РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КРАЇН ЄС

Автор(и)

  • І. А. Касяненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7468-2425
  • І. М. Грінько Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8948-5686

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.21.2022.254838

Ключові слова:

Індустрія 4.0, цифрова економіка, цифровізація, цифрові технології, цифрова трансформація

Анотація

У статті досліджено забезпечення реалізації стратегії цифровізації економіки в умовах Індустрії 4.0, необхідність трансформації економіки у цифровий формат в умовах глобальних цифрових технологій. Процес переходу до Індустрії 4.0 передбачає трансформацію всіх сфер життя суспільства, у тому числі й економічних відносин. Розвиток цифрової економіки України лише починає набирати обертів, і важливо правильно вибрати напрями її реалізації. Також у статті розглядаються основні показники, пов’язані з цифровізацією. Проаналізовано стан розвитку цифрової економіки України на основі показників глобальних індексів за 2015–2020 рр. Проведено порівняльний аналіз цифровізації економіки деяких країн ЄС та України на основі експортно-імпортної діяльності та показників цифровізації. Здійснено порівняння напрямів реалізації стратегії цифрових економік країн ЄС, зокрема Німеччини, Франції, Швейцарії, для впровадження, адаптації деяких складників стратегій в економіку України. Запропоновано заходи для використання інноваційних технологій в умовах «цифрової ери» та стимулювання розвитку цифрової економіки України, які стануть каталізатором процесів цифровізації.

Посилання

Войтко С.В. Бізнес-модель Індустрії 4.0 у розвитку приладобудування України. Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні : матер. XІV Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молод. вчених, 4-5 грудня 2018 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/26370/3/ЕІРП_2018-Page324-327.pdf (дата звернення: 20.12.2021).

Моісеєнко Т.Є., Войтко С.В. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств : монографія. Київ : Альфа Реклама, 2014. 160 с. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=NhhOAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA4&dq=info:pwDDR_V_ugJ:scholar.google.com&ots=lLFnou4dRt&sig=5hKyFv4Moy-E2JIRWH0_1wm8aUg&redir_esc=y#v=onepage&q

&f =false (дата звернення: 20.12.2021).

Скоробогатова Н.Є. Концептуальні засади формування сталого розвитку суспільства в контексті Індустрії 4.0. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2019. № 16. С. 388–400. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/182748 (дата звернення: 20.12.2021).

Schwab K., Nicholas D. Shaping the Fourth Industrial Revolution. 2018. URL: https://www.litmir.me/br/?b=614993&p=1 (дата звернення: 20.12.2021).

Скинер К. Человек цифровой. Четвертая революция в истории человечества, которая затронет каждого. Москва : МИФ, 2018. 304 с.

Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Центр Разумкова. 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf (дата звернення: 21.12.2021).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 21.12.2021).

World intellectual property organization. URL: https://www.wipo.int/portal/en (дата звернення: 21.12.2021).

Doing Business Measuring Business Regulations. The World Bank. 2020. URL: https://www.doingbusiness.org (дата звернення: 21.12.2021).

World Development Indicators. Data Bank. The World Bank. 2021. URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (дата звернення: 21.12.2021).

Hendrik Hüning, Konstantin Poensgen, Andre Wolf. (2017). The BDO International Business Compass: Update and Subject Focus Labor Market Performance. Hamburgisches WeltWirtschafts Institut. URL: http://www.bdo.com.kw/getmedia/417dfb6a-8ca4-437c-a552-1edb52f2b807/BDOStudie_EN_Executive-Summary-2017_web.pdf.aspx (дата звернення: 22.12.2021).

Communications, computer, etc. (% of service imports, BoP). The World Bank. 2021. URL: https://data.worldbank.org/indicator/BM.GSR.CMCP.ZS?view=chart (дата звернення: 22.12.2021).

ICT goods exports (% of total exports). The World Bank. 2021. URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN (дата звернення: 22.12.2021).

Computer, communication and other services (% of commercial services exports). The World Bank. 2021. URL: https://data.worldbank.org./indicator/TX.VAL.OTHR.ZS.WT (дата звернення: 22.12.2021).

ICT goods imports (% total goods imports). The World Bank. 2021. URL: https://data.worldbank.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?view=chart (дата звернення: 22.12.2021).

Individuals using the Internet (% of population). The World Bank. 2021. URL: https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS (дата звернення: 22.12.2021).

Secure Internet servers. The World Bank. 2021. URL: https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.SECR?view=chart (дата звернення: 22.12. 2021).

Computer, communication and other services (% of commercial service imports). The World Bank. 2021. URL: https://data.worldbank.org/indicator/TM.VAL.OTHR.ZS.WT (дата звернення: 23.12. 2021).

Key lessons from national Industry 4.0 policy initiatives in Europe. Digital Transformation Monitor. 2017. URL: https://www.sistematica.it/docs/379/DTM_Policy_initiative_comparison_v1.pdf (дата звернення: 23.12. 2021).

German IT Market (Services, Software & Hardware): Insight & Forecast with Potential Impact of COVID-19 (2021-2025). Research and Markets: The world’s largest market research store. 2021. URL: https://www.researchandmarkets.com/reports/5313422/german-it-market-services-software-and?utm_source (дата звернення: 23.12.2021).

Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. 2018. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (дата звернення: 23.12.2021).

