АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.21.2022.254841

Ключові слова:

заклад охорони здоров’я, модель проєктно-орієнтованого закладу, проєкт, проєктний менеджмент, проєктно-орієнтоване управління

Анотація

Одним із напрямів розвитку підприємств медичної сфери є впровадження проєктного менеджменту як практичного інструменту планування, реалізації та контролю низки проєктів, що одночасно реалізує сучасний заклад охорони здоров’я. Мета дослідження полягає у розробленні рекомендацій щодо поступового впровадження проєктно-орієнтованого управління закладами охорони здоров’я. Матеріалами проведеного дослідження були публікації вітчизняних та закордонних учених, Інтернет-ресурси щодо особливостей упровадження проєктно-орієнтованого управління. Виділено ключові переваги проєктно-орієнтованого управління, побудовано модель закладу охорони здоров’я як проєктно-орієнтованого. Для поступового запровадження закладом елементів проєктного управління запропоновано виконати п’ять етапів. Розроблено матрицю відповідальності для закладу стосовно виконання ключових елементів проєктного управління.

Посилання

Батенко Л.П. Цінність проєкту з позицій різних зацікавлених сторін. Ефективна економіка. 2013. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2340&p=1 (дата звернення: 11.12.2021).

Березин В. Управление проектами в мире и Украине. Современные тенденции. URL: http://beleader.com.ua/stati/upravlenie-proektami/upravlenie-proektami-v-mire-i-ukraine-sovremennye-tendencii.html (дата звернення: 10.12.2021).

Бушуєв С.Д., Пузійчук А.В. Подальший розвиток моделей і методів проєктного менеджменту для ціннісно-орієнтованого управління проєктами реінжинірингу будівельних компаній. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 2. С. 69–74.

Косач І.А., Старченко Г.В. Синергетична методологія в дослідженні функціонування проєктно-орієнтованих підприємств. Причорноморські економічні студії. 2019. № 42. С. 88–91.

Морозов В.В., Кальніченко О.В., Турло Ю.Г. Управління проєктами розвитку підприємств : навчальний посібник. Київ : Університет економіки та права «КРОК», 2011. 232 с.

Мохонько Г.А., Бузель Д.В. Особливості проєктно-орієнтованого управління інноваційним розвитком авіабудівного підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. № 5(05). С. 175–178.

Павлова С.І. Проєктно-орієнтовані організації як розвиток методів управління підприємством. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія «Економіка, управління та адміністрування». 2016. № 4(78). С. 170–177.

Саламатова А.О. Ідентифікація загальних характеристик проєктно-орієнтованих організацій. Формування ринкової економіки. 2010. № 24. С. 253–267.

Саричев Д.О. Ціннісно-процесне управління проєктами на підприємстві : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 ; КНЕУ. Київ, 2017. 260 с.

Старченко Г. Проєктний підхід та його вплив на інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізаційних викликів. Інтернаука. Серія «Економічні науки». 2019. № 5(25).

Wagner R. Deferent stages of organizational development during progetification. International project management organizational. URL: http://blog.ipma.world/wpcontent/cache/supercache/blog.ipma.ch/different-stages-of-organisational-developmentduring-projectification/index.html.gz (дата звернення: 11.12.2021).

Batenko L.P. (2013). Tsinnist proektu z pozytsii riznykh zatsikavlenykh storin [The value of the project from the standpoint of various stakeholders]. Efektyvna ekonomika. No 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2340&p=1 (accessed 11 December 2021). (in Ukrainian)

Berezyn V. Upravlenye proektamy v myre y Ukrayne. Sovremennye tendentsyy [Project management in the world and Ukraine. Modern trends]. Available at: http://beleader.com.ua/stati/upravlenie-proektami/upravlenie-proektami-v-mire-i-ukraine-sovremennye-tendencii.html (accessed 10 December 2021). (in Russian)

Bushuiev S.D., Puziichuk A.V. (2019). Podalshyi rozvytok modelei i metodiv proektnoho menedzhmentu dlia tsinnisno-oriientovanoho upravlinnia proektamy reinzhynirynhu budivelnykh kompanii [Further development of models and methods of project management for value-oriented project management reengineering of construction companies]. Visnyk Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. No 2. P. 69–74. (in Ukrainian)

Kosach I.A., Starchenko H.V. (2019). Synerhetychna metodolohiia v doslidzhenni funktsionuvannia proektno-oriientovanykh pidpryiemstv [Synergetic methodology in the study of the operation of project-oriented enterprises]. Prychornomorski ekonomichni studii. No 42. P. 88–91. (in Ukrainian)

Morozov V.V., Kalnichenko O.V., Turlo Yu.H. (2011). Upravlinnia proektamy rozvytku pidpryiemstv [Management of enterprise development projects]. Kyiv: Universytet ekonomiky ta prava «KROK», 232 p. (in Ukrainian)

Mokhonko H.A., Buzel D.V. (2016). Osoblyvosti proektno-oriientovanoho upravlinnia innovatsiinym rozvytkom aviabudivnoho pidpryiemstva [Features of project-oriented management of innovative development of the aircraft industry]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. No 5 (05). P. 175–178. (in Ukrainian)

Pavlova S.I. (2016). Proektno-oriientovani orhanizatsii yak rozvytok metodiv upravlinnia pidpryiemstvom [Project-oriented organizations as the development of enterprise management methods]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: ekonomika, upravlinnia ta administruvannia. No 4 (78). P. 170–177. (in Ukrainian)

Salamatova A.O. (2010). Identyfikatsiia zahalnykh kharakterystyk proektno-oriientovanykh orhanizatsii [Identification of general characteristics of project-oriented organizations]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky. No 24. P. 253–267. (in Ukrainian)

Sarychev D.O. (2017). Tsinnisno-protsesne upravlinnia proektamy na pidpryiemstvi [Value-process management of projects at the enterprise]. Candidate’s thesis. Kyiv: KNEU, 260 p. (in Ukrainian)

Starchenko H. (2019). Proektnyi pidkhid ta yoho vplyv na innovatsiinyi rozvytok natsionalnoi ekonomiky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [Project approach and its impact on the innovative development of the national economy in the context of globalization challenges]. Internauka. Seriia: Ekonomichni nauky. No 5 (25). (in Ukrainian)

Wagner R. Deferent stages of organizational development during progetification. International project management organizational. Available at: http://blog.ipma.world/wpcontent/cache/supercache/blog.ipma.ch/different-stages-of-organisational-developmentduring-projectification/index.html.gz (accessed 11 December 2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-13