ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182745

Ключові слова:

інноваційні технології, целюлозно-паперова промисловість, сталий розвиток, ресурсозбереження, сільськогосподарські культури, лісовий комплекс,

Анотація

У статті досліджено тенденції та особливості розвитку целюлозно-паперової
промисловості. Визначено, що однією з перешкод ефективному розвитку підприємств
даної галузі є висока матеріалоємність при недостатності та високій вартості
сировинних ресурсів. Досліджено тенденції зміни рівня забезпеченості України лісовими
насадженнями, які є основним джерелом сировини для целюлозно-паперової
промисловості. Визначено, що порівняно з іншими країнами світу, Україна недостатньо
забезпечена власною сировиною. Систематизовано світові інноваційні технології
застосування альтернативних джерел матеріальних ресурсів у целюлозно-паперовій
промисловості. Визначено, що потенційним постачальником альтернативної сировини
для підприємств даної галузі є сільське господарство. На основі аналізу статистичних
даних щодо урожайності сільськогосподарських культур (ц з 1 га площі) обчислено
потенційну кількість соломи, яка може бути отримана за рік. Визначено напрями
використання соломи, дійсні на даний час: у скотарстві; при спалюванні як
альтернативне джерело енергії; як сировина для виробництва напівфабрикатів та для
виробництва паперу у целюлозно-паперовій промисловості. Визначено перспективи та
недоліки кожного з цих напрямів. При зменшенні поголів’я крупної рогатої худоби
використання соломи для потреб скотарства малоперспективне. Використання соломи з
метою отримання додаткової енергії також малоефективне, оскільки має низький рівень
коефіцієнту корисної дії. З врахуванням вищезазначеного запропоновано використання
соломи як джерела сировини для підприємств целюлозно-паперової промисловості,
оскільки в Україні наявна значна кількість соломи, що залишається невикористаною у
сільському господарстві. Порівняння даних про середні витрати на збирання та
переробку соломи з витратами вітчизняних виробників целюлозно-паперової
промисловості на придбання целюлози у зарубіжних постачальників довело економію
витрат майже вдвічі при використанні соломи як альтернативного джерела сировини.
Обґрунтовано економічну, екологічну та соціальну ефективність використання
запропонованої технології використання альтернативного джерела сировини.

Посилання

Andrea F. S. Costa, Fabíola C. G. Almeida, Glória M. Vinhas, and Leonie A. Sarubbo,

Production of bacterial cellulose using Gluconacetobacterhansenii using abrupt corn

infusion as a nutrient source, Journal of Front Microbiology. 2017. №8.Р. 20-27.

Artur Kraszkiewicz, Magdalena Kachel-Jakubowska, Edmund Lorencowicz, Artur

Przywara, Influence of cellulose content in biomass of plants on qualitative characteristics of

granules, Agriculture and Agricultural Science Procedia 7. 2015. P.125 – 130

Guimarães M Jr, Botaro VR, Novack KM, Neto WP, Mendes LM, Tonoli GH., Preparation

of nanofibrils of cellulose from bamboo cellulose by mechanical defibrillation for their

application in biodegradated composites, Journal of Nanoscience and Nanotechnology.

№15. Р. 51-68.

Le Quang Dien, Thai DinhCuong, Phan Huy Hoang, Doan Thai Hoa, LuuTrung Thanh,

Production of Dissolving Cellulose from Rice Straw in Vietnam by Pre-hydrolysis Kraft

Pulping. 2015. №3.Р. 359-365.

P.N. Navya, Roopali N. Bhoite and Pushpa S. Murthy, Bioconversion of Coffee Husk

Cellulose and Statistical Optimization of Process for Production of Exoglucanase by

Rhizopus stolonifer, World Applied Sciences Journal. 2013. №6. Р. 781-789.

You Wei Chena, HweiVoon Lee, Joon Ching Juanab, Siew-Moi Phangcd, Production of

new cellulosic nanomaterial from marine biomass of red algae Gelidium elegans,

Carbohydrate Polymers. 2016. №151.Р. 1210-1219.

Барбаш В. А. Іноваційні технології рослинного ресурсозбереження: Навчальний

посібник. Київ: Каравела, 2017. 288 с.

Возможности переработки соломы для производства целлюлозы в Украине.

URL:https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/494b46804090

d529dcdd0ee9c33/PublicationUkraineREF-cellulose-2013-RU.pdf?MOD=AJPERES

Доскіч В. Проблеми лісових ресурсів України. УНІА — інформаційне агенство. URL:

https://www.unian.ua/ecology/1194415-problemi-lisovih-resursiv-ukrajini.html.

Зінченко Д.В., Дунська А.Р. Проблеми та перспективи розвитку целюлозно-паперової

промисловості України в умовах світового ринку. Актуальні проблеми економіки та

управління.2014.URL:http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2014-12.pdf.

Ляшенко В. И. Регулирование развития малого предпринимательства в Украине:

проблемы и пути решения: монография; под ред. Н. Г. Чумаченко; НАН Украины, Ин-

т экономики промышленности. Донецк: [б. и.], 2007. 451 с.

Митченок О. О.,ЧеховаІ. В., Чехов С. А. Основні напрями використання олійних

культур у біоенергетичній галузі. Продуктивність агропромислового виробництва.

Економічні науки. 2014. Вип. 26. С. 88-97.

Непенин Н. Н., Непенин Ю. Н. Очистка, сушка и отбелка целлюлозы. Прочие способы

получения целлюлозы: Учебное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. М.: Экология,

,592 с.

Новини Асоціації українських підприємств целюлозно-паперової промисловості

«УкрПапір». URL:http://www.ukrpapir.org/news.php.

Официальный сайт Союза бумажных оптовиков. URL: http://www.sbo-paper.ru/.

Офіційний сайт Державноїслужби статистики України. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/.

Офіційний сайт Державного агентства лісових ресурсів України. URL:

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index.

Перспективные технологии и новые разработки. URL: http://www.sibpatent.ru.

Скоробогатова Н.Є., Гурін Д. В. Конкурентоспроможність українських підприємств

целюлозно-паперової промисловості в умовах Індустрії 4.0 // Ефективна економіка.

12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/204.pdf

Характеристики и опции бункеров-накопителей. URL:

https://www.bourgault.com/product/ru-RU/характеристики-и-опции-бункеров-

накопителей.

Швороб Г.М. Проблеми і перспективи розвитку целюлозно-паперової промисловості

в Україні. URL: http://: http://irbis-nbuv.gov.ua.

Шегда А. В., Голованенко М. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління:

Навчальний посібник. К.: Знання, 2008. 271 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Технології як фактор економічного зростання