ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.21.2022.254717

Ключові слова:

стале землекористування, збалансований розвиток, орендні відносини, земельно-майнові комплекси, земельно-ресурсний потенціал, сільськогосподарське виробництво

Анотація

Статтю присвячено розгляду умов формування збалансованого сільськогосподарського землекористування крізь призму впровадження дієвих механізмів управління земельними ресурсами. Теоретико-методологічною основою проведеного дослідження є фундаментальні положення економіки землекористування, загальнотеоретичні положення збалансованого розвитку сільськогосподарських земель. Для вирішення поставлених у роботі завдань використовувалися такі методи: абстрактно-логічний, аналізу і синтезу, аналогії та узагальнення. Розкрито сутність поняття «земельно-майновий комплекс». Акцентовано увагу на тому, що більшість проблем, які виникають у процесі організації збалансованого розвитку сільськогосподарського землекористування, визначаються недосконалістю еколого-економічних відносин у землекористуванні, а також ігноруванням екосистемних підходів до використання земельних ресурсів. Наголошено, що перехід до збалансованого сільськогосподарського землекористування забезпечить ефективне сільськогосподарське виробництво з одночасним урахуванням дії соціального, екологічного та економічного аспектів.

Посилання

Гарнага О.М. Еволюція поняття збалансованого землекористування. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 10. С. 630–627. URL: http://globalnational.in.ua/archive/102016/131.pdf (дата звернення: 25.01.2022).

Третяк В.М., Свентух В.Ю. Стале (збалансоване) землекористування як фактор підвищення економічної ефективності використання сільськогосподарських земель. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2015. № 4. С. 24–31.

Головіна О.Л. Еколого-економічні засади формування збалансованого землекористування в сільському господарстві : дис. … канд. екон. наук : 08.00.06 ; Інститут агроекології і природокористування НААН. Київ, 2015. 220 с.

Пашков І.А. Земля як чинник соціального розвитку. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2009. Вип. 37. С. 33–42.

Брижань І.А. Умови та чинники переходу до моделі сталого розвитку. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2013. № 1. С. 128–133.

Котикова О.І. Теоретичні засади формування інноваційної моделі сільськогосподарського землекористування. Сталий розвиток економіки. 2012. № 5(15). С. 9–13.

Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15 (дата звернення: 28.01.2022).

Другак В.М. Стале землекористування як еколого-економічна складова сталого розвитку суспільства. Екологічні науки. 2012. № 2. С. 106–112.

Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проєкт 2017). URL: https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF00A (дата звернення: 30.01.2022).

Бусов В.І., Поляков А.А. Управління нерухомістю. Теорія і практика : підручник. Mосква : Юpaйт. 2014. 517 с.

Garnaga O.M. (2016) Evoliutsiia poniattia zbalansovanoho zemlekorystuvannia [Evolution of the concept of balanced land use]. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky [Global and national economic problems] (electronic journal), vol. 10, pp. 630–627. Available at: http://globalnational.in.ua/archive/102016/131.pdf (accessed 25January 2022).

Tretyak V.M., Sventukh V.Y. (2015) Stale (zbalansovane) zemlekorystuvannia iak faktor pidvyschennia ekonomichnoi efektyvnosti vykorystannia sil's'kohospodars'kykh zemel' [Sustainable (balanced) land use as a factor in improving the economic efficiency of agricultural land use]. Land management, cadastre and land monitoring, vol. 4, pp. 24–31.

Golovina O.L. (2015) Ekoloho-ekonomichni zasady formuvannia zbalansovanoho zemlekorystuvannia v sil's'komu hospodarstvi [Ecological and economic principles of formation of balanced land use in agriculture] (PhD Thesis), Kyiv: Institute of Agroecology and Nature Management NAAS.

Pashkov I.A. (2009) Zemlia iak chynnyk sotsial'noho rozvytku [Land as a factor of social development]. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, vol. 37, pp. 33–42.

Brizhan' I.A. (2013) Umovy ta chynnyky perekhodu do modeli staloho rozvytku [Conditions and factors of transition to the model of sustainable development]. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, vol. 1, pp. 128–133.

Kotikova O.I. (2012)Teoretychni zasady formuvannia innovatsijnoi modeli sil's'kohospodars'koho zemlekorystuvannia [Theoretical bases of formation of innovative model of agricultural land use]. Sustainable development of economy, vol. 5, no. 15, pp. 9–13.

The Law of Ukraine on Land Management №858-IV (2003, May 22). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 36, 282 (electronic resource). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15 (accessed 28 January 2022).

Drugak V.M. (2012) Stale zemlekorystuvannia iak ekoloho-ekonomichna skladova staloho rozvytku suspil'stva [Sustainable land use as an ecological and economic component of sustainable development of society]. Ecological Sciences, vol. 2, pp. 106–112.

Official site of the United Nations Development Program (2017) Stratehiia staloho rozvytku Ukrainy do 2030 roku [Strategy of sustainable development of Ukraine until 2030] (electronic resource). Available at: https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF00A (accessed 30 January 2022).

Busov V.I., Polyakov A.A. (2014) Upravlinnia nerukhomistiu. Teoriia i praktyka [Real estate management. Theory and practice]. Moscow: Yurajt. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-13

Номер

Розділ

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки