ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОГРАМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ

Автор(и)

  • В. Г. Герасимчук доктор економ. наук, професор Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», https://orcid.org/0000-0003-0674-1814

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108777

Ключові слова:

відповідальність, ефективність, компетентність, матрична структура, механізм управління, програмно-цільове управління, цільова комплексна програма

Анотація

У статті аналізується вітчизняний і зарубіжний досвід застосування цільових комплексних програм як форми втілення у практику господарювання програмного підходу в управлінні. Розглянуто характерні особливості програмно-цільового методу управління та передумови його застосування при вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Викладено методичні рекомендації щодо попередньої оцінки результативності цільових комплексних програм. Автором розглянуто спільні риси і розбіжності понять “програма” і “план”. Розкрито особливості застосування принципу множинного підпорядкування при проектуванні матричної структури управління комплексною програмою. Узагальнено вимоги до підбору керівника програми як гаранта успішності досягнення її головної мети. Уточнено низку методологічних положень до ініціювання, розробки, прийняття та реалізації цільових програм. Проаналізовано функціонування механізму успішного застосування програмного підходу в управлінні на прикладі підприємств машинобудування.

Посилання

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, М. М. Шевченко. – К. : Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.

Индекс процветания стран мира Института Legatum [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.prosperity.com/.

Коротков Э. М. Концепция российского менеджмента / Э. М. Коротков. – М. : ООО Издательско-Консалтинговое предприятие “ДеКА”, 2004. – 896 с.

Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання / В. Г. Герасимчук. – К. : КНЕУ, 2000. – 360 с.

Чирков В.Г. Эффектометрия. Популярные очерки / В. Г. Чирков. – К. : Феникс, 2005. – 240 с.

Райзберг Б. А. Программно-целевое планирование и управление / Б. А. Райзберг, А. Г. Лобко. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 428 с.

Бобрышев Д. Н. Управление научно-техническими разработками в машиностроении / Д. Н. Бобрышев, Ф. М. Русинов. – М. : Машиностроение, 1976. – 236 с.

Большой экономический словарь ; под ред. А. Н. Азрилияна. – 4-е изд., доп. и перераб. – М. : Институт новой экономики, 1999. – 1245 с.

Стефанов Н. Программно-целевой подход в управлении: Теория и практика / Н. Стефанов, К. Симеонова, К. Костов, С. Качаунов. – М. : Прогресс, 1975. – 200 с.

Вяткин В. Н. Инструменты руководителя / В. Н. Вяткин, В. М. Шевляков, В. Н. Серов, А. И. Рачков. – Ижевск : Удмуртия, 1990. – 384 с.

Санталайнен Т. Управление по результатам / Санталайнен Т., Воутилайнен Э., Поренне П., Ниссинен Й. ; под общ. ред. и предисл. Я. Л. Лейманна ; пер. с финск. – М. : Издательская группа “Прогресс”, 1993. – 320 с.

Закон України “Про державні цільові програми”. Відомості Верховної Ради України від 2004 р. за № 25, ст. 352. Із змінами, внесеними згідно із Законом від 2014 р. за №4, ст. 61 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1621-15.

Герасимчук В. И. О системе целей в комплексной программе сокращения ручного труда / В. И. Герасимчук, В. А. Згурский // Проблемы совершенствования НТП в регионе. – Донецк : ИЭП АН УССР, 1983. – с. 75-78.

##submission.downloads##