БІЗНЕС-СТІЙКІСТЬ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА: КОНЦЕПЦІЯ ТА МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182608

Ключові слова:

бізнес-стійкість, бізнес-метрики управління, маркетинг-мікс, бізнес-процес,

Анотація

У статті викладені розроблені автором концептуальні засади та обґрунтування
моделі механізму забезпечення бізнес-стійкості виробничого підприємства на основі
системного причинно-наслідкового характеру зв'язків системи бізнес-метрик управління
підприємства з його комплексом маркетингу. Доведено, що кожна зі складових системи
бизнес-метрик безпосередньо формує відповідні складові загальної моделі механізму
забезпечення бізнес-стійкості. Тому пропонується бізнес-стійкість не зводити до
синонімічно спрощено ототожнювання понять «фінансова стійкість» та «економічна
стійкість», а розглядати стійкість як кортеж (комплекс) з трьох видів послідовно
пов’язаних систем забезпечення стійкості «організаційна стійкість ≺ ринкова стійкість
≺ економічна стійкість», кожна з яких (система) складається з елементів -
функціональних (операційних) видів стійкості. Пропонується формування чинників
кожного з видів стійкості здійснювати шляхом логічного смислового об’єднання
відповідної низки бізнес - політик Рij як конкретних стратегічних поведінкових
орієнтирів підприємства щодо взаємодії з його цільовим ринком в рамках пари {i - та
бізнес - метрика, j - та компонента маркетинг - мікс}, кожний з яких (орієнтир) має
економічно обґрунтований кількісний ключовий (інтегральний) показник. Визначено, що
бізнес-стійкість - це комплекс властивостей підприємства щодо його спроможності
швидко й адекватно реагувати на порушення в роботі технологічних бізнес-процесів
ланцюжка створення бізнес - цінності в контексті збереження довіри партнерів й споживачів, забезпечення конкурентоспроможності й подальшого безперервного розвитку в своїй сфері бізнесу.

Посилання

Шапурова О.О.Моделі оцінки банкрутства та кризового стану підприємств. Економіка

та держава. 2009. №4. С.59-64.

Ліндер Є. Еволюція моделей оцінки ймовірності банкрутства. Науковий вісник МНУ

імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки. 2016. №1(6). С.125-129.

Голь І.В. Бізнес-стійкість підприємства:бізнес-цільовий процесно-орієнтований підхід.

Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2014. №3. С. 101-105.

Окладский П.В. Соотношение понятий экономической несостоятельности и

устойчивости предприятий. Лесной журнал. 2010. № 5 С. 176–80.

Григорян Е. С. Классификация видов устойчивости предприятия . Концепт : научно-

методический электронный журнал. Електронні дані. [РФ, г. Киров: Автономная

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании]. 2015. № 3. URL:

https://e-koncept.ru/2015/15072.htm (дата звернення 23.10.2018 р.).

Тупкало В.М. Бізнес – інжиніринг сучасних процесно – орієнтованих підприємств:

монографія. К.: ДУТ. 2016. 281 с.

Тупкало С.В., Тупкало В.Н. Методика формирования системы сбалансированных

показателей оценки эффективности управления предприятием. Системи управління,

навігації та зв’язку: зб. наук. пр. К.: ЦНДІНУ, 2011. №. 3(19). С.169 –175.

Тупкало В.М., Голь І.В. Модель комплексної оцінки бізнес - стійкості

телекомунікаційного підприємства / В.М. Тупкало, І.В. Голь // VІІІ Всеукраїнська

науково – практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»: зб.

тез. доп. – К.: Вид-во «Політехніка», 2017.- С.36.

Тупкало В.Н. Методика разработки модели системы процесно -ориентированного

стратегического управления предприятием / С.В.Тупкало, В.Н. Тупкало // Системи

управління, навігації та зв’язку: зб. наук. пр. - К.: ЦНДІНУ, 2008. - Вип. 4(8). - С.113 -

Рзаєва Т.Г. Зарубіжні методики визначення ймовірності банкрутства підприємства /

Т.Г. Рязаєва, І.В. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. –

№3. Т.1. – С.177 – 181.

Чернякова И.С. Построение структурно-дискурсивного алгоритма процесса

обеспечения экономической устойчивости мясоперерабатывающих предприятий. Весник

института экономических исследований. 2017. № 2(6). С.66-71.

Тупкало С.В. Методика решения задачи оптимизации организационной структуры

процессно - ориентированного предприятия на основе принципа «Структура следует за

стратегией» / С.В. Тупкало, В.Н. Тупкало // Системи управління, навігації та зв’язку: зб.

наук. пр.- К.: ЦНДІНУ, 2009.- Вип.3(11).- С.69 - 76.

Тупкало С.В., Батенко Л.П. Обгрунтування моделі процесно - орієнтованого

управління діяльністю електропостачального підприємства. Ефективна економіка № 7,

С. 18-24.

Недосекин А. О., Рейшахрит Е. И. К вопросу определения категории «экономическая

устойчивость» для сырьевых отраслей. [Електронний ресурс]– Режим доступу:

https://novainfo.ru/article/10801

Лахтіонова Л.А. Економічна категорія "фінансова стійкість" в сучасному фінансовому

аналізі підприємницької діяльності / Л.А. Лахтіонова // Наук. пр. Кіровоград. нац. техн.

ун-ту. екон. науки: Зб. наук. праць. - 2009. - Вип. 6, ч. II. - С. 327-338.

Тупкало В.М. Управління економічною доданою вартістю підприємства на основі

механізму контролінгової піраміди виручки / В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент.

Бізнес: зб. наук. праць. – К.: ДУТ. – Вип.2(10), 2014.- С.5 – 13.

Тупкало В.Н. Проблема понятийной базы методологии процессного менеджмента /

С.В.Тупкало, В.Н.Тупкало// Das Management. - 2010.- № 5. – С. 15-20.

##submission.downloads##