КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ІНДУСТРІЇ 4.0

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182748

Ключові слова:

сталий розвиток, промислова революція 4.0, глобальна конкурентоспроможність, ІТ-технології, стратегія розвитку, індекс екологічної ефективності, якість та безпека життя,

Анотація

У статті досліджуються концептуальні засади формування сталого розвитку
суспільства з врахуванням перетворень промислової революції Індустрія 4.0. В основу
концепції сталого розвитку покладено організацію суспільного виробництва для
задоволення сучасних потреб людства, не зашкодивши інтересам майбутніх поколінь.
Встановлено, що існують різні методологічні підходи до оцінювання рівня сталого
розвитку країн світу. На основі аналізу Індексу досягнення сталого розвитку (SDG)
доведено, що жодна з країн світу не досягла 100% виконання цілей сталого розвитку. 

Більшою мірою наближені до досягнення цілей сталого розвитку скандинавські країни
та країни північної Європи. Встановлено, що група високорозвинених країн цієї ж
частину світу є лідерами за Індексом екологічної ефективності (ЕРІ). Аналіз
результатів оцінювання рівня сталого розвитку за методологію Світового центру
даних з геоінформатики та сталого розвитку на основі компонентів якості та безпеки
життя також виявив серед лідерів зазначені країни. Доведено, що високорозвинені
країні, спрямовуючи частину витрат на виконання соціальних та екологічних вимог,
роблять спробу забезпечити сталий розвиток суспільства. Кореляційний аналіз між
складовими доданої вартості ВВП, ЕРІ, GINI, високотехнологічним експортом та
витратами на дослідження дозволив виявити наступні закономірності. Країни, які
мають високий рівень доходів на душу населення, мають різну структуру доданої
вартості ВВП, проте всі вони є інноваційно активними. Виявлено щільний взаємозв’язок
між розвитком ІТ-технологій та ЕРІ, що свідчить про зменшення шкідливого впливу на
навколишнє середовище країн, які мають наукоємне виробництво та спеціалізуються на
нематеріальному виробництві. Доведено неоднозначний вплив технологій Індустрії 4.0
на суспільство: позитивний вплив на навколишнє середовище при одночасній
ймовірності виникнення соціальних конфліктів через перехід до повної автоматизації
виробництва та заміщення людини технікою. Систематизовано заходи, необхідні для
забезпечення сталого розвитку України, на засадах реалізації Індустрії 4.0
(індустріалізація розвитку промислових високотехнологічних сегментів економіки,
створення інноваційної промислової екосистеми, прискорення кластеризації та
дигіталізації з врахуванням сутності процесів Індустрії 4.0 та ін.).

 

Посилання

Аналіз соціально-економічних процесів розвитку суспільства, заснованого на знаннях:

наук. кер. проекту М. З. Згуровський. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2017. 26 с.

Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти:Міжнар. рада з

науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М. З. Згуровський. Ч. 1. Глобальний аналіз

якості та безпеки життя. К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2017. 208 с.

Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: Міжнар. рада з науки

(ICSU) та ін.; наук. кер. М. З. Згуровський. Ч. 2. Україна в індикаторах сталого

розвитку. К.: НТУУ «КПІ». 2010. 220 с.

Васюткіна Н. В. Управління сталим розвитком підприємств: теоретико-

методологічний аспект. К. : Ліра-К. 2014. 334 с.

Ватченко О.Б.,Ільченко В.М.Виникнення та аналіз поняття «сталий розвиток» //

Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: Зб. наук. пр. «Економічні

науки». Дніпропетровськ. 2011. № 1.С. 64-68.

Герасимчук З. В. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія,

практика

: монографія. Луцьк: Надстир’я. 2008. 528 с.

Данилишин Б. М., ЧернюкЛ. Г., ФащевськийМ. І. Просторова організація

продуктивних сил України: мезо - та мікроре-гіональний рівень. Вінниця: Книга-Вега.

572 с.

Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку. К. : Інтелсфера. 2002.

с.

Основи стійкого розвитку: навчальний посібник; за заг. ред. д. е.н., проф. Л.

Г.Мельника. Суми: ВТД «Університетська книга». 2005. 654 с.

Пакулін С. Л.,Пакуліна А. А. Управління сталим розвитком сучасного підприємства

//Траектория науки. 2016. №3(8). URL:

http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/50.

Рагимова С. Цифровая индустрия 4.0 URL:http://www.forbes.ru/brandvoicephotogallery/

sap/345705-desyat-faktorov-menyayushchih-vsyo

Юрчак О. Українська стратегія Індустрії 4.0 – 7 напрямів розвитку. URL:

https://industry4-0-ukraine.com.ua/2019/01/02/ukrainska-strategiya-industrii-4-0-7-

napriankiv-rozvutku/

Deloitte Global Chief Executive Officerand Chairman of the

Board.URL:https://www2.deloitte.com/content/campaigns/global/global-report/index.html

Environmental Performance Index. URL: https://epi.envirocenter.yale.edu/

Meadows D.H., Meadows D.L. andRanders J. BeyondtheLimits: GlobalCollapseor a

SustainableFuture. Earthscan: London. 1992.

Prescott-Allen R. TheWellbeingofNations: A Country-by-Country Index of Quality of Life

and the Environment. London: UNEP/IslandPress, 2001.

SDGCOMPASS: Посібник для досягнення Цілей Сталого Розвитку в сфері бізнесу //

Глобальна Ініціатива зі Звітності, Глобальний договір ООН, Всесвітня

рада підприємців зі сталого розвитку. URL: https://sdgcompass.org/wpcontent/

uploads/2016/09/SDG_Compass_Guide_Ukranian.pdf

SDG Inex& DashboardsReport. URL: http://www.sdgindex.org/

Sustainable development analysis: global and regional contexts / International Council for

Science etc.; scientific adviser M. Zgurovsky. Part 1. Global analysis of quality and security

of life (2013), K. : NTUU “KPI”. 2014.168 p.

Sustainable Development Goals: Ukraine (National baseline report). Ministry of economic

development and trade of Ukraine. 2017. 168 p.

URL:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B9O3ySgVVRL5MTJHMFBqQUQtNkk

Sustainable development knowledge platform. URL: ttps://sustainabledevelopment.un.org/

The 2018 Environmental Performance Index. Methodology. URL:

https://epi.envirocenter.yale.edu/2018-epi-report/methodology

The official web-site of World Data Center for Geoinformatics and Sustainable

Development. URL:http://wdc.org.ua/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Технології як фактор економічного зростання