МАРКЕТИНГОВИЙ РОЗПОДІЛ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВІРТУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕКОЛОГІСТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182736

Ключові слова:

маркетинговий розподіл, інноваційна продукція, віртуальні технології, концепція екологістики, цінність,

Анотація

Стаття присвячена уточненню і поглибленню розуміння сутності інтеграційної
взаємодії маркетингу і логістики в концепційній системі маркетингового просування
інноваційної продукції з урахуванням зелених і віртуальних інформаційних аспектів
формування логістичної системи високотехнологічних підприємств України.
Удосконалено маркетингову ціннісну процедуру поліканального розподілу інноваційної
продукції високотехнологічних підприємств на основі віртуального забезпечення
екологістики. Комплексне застосування концепції екологістики дозволяє досягти
всеосяжного забезпечення комфортної, чистої і безпечної взаємодії із навколишнім 

середовищем упродовж усього маркетингового ланцюга. Унаслідок застосування
маркетингової ціннісної процедури поліканального розподілу інноваційної продукції
високотехнологічних підприємств на основі віртуального забезпечення екологістики
відбувається досягнення зрівноваженого маркетингового ланцюга створення потоків
додаткової маркетингової вартості у межах концепції зеленої логістики. Водночас має
відбуватися збільшення потоків маркетингової цінності у межах регіонального ланцюга
поставок. Проведено аналіз комплексного застосування Інтернет-технологій
високотехнологічних підприємств України та їх відповідну структуру. Встановлено, що
найбільшу питому вагу в загальному використанні мережі Інтернет
високотехнологічними підприємствами України протягом 2017-2018 рр. посідають такі
напрямки, як: надсилання чи отримання повідомлень електронною поштою та
отримання інформації про товари та послуги. Виявлені аналітичні тенденції засвідчують
комплексне збільшення площини і масштабів використання Інтернет-маркетингових
комунікацій за усіма напрямками технологічної бізнес-взаємодії високотехнологічних
підприємств України. Тому маркетологи і логісти мають системно проводити
моніторинг комунікаційної активності підприємств за комплексом логістично-
комунікаційних напрямків. Це сприятиме підвищенню інтенсивності й вартісній
наповненості потоків маркетингових цінностей, що спрямовуються до цільових груп
споживачів.

Посилання

Мазаракі А. А. Розвиток логістичної системи України: екологічні виклики

/ А. А. Мазаракі, Л. Г. Харсун // Економіка України. – 2018. – №9. – С. 3–12.

Majchrzak-Lepczyk Justyna, Maryniak Anna. Rynek powierzchni magazynowej i elementy jej

wyposażenia. Komitet Redakcyjny: Elżbieta Gołembska, Danuta Krzemińska, Emil Panek,

Wiesława Przybylska-Kapuścińska. – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

w Poznaniu, 2016. – 120 s.

Kasian Serhii. Determinanty jakościowe zarządzania marketingiem i logistyka dystrybucji

przedsiębiorstw: jakość koordynowania potoków zasobów i usług / Serhii Kasian //

ARCHIWUM WIEDZY INŻYNIERSKIEJ. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, KATEDRA INŻYNIERII

PRODUKCJI I BIEZPIECZEŃSTWA. – TOM 2. – NR 2 (2017). – S. 3–5. ISSN 2544-2449. ZASÓB

ELEKTRONICZNY. – DOSTĘPNIE NA: https://www.qpij.pl/archiwum-wiedzy-inzynierskiej-tom-

-nr-2-2017/archiwum3.

Зозульов О. В. Формування концепції ведення бізнесу на маркетингових засадах

/ О. В. Зозульов // Маркетинг в Україні. – 2017. – №5-6. – С. 64–72.

Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції : монографія / за ред.

д.е.н., проф. Ілляшенка С. М., к.е.н., доц. Біловодської О. А. – Суми : Триторія, 2018. –

с.

http://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/109/1/Моно_Ілляшенко_Біловодська_НОВ%20%2

%29.PDF.

Касян С. Я. Маркетингове забезпечення ефективного просування інноваційних

електротехнічних розробок високотехнологічних підприємств / С. Я. Касян,

А. Г. Барсуков // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпро:

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – 2017. – №126. –

С. 178–191 (216 с.) INDEX COPERNICUS:

http://journals.indexcopernicus.com/+,p3843,3.html. GOOGLE SCHOLAR:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sLRr06MAAAAJ&hl=ru. ISSN 2224-6282.

ISSNe 2224-6290.

Лебеденко С. О. Застосування маркетингових Інтернет інструментів на прикладі

державного підприємства «Антонов» / С. О. Лебеденко, Н. К. Мороз // Ефективна

економіка. – 2018. – №11. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6659 (дата звернення: 12.02.2019).

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.56

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/58.pdf.

International Centre for East European Research / Międzynarodowe Centrum Badań

Wschodnioeuropejskich ) Лодзьського університету (University of Lodz) [Wydział Studiów

Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki. Struktura i Pracownicy.

Jednostki. – [Zasób elektroniczny]. – Dostęp, 02.03.2019 :

http://www.wsmip.uni.lodz.pl/wydzial/artykuly/jednostki-65.html.

Домашева Є. А. Визначення стратегії збуту в кіберсередовищі на промисловому ринку

/ Є. А. Домашева, О. В. Зозульов // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2018. – №15. –

С. 299–307.

Голованова Майа. Динамічне ціноутворення як інструмент задоволення потреб

вузьких сегментів ринку / Майа Голованова // Маркетинг в Україні. – 2016. – №6 (99). –

С. 18–19.

Економіка логістичних систем : монографія / М. Васелевський, І. Білик, О. Дейнега та

ін. ; за наук. ред. Є. Крикавського, С. Кубіва. – Львів : вид-во Націон. унів-ту

«Львівська політехніка», 2008. – 596 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах. –

[Електронний ресурс]. – Режим доступу, 18.04.2019 : http://www.ukrstat.gov.ua.

##submission.downloads##