ВИЗНАЧЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181841

Ключові слова:

видавничо-поліграфічне підприємство, поліграфічна діяльність, детермінанти конкурентоспроможності, макроекономічні показники, фінансові чинники конкурентоспроможності

Анотація

Статтю присвячено аналізу основних детермінантів формування конкурентних
переваг видавничо-поліграфічними підприємствами. Визначено умови, за яких виникає
можливість підвищення рівня конкурентоспроможності суб’єктів видавничо-
поліграфічної діяльності. Визначено, що основними детермінантами
конкурентоспроможності таких підприємств є макроекономічні та фінансові, котрі у
свою чергу щільно пов’язані із ресурсним забезпеченням конкурентного потенціалу
компаній та сприяють посиленню їх позиції на ринку. Проаналізовано макроекономічні
чинники розвитку підприємств в Україні та світі, охарактеризовано основні тенденції
виробничо-комерційної діяльності поліграфічних підприємств з урахуванням їх ділових
очікувань. Проаналізовано макроекономічні показники України, основні показники
діяльності підприємств України та виявлено позитивні чинники формування та реалізації
конкурентних переваг видавничо-поліграфічних підприємств. Зазначено, що саме
фінансовий чинник визначає можливість економічного процвітання більшості видавничо-
поліграфічних підприємств світу. Разом з тим, виявлено зростання витрат на операційну
діяльність поліграфічних компаній протягом останніх років, у тому числі друкарень та
постачальників поліграфічних матеріалів. Проаналізовано структуру операційних
витрат видавничо-поліграфічних підприємств. Зауважено, що задля підвищення
конкурентоспроможності, зокрема при реалізації конкурентної стратегії лідерства за
витратами, доцільним є пошук шляхів оптимізації витрат на матеріальне забезпечення
та формування фонду заробітної плати. Проведено аналіз рівня заробітних плат на
поліграфічних підприємствах. Узагальнено можливі напрями оптимізації обсягу фонду
заробітної плати з урахуванням доцільності реорганізації робочих груп. Перспективним
напрямом подальших досліджень є оцінювання економічної ефективності створення
дистанційних проектних команд на видавничо-поліграфічних підприємствах з метою
протидії негативному впливу фінансових чинників-дестимуляторів
конкурентоспроможності.

Посилання

Doing Business 2019. Training for Reform : report. International Bank for

Reconstruction and Development. Washington DC, 2019. 311 p.

Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs : report. International Bank for

Reconstruction and Development. Washington DC, 2018. 312 p.

Очікування підприємств сфери послуг у ІV кварталі 2018 року щодо перспектив

розвитку їх ділової активності : статистичний звіт. Державна служба статистики України,

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. Дата звернення: 15.01.2019

Kukharuk A., Gavrish Yu., Zmitrovych D. Managing the competitiveness in CIS

countries and Ukraine: the goal and conditions. Eastern Journal of European Studies. 2017. Is

(1). pp. 115-136.

Schwab K. et al. The Global Competitiveness Report 2017–2018. Geneva : World

Economic Forum, 2017. 381 p. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf. Дата

звернення: 10.01.2019

Макроекономічні показники : статистична інформація. Національний банк

України. Офіційний сайт національного банку України, 2019. URL:

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=23487024. Дата звернення: 13.01.2019 р.

Индексы : Номинальный ВВП Украины с 2002 по 2018 гг. Мінфін: фінансовий

портал. URL: https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/ Дата звернення: 13.01.2019 р.

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної

діяльності : статистична інформація. Державна служба статистики України, 2018. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/. Дата звернення: 17.01.2019

Рентабельність операційної та усієї діяльності підприємств за видами

економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-

: статистична інформація Державна служба статистики України, 2018.URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/. Дата звернення: 18.01.2019

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами

економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-

: статистична інформація Державна служба статистики України, 2018. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/. Дата звернення: 18.01.2019

Davis R. Print Management Alert. Impact of Cost on Profitability in the Printing

Industry : report. USA : Printing Industries of America, Center for Print Economics and

management, 2017. 8 p. URL: https://www.printing.org/sites/default/files/

attachments/management_alert-cost_and_profits_final_after_edits_sept_2017.pdf. Дата

звернення 19.01.2019

Какой будет полиграфия Украины в 2018 году. Итоги январского блиц-опроса

журнала Print+. URL: https://printus.com.ua/article/read/3571 Дата звернення: 20.12.2018

5th drupa Global Trends Report 2018. Executive summary. URL:

https://www.drupa.com/cgi-bin/md_drupa/lib/all/lob/return_download.cgi/5th_

Global_Trends_Executive_Summary_EN.pdf?ticket=g_u_e_s_t&bid=4016&no_mime_type=0

Дата звернення 25.01.2019

Exchange Rates incl. Effective Ex. Rates : Data Tables. International Monetary

Fund. URL: http://data.imf.org/regular.aspx?key=61545862

Сосновська О. О., Жидецька Х. В. Сучасні проблеми управління витратами на

підприємствах видавничо-поліграфічної галузі. Наукові записки : наук.-техн. зб. Сер.:

Економічні науки. 2016. № 2 (53). С. 213-220.

Должанський А. М. Облік і контроль виробничих витрат у поліграфії (на

матеріалах малих підприємств західного регіону україни): автореф. дис. на здобуття

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 „ Бухгалтерський облік, аналіз і аудит ”.

Львів, 2002. 19 с.

Офіційний сайт порталу вакансій Rabota.ua. URL: https://rabota.ua/ua. Дата

звернення: 01.02.2019

Офіційний сайт порталу вакансій Work.ua. URL: https://www.work.ua/. Дата

звернення: 01.02.2019

Гавриш О. А., Кухарук А. Д. Генерація імпульсів формування належного рівня

конкурентоспроможності поліграфічних підприємств. Економічний вісник Національного

технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: зб. наук. пр.

№ 10. С. 134–139.

Юдіна Н. В., Солнцев С. О. Особливості рекламної діяльності виробника

рекламно-поліграфічної продукції. Проблеми системного підходу в економіці: електрон.

наук. фах. вид. 2008. № 3. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2008-

/Udina_308.htm.

Дурняк Б. В., Штангрет А. М., Мельников О. В. Видавничо-поліграфічна галузь

України: стан, проблеми, тенденції. Статистично-графічний огляд. Л. : УАД, 2006.

с.

Довгань Л. Є., Воржакова Ю. П. Механізм формування конкурентної політики

поліграфічних підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 4(154). С. 32-40.

Палига Є. М. Реструктуризація підприємств видавничо-поліграфічної галузі як

основа стратегії конкурентоспроможності і розвитку корпоративного управління. Вісник

економічної науки України. 2016. № 2. С. 143-148.

Davis R. Print Management Alert. Impact of Cost on Profitability in the Printing

Industry : report. – USA : Printing Industries of America, Center for Print Economics and

management, 2017. 8 p. Retrieved from: https://www.printing.org/sites/default

/files/attachments/management_alert-cost_and_profits_final_after_edits_sept_2017.pdf. Дата

звернення 19.01.2019

Какой будет полиграфия Украины в 2018 году. Итоги январского блиц-опроса

журнала Print+. URL: https://printus.com.ua/article/read/3571 Дата звернення: 20.12.2018

##submission.downloads##