ПОЛІТИКА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181843

Ключові слова:

паливно-енергетичний комплекс, екологічна політика, екологізація, екологізація діяльності підприємства, моделі екологізації, сталий розвиток, навколишнє природне середовище, розвиток підприємства,

Анотація

У статті розглянуто проблеми екологізації діяльності підприємств паливно-
енергетичного комплексу у контексті формування передумов забезпечення їх еколого-
економічної ефективності та конкурентоспроможності. Досліджено особливості
трансформації паливно-енергетичного комплексу України, його структуру, проблеми
розвитку. Доведено залежність процесів макроекономічних трансформацій від
ефективності трансформацій галузей паливно-енергетичного комплексу. Розкрито
механізми впливу підприємств паливно-енергетичного комплексу на навколишнє природне
середовища, а також екологічні і економічні наслідки такого впливу. Розглянуто
сутність політики екологізації діяльності підприємства, об’єкти та напрями
екологізації, її переваги та роль у забезпеченні розвитку підприємства. Визначено причини
відсутності мотивів формування політики екологізації підприємствами паливно-
енергетичного комплексу. Проаналізовано правову базу формування екологічної політики
в Україні, екологізації економічного розвитку. Встановлено, що практичне втілення
принципів екологічної політики у господарську практику підприємств ускладнюється
проблемами інституційного характеру. Розкрито багатоаспектний та суперечливий
характер поняття «екологізація», який відображає тенденції розвитку сфери
природокористування в цілому. Доведено, що екологізація – це інструмент, який дозволяє
мінімізувати еколого-економічні збитки на рівні підприємства, формує передумови
інноваційного розвитку підприємства та його стратегічної конкурентоспроможності.
Охарактеризовано моделі політики екологізації з урахуванням рівня розвитку
організаційної культури підприємств та можливостей її реалізації. Запропоновано підхід
до вибору моделі екологізації діяльності сучасного підприємства. Обґрунтовано напрями
та інструменти реалізації політики екологізації підприємств паливно-енергетичного
комплексу.

Посилання

Закон України Про «Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на

період до 2020 року» від 21 грудня 2010 року № 2818-VI URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17

Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. Проект-2017. 112 с. URL:

https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_ v06-optimized.pdf

Кислый В.Н., Лапин Е.В., Трофименко Н.А. Экологизация управления предприятием:

Монография. Сумы ИТД «Университетская книга», 2002. 232 с.

Енергетична стратегія України на період до 2030 року. Схвалено розпорядженням Кабінету

Міністрів України від 24.07.2013 №1071. 166 c. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13

Вахлакова В.В. Інструменти управлінського супроводу екологізації діяльності промислового

підприємства. Економіка і регіон. 2016. №1. С. 38-46. URL: http://nbuv.gov.ua/

UJRN/econrig_2016_1_8

Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія / За ред. С.М. Ілляшенка. – Суми:

Університетська книга, 2008. 615 с.

Мельник Л.Г., Шкарупа Е.В., Часнык, Е.Н. Предпосылки развития ТЭК на основе принципов

«зеленой» экономики. Природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока – взгляд в будущее:

Материалы Международного Экологического форума (Россия, Кемерово, 19-21 ноября

г.) в 2-х т. Т. 2. / Под ред. Т.В. Галаниной, М.И. Баумгартэна. – Кемерово, КузГТУ, 2013.

С. 74-78.

Погорелов Ю.С., Вахлакова В.В. Методи екологізації діяльності промислового підприємства.

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер.: Економічні науки.

№ 5. С. 53-58.

Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності: [монографія] / О.В.

Прокопенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 395 с.

Прокопенко О.В. Теоретико-методичні засади формування потенціалу екологізації

інноваційної діяльності підприємств. Економіка природокористування і охорони довкілля. К.:

РВПС України НАН України, 2008. С. 299-306.

Синякевич І.М. Екологічна політика: Стратегія подолання глобальних екологічних загроз /

НЛУУ. Львів: ЗУКЦ, 2011. 332 с.

Туниця Ю.Ю., Семенюк Е.П., Туниця Т.Ю. Екологізація економіки: теоретико-

методологічний аспект. Екон. теорія. 2011. №2. С. 5-15.

Крутякова В.І., Харічков С.К. Екологізація як складова стратегії переходу України до сталого

розвитку. Цілі збалансованого розвитку для України: матеріали Міжнародної конференції» (м.

Київ, 18-19 червня 2013 р.). К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. 491 с. С. 280-

Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н.,

проф., засл. діяча науки і техніки України Б.Є. Патона. К.: Державна установа «Інститут

економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»,

72 с.

Актуальні проблеми економіки України / М.В. Зубець, Б.Я. Панасюк. К.: Аграрна наука, 2004.

с.

Зменшення викидів у тепловій електроенергетиці України через виконання вимог

Європейського енергетичного співтовариства. Зелена книга / МЦПД / Документ з аналізу

політики підготовлено в рамках проекту «Стратегія інтеграції України в Європейське

енергетичне співтовариство». Київ. 2011. 48 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Савицький О. Україна та Енергетичне Співтовариство. Критерії відповідності енергетичної

політики України вимогам Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Аналітична доповідь. Київ, 2014 р. 32 с.

##submission.downloads##