ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: КОНЦЕПЦІЯ, СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181353

Ключові слова:

інформаційна економіка, інформаційне суспільство, концепція,

Анотація

Визначено необхідність перегляду концептуальних підходів до визначення базових економічних понять, пов’язаних з впливом інформації на економічні процеси. Доведено, що всі процеси, що протікають у сучасному світі мають абсолютну залежність від інформації, знань, інновацій, креативу і в кінцевому підсумку базові засади формування конкурентоспроможності і економічної безпеки на всіх рівнях господарювання сьогодні залежать від ефективності управління господарсько- економічними процесами в контексті
якості, повноти, своєчасності та ефективності використання необхідної інформації. У якості мети дослідження визначено вивчення сутності понять «інформаційне суспільство», «інформаційна економіка», удосконалення концепції формування інформаційної економіки з перенесенням акцентів на необхідність формування вектору розвитку, орієнтованого на
досягнення еклолгічності, інноваційності, інтелектуалізації та креативу та зростання якості життя. Доведено, що в сучасних умовах світової глобалізації та інформатизації існує необхідність перегляду базових канонів, пов’язаних з сприйняттям суспільством життєвих цінностей, орієнтованих на досягнення лише фінансово-економічних цілей (на перші щабелі повинні виходити категорії, пов’язані з соціалізацією, енверонікою, екологізацією, інноватизацією, креативом та інформатизацією). Доведено, що в умовах формування інформаційної економіки важливим є збагачення інформаційного поля якісним - креативно-інноваційним- наповненням, на основі якого за допомогою синергетичного ефекту створюватимуться якісно нові умови формування інформаційного суспільства. І як наслідок – передумови для зростання якості життя людини. На основі аналізу підходів до визначення інформаційного суспільства визначено орієнтири на зростання його креативно- інноваційної складової. Наведене авторське бачення мети формування інформаційної економіки як оптимального використання інформаційних, інноваційних, інтелектуально-креативних ресурсів для створення передумов зростання якості життя населення через:
а) гармонізацію та збалансованість суспільно-економічних відносин; б) покращення добробуту людей та соціальної справедливості; в) підвищення екологічної, економічної та соціальної безпеки.

Посилання

Белопольский Н.Г. Энвироника - наука будущего развития человечества /

Н.Г. Белопольский. – 3-е изд., перераб. и доп. / Донецк: НАН Украины. Ин-т экономики

пром-сти, 2007. – 436с.

Evolution and the Green Economy in the Age of the Anthropocene

[Електронний ресурс] - Режим доступу:https://www.unenvironment.org/news-andstories/

news/evolution-and-green-economy-age-anthropocene

Тоффлер О. Третья волна . США – экономика, политика, идеология./ О. Тоффлер. -

№3.

Ракитов А.И. Информация, наука, технология в глобальных исторических изменениях /

А.И. Ракитов. - М.: Прогресс, 1998. - 104 с.

Рубанець О.М. Інформаційне суспільство: когнітивний креатин постнекласичних

досліджень: Монографія. / О.М. Рубанець. - К.: ПАРАПАН, 2006. - 420 с.

Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США (.: Fritz Machlup. The

Production and Distribution of Knowledge in the United States) / Фриц Махлуп. - - Москва :

Прогресс, 1966. – 462 с.;

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. –

М.: Academia, 2004, C. CLII

Економічна енциклопедія. Т1./ Редкол…: С.В.Мочерний та ін.. – К.:Видавничий центр

«Академія», 2000. – 864с.

Information Economy Report (Series) // United nations conference on trade and

development [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://unctad.org/en/Pages/Publications/InformationEconomyReportSeries.aspx

The information economy [Електронний ресурс] - Режим

доступу:www.businessdictionary.com

[ Cambridge Business English Dictionary © Cambridge University Press) [Електронний

ресурс] - Режим доступу: https://dictionary.cambridge.org

Головна сторінка Державного агентства з питань електронного урядування

України [Електронний ресурс] - Режим доступу:https://www.e.gov.ua/ua

##submission.downloads##