ОПТИМІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ КОНСЕРВАТИВНИМИ ІНВЕСТОРАМИ

Автор(и)

  • Т. В. Іваненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-7580-8483
  • І. Д. Фартушний Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.21.2022.254720

Ключові слова:

облігації, кінцева дохідність, потік платежів, циклічна компонента, автокореляційна функція, часовий ряд, коваріаційна матриця

Анотація

У статті розглянуто методику формування оптимального інвестиційного портфеля інвесторами, не схильними до ризику. Метою роботи є спроба віднайти такий розподіл інвестицій, за якого можна було б отримати очікуваний максимальний прибуток. Для цього потрібно, щоб очікувана дохідність інвестиційного портфеля була хоча б усередненою максимальною величиною, а ризиковість урахована тільки введенням обмежень на частку коштів, що вкладаються у цінні папери. Фінансовими інструментами вибрано облігації трьох основних типів: державні облігації внутрішньої позики, муніципальні та корпоративні. Досліджено стан та динаміку фондового ринку України за останні три роки. Зібрано та опрацьовано дані ПФТС щодо котирувань облігацій різних емітентів. Проаналізовано співвідношення «ризик/дохідність» кожного типу цінних паперів. Розраховано кінцеву дохідність тих облігацій, які активно торгуються на ПФТС, з’ясовано наявність циклічних коливань курсу та проведено вирівнювання часового ряду методом ковзної середньої. Для тих облігацій, ліквідність яких є низькою, розраховано кінцеву дохідність як процентну ставку, за якої приведена вартість грошового потоку, згенерованого облігацією, дорівнюватиме ціні її купівлі з урахуванням оподаткування. Складено математичну модель оптимізації інвестиційного портфеля, яка є нелінійною задачею математичного програмування. Цільовою функцією задачі вибрано дохідність портфеля з урахуванням коваріації курсів облігацій. Обмеження передбачають обернену залежність між ризиком цінного паперу та часткою інвестованих коштів. Після розв’язання задачі отримано оптимальний розподіл загальної суми інвестиції між трьома видами облігацій та значення максимального очікуваного прибутку портфеля. Визначені відсоткові співвідношення між різними типами облігацій дають змогу в подальшому визначати, як раціонально розподілити кошти, щоб отримати ще більший прибуток. Подальший розвиток даної стратегії дасть змогу приймати цілком раціональні рішення для інвесторів. Поєднання трьох типів облігацій показує комплексну оцінку інвестиційного портфеля консервативними інвесторами.

Посилання

Фондова біржа ПФТС : вебсайт. URL: https://pfts.ua/ (дата звернення: 23.04.2021).

Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика : підручник. Київ : Знання, КОО, 1998. 494 с.

Іваненко Т.В. Основи фінансової математики : підручник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 267 с.

Публічна пропозиція облігацій внутрішніх місцевих позик Львівської міської ради серії «І» 2019 року : вебсайт. URL: https://city-adm.lviv.ua/ lmrdownloads/publichnapropozytsiia.pdf (дата звернення: 08.09.2021).

Рішення Правління НБУ «Про включення емітованих міськими радами облігацій внутрішніх місцевих позик до пулу активів (майна), що забезпечують виконання банками зобов’язань за операціями з рефінансування» від 25 вересня 2020 р. № 602 рш. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_25092020_602-rsh (дата звернення: 12.09.2021).

Кредитний рейтинг УЛФ Фінанс : вебсайт. URL: https://www.credit-rating.ua/ua/events/press-releases/14858/(дата звернення: 12.09.2021).

PFTS Stock Exchange: website. Available at: https://pfts.ua/ (access date: 23.04.2021).

Lukyanenko I.G., Krasnikova L.I. (1998), Econometrics: a textbook. Kyiv: Society "Knowledge", KOO, 494 p.

Ivanenko T.V. (2019), Fundamentals of financial mathematics: a textbook for students. specialty 111 "Mathematics", specialization "Insurance and Financial Mathematics". Kyiv: KPI Igor Sikorsky, 267 p.

Public offer of bonds of domestic local loans of Lviv City Council series "I" 2019: website. Available at: https://city-adm.lviv.ua/lmrdownloads/publichnapropozytsiia.pdf (access date: 08.09.2021).

National Bank of Ukraine (2020). Decision of the NBU Board: On the inclusion of bonds issued by city councils of domestic local loans in the pool of assets (property), ensuring the fulfillment of obligations by banks under refinancing operations from September 25, 2020 №602 rsh: website. Available at: https://bank.gov.ua/en/legislation/Decision_25092020_602-rsh (access date: 12.09.2021)

Credit rating ULF Finance: website. Available at: https://www.credit-rating.ua/ua/events/press-releases/14858/ (access date: 12.09.2021)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-13

Номер

Розділ

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів