ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182741

Ключові слова:

інвестиції, інвестиційна діяльність, механізм інвестування, інвестиційна привабливість, міжнародна діяльність, прямі іноземні інвестиції,

Анотація

За сучасних тенденцій трансформації й розвитку міжнародної діяльності
формуються нові умови функціонування базових її ланок – окремих підприємств,
управління якими у міжнародному контексті потребує не тільки визначення
стратегічних пріоритетів розвитку, а перш за все пошуку джерел, що забезпечать цей
розвиток, сприятимуть збільшенню ефективності міжнародної діяльності
підприємства, відкриттю нового рівня міжнародних можливостей реалізації власного
потенціалу. У статті викладено теоретичні засади інвестиційного забезпечення
розвитку міжнародної діяльності підприємства. Розглянуто підходи різних наукових шкіл
та течій до трактування поняття «інвестиції». Визначено сутність інвестиційної
діяльності, її роль в сучасних умовах та вплив на діяльність суб’єктів господарювання.
Розглянуто сутність міжнародної діяльності підприємства. У роботі було
проаналізовано систему механізмів інвестиційного забезпечення, в якій виокремлено такі
три основні групи як: механізми мобілізації власних коштів, механізми позичених коштів,
механізми залучених коштів. Запропоновано модель функціонування системи
інвестиційного забезпечення міжнародної діяльності підприємства, у якій акцентується
увага на необхідності інвестиційного забезпечення систем дослідження та розробок
експортоорієнтованих продуктів та створення на цій основі експортоорієнтованих
виробництв. Авторами досліджено та виявлено вплив набору факторів, які визначають
особливості інвестиційної підтримки міжнародної діяльності підприємства.
Виокремлено зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на міжнародну діяльність
підприємства. У роботі було розглянуто поняття «інвестиційного потенціалу».
Проаналізовано види інвестицій залежно від цілей інвестування і виокремлено прямі,
портфельні та інші інвестиції. Проаналізовано динаміку прямих іноземних інвестицій в
Україну з 2009 р. по 2018 р. та їх вплив на здійснення міжнародної діяльності.
Запропоновано заходи економічного сприяння у системі інвестиційного забезпечення, що
здатні стимулювати міжнародну діяльність підприємства.. Визначено роль інвестицій у
досягненні цілей розвитку міжнародної діяльності підприємства.

Посилання

Закон України «Про інвестиційну діяльність» вiд 18.09.1991. № 1560-XII. URL:

zakon1.rada.gov.ua

Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: пер. с англ. М.: Инфра-М, 2003.

с.

Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования: пер. с англ. М.: Дело, 1999. 1008

с.

Татаренко Н. О., Поручник А. М. Теорії інвестицій: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2000. 160 с.

Недосекин А. О., Воронов К. И. Новый показатель оценки риска инвестиций. URL:

//www.aup.ru/articles/ investment/4.htm.

Кундеус О. М. Інвестиційне забезпечення діяльності підприємств на інноваційній

основі. Інноваційна економіка. 2007. № 4. С. 148-155.

Скоробогатова Н. Є., Потапова В. П. Роль інвестицій у формуванні економічного

зростання України. Збірник наукових праць молодих вчених факультету

менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського «Актуальні проблеми

економіки та управління». 2018. № 12. URL:

http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/130925.

Горлачук В. В., Черненко А. С., Раку О. О. Інвестиційне забезпечення інноваційного

розвитку підприємства. Наукові праці. Економіка. 2016. № 273. С. 57-63.

Зінченко Д. С., Зінченко О. А., Павлищій Д. О. Інвестиційні ресурси: сутність,

механізм залучення та роль в економічному розвитку підприємства. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2017.

№ 33. С. 50-57.

Яненкова І. Г. Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки:

методологія та практика: [моногр.]; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. Миколаїв :

Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. 380 с.

Геєць В. М. Нестабільність та економічні зростання. К. : Інститут економічних

прогнозувань. 2006. 344 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційні процеси