ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • А. І. Омельченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9376-7566
  • О. С. Ченуша Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7184-2705

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.21.2022.254847

Ключові слова:

бізнес-модель, інновації, стратегічний розвиток, бізнес-процеси, управління підприємством

Анотація

Метою статті є поглиблення знань щодо сутності інноваційних бізнес-моделей у стратегічному розвитку підприємств, визначення основних підходів та компонентів їх формування. У результаті дослідження визначено основний взаємозв’язок між стратегічним розвитком та бізнес-моделлю підприємства. Обґрунтовано основні відмінності у використанні традиційного та інноваційного підходів до формування бізнес-моделі підприємства. Сформульовано основні елементи, які формують концепцію бізнес-моделі, та визначено ключові характеристики, що притаманні інноваційним бізнес-моделям розвитку підприємства. Представлено концептуальну схему процесу формування стратегії підприємства як основи вдосконалення існуючої бізнес-моделі з використанням інновацій.

Посилання

Волощук Ю.О., Волощук В.Р. Формування інноваційної бізнес-моделі підприємств. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 46. С. 23–30. URL: http://www.marketinfr.od.ua/journals/2020/46_2020_ukr/6.pdf.

Гассман О., Франкенбергер К., Шик М. Бизнес-модели: 55 лучших шаблонов / пер. с англ. Москва : АльпинаПаблишер, 2016. 432 с.

Гриднева Е.Е., Калиакпарова Г.Ш., Инновационные бизнес-модели как інструмент создания конкурентних преимуществ предприятий. European journal of economics and management sciences Cyber Leninka ; «EastWest» Association for Advanced Studiesand Higher Education GmbH, 2017. Issue 1. Р. 63–67.

Демченко Д.М., Пєтухова О.М. Управління стратегічним розвитком підприємства. Ефективна економіка. 2017. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_1_23.

Касич А.О. Бізнес-моделі сучасних підприємств: поняття, види, зарубіжний досвід