Voitko, S. (2018) Biznes-model Industrii 4.0 u rozvytku pryladobuduvannia Ukrainy Efektyvnist inzhenernykh rishen u pryladobuduvanni [Business model Industry 4.0 in the development of Ukrainian production Efficiency of engineering solutions in production]. Аvailable at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/26370/3/ЕІРП_2018-Page324-327.pdf (аccessed 20 December 2021).

Moiseenko, T., Voitko, S. (2014) Resursne zabezpechennia innovatsiinoi diialnost pidpryiemstv [Resource support of innovative activity of enterprises]. Аvailable at: https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=NhhOAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA4&dq=info:pwDDR_V_ugJ:scholar.google.com&ots=lLFnou4dRt&sig=5hKyFv4Moy-E2JIRWH0_1wm8aUg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (аccessed 20 December 2021).

Skorobogatova, N. (2019) Kontseptualni zasady formuvannia staloho rozvytku suspilstva v konteksti Industrii 4.0 [Conceptual principles of forming sustainable development of society in the context of Industry Part 4.0]. Аvailable at: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/182748 (аccessed 20 December 2021).

Schwab K., Nicholas D. (2018) Formuvannia chetvertoi promyslovoi revoliutsii [Shaping the Fourth Industrial Revolution]. Аvailable at: https://www.litmir.me/br/?b=614993&p=1 (аccessed: 20 December 2021).

Skinner K. (2018) Chelovek tsyfrovoi. Chetvertaia revoliutsyia v ystoryy chelovechestva, kotoraia zatronet kazhdoho [Digital man. The fourth revolution in the history of mankind, which will affect everyone]. Moscow: MIF, 304 p.

Tsyfrova ekonomika: tendentsii, ryzyky ta sotsialni determinanty [Digital economy: trends, risks and social determinants], (2020) Аvailable at: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf (аccessed 21 December 2021).

Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand (2015), The Verkhovna Rada of Ukraine. Аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (аccessed 21 December 2021).

World intellectual property organization. Аvailable at: https://www.wipo.int/portal/en (аccessed 21 December 2021).

The World Bank Doing Business (2020) Measuring Business Regulations. Аvailable at: https://www.doingbusiness.org (аccessed 21 December 2021).

The World Bank (2021) Pokaznyky svitovoho rozvytku [World Development Indicators]. Аvailable at: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (аccessed 21 December 2021).

Hendrik Hüning, Konstantin Poensgen, Andre Wolf. (2017) The BDO International Business Compass: Update and Subject Focus Labor Market Performance // Hamburgisches WeltWirtschafts Institut. Аvailable at: http://www.bdo.com.kw/getmedia/417dfb6a-8ca4-437c-a552-1edb52f2b807/BDOStudie_EN_Executive-Summary-2017_web.pdf.aspx (аccessed 22 December 2021).

The World Bank (2021) Zviazok, kompiuter toshcho (% importu posluh, PB) [Communications, computer, etc. (% of service imports, BoP)]. Аvailable at: https://data.worldbank.org/indicator/BM.GSR.CMCP.ZS?view=chart (аccessed 22 December 2021).

The World Bank (2021) Eksport tovariv IKT (% vid zahalnoho eksportu) [ICT goods exports (% of total exports)]. Available at: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN (аccessed 22 December 2021).

The World Bank (2021) Kompiuterni, komunikatsiini ta inshi posluhy (% vid eksportu komertsiinykh posluh) [Computer, communication and other services (% of commercial services exports)]. Available at: https://data.worldbank.org./indicator/TX.VAL.OTHR.ZS.WT (аccessed 22 December 2021).

The World Bank (2021) Import tovariv IKT (% zahalnoho importu tovariv) [ICT goods imports (% total goods imports)]. Available at: https://data.worldbank.org/indicator/TM.ZHAL'.ITST.ZS.UN?viesh=chart (асcessed 22 December 2021).

The World Bank (2021) Osoby, yaki korystuiutsia Internetom (% naselennia) [Individuals using the Internet (% of population)]. Available at: https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS (accessed 22 December 2021).

The World Bank (2021) Zakhyshcheni Internet-servery [Secure Internet servers], Available at: https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.SECR?view=chart (аccessed 22 December 2021).

The World Bank (2021) Kompiuterni, komunikatsiini ta inshi posluhy (% vid importu komertsiinykh posluh) [Computer, communication and other services (% of commercial service imports)], Available at: https://data.worldbank.org/indicator/TM.VAL.OTHR.ZS.WT (accessed 23 December 2021).

Transformation Monitor (2017) OsnovnI uroki natsIonalnih polItichnih Initsiativ Industriyi 4.0 u Evropi [Key lessons from national Industry 4.0 policy initiatives in Europe]. Available at: https://www.sistematica.it/docs/379/DTM_Policy_initiative_comparison_v1.pdf (аccessed 23 December 2021).

The world’s largest market research store (2021) Insayt I prognoz Iz potentsIynim vplivom [Insight & Forecast with Potential Impact of COVID-19]. Available at: https://www.researchandmarkets.com/reports/5313422/german-it-market-services-software-and?utm_source (аccessed 23 December 2021).

Ukrainskyi instytut maibutnoho (2018) Ukraina 2030E – kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu [Сountry 2030e – country with developed digital economy]. Аvailable at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (аccessed 23 December 2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-13