL Codes Guide (на сайті АЕА) – http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php.  

  Довідково: JEL classіfіcatіon – це класифікація найбільш визнаних робіт в галузі економічних наук. Створена згідно з Journal of Economic Literature (JEL) Американської
  Економічної Асоціації (AEA).

 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

  Оформлення тексту статті ДСТУ 3008:2015.

  Література подається двома списками. Перший оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015, другий – згідно з IEEE Citation Reference. У другому списку назви статей і книг перекладаються англійською мовою (якщо оригінал в кириличному написанні); прізвища авторів, назви журналів і видавництв подаються в транслітерації.

  Транслітерувати власні назви, прізвища та імена варто згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п ).

  Правила транслітерації російського алфавіту латиницею
  для підготовки публікацій варто
  використовувати систему Держдепартаменту США (BSI).

  При посиланні на україно- та російськомовні джерела в кінці в дужках англійською вказується мова оригіналу.

  Посилань на роботи авторів статті  (самоцитування) має бути не більше ніж 30% від загальної кількості джерел у списку.

 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 • Стаття обов'язково має містити такі елементи: 

 • Строки подання: 

  Статті редакцією приймаються з 01 вересня по 01 березня кожного року за умови повної відповідності встановленим вимогам. 

 • Оплата: 

  Збірник наукових праць дотримується політики Free of charge

  Журнал не взимает плату за публикацию. Для кожного автора публікація є безплатною. 

  После публикации все статьи доступны на веб-сайте журнала бесплатно в формате .pdf.

 • ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ REFERENCES: Для транслітерації української кирилиці користайтеся сайтом . Для транслітерації російської кирилиці скористайтеся сайтом.  Детально ТУТ.
 • Стаття не містит плагіату

Керівництво для авторів

 
Вимоги до статей:
 • Статті приймаються українською та англійською мовами. Перевага надається статтям аглійською мовою. 
 • Статті виконуються відповідно до вимог МОН України (див. додаток). Усі зазначені підпункти в статті мають бути присутні та виділені жирним шрифтом.
 • Обсяг статті обмежується – не менше 0,25 др. арк. і не більше 0,5 др. арк. (10 - 20 тис. друкованих знаків).
 • Статті подаються електронною поштою за адресою: fmm@kpi.ua та o.zozulyov@kpi.ua.
 • Разом з роздрукованим текстом статті надсилаються відомості про автора (авторів, не більше трьох осіб).
 • Статті набираються у тестовому редакторі Microsoft Word. Файл може мати розширення *.doc чи *.rtf. Шрифт тексту статті Times New Roman Cyr 14. Таблиці виконувати 12 шрифтом. Поля дзеркальні; верхнє і внутрішнє – 2,5 см., зовнішнє – 1,8 см., нижнє – 3,5 см. Інтервал одинарний. Графіки та рисунки виконувати вмонтованими засобами Word, посилання у тексті обов’язкове.
 • Назва файлу з електронною версією статті повинна збігатися з прізвищем першого автора. Бажано мати декілька ідентичних копій файлу статті.
 • Структура: УДК, JEL, автор (автори), науковий ступінь, вчене звання,ORCID ID, місце роботи, назва статті, анотація, ключеві слова, вступ (постановка проблеми, її зв’язок з останніми дослідженнями та публікаціями, науковими та практичними завданнями, обґрунтування актуальності дослідження), постановка задачі (сформовані цілі дослідження), методологія (короткий перелік і обґрунтування методологічної бази дослідження, використаних методів, математичного апарату, алгоритмів і програмного забезпечення), основні результати дослідження (наукова новизна, практичне значення), висновки (наукова новизна, теоретичне та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розробок за даним напрямом, рекомендація щодо використання).
 • Оформлення тексту статті та посилань згідно ДСТУ 3008:2015 та ДСТУ 8302:2015 відповідно.   
 • Окремо додається файл с даними про автора. Назва файлу: data_(прізвище першого автора).

Просимо дотримуватися встановлених вимог і термінів подання статей. Відбір матеріалів проводиться редакційною колегією наукового збірника.

Менеджмент

Публікуються статті з теорії та практики менеджменту (спеціальність 075)

Економіка

Публікуються статті з проблем економіки (спеціальність 051)

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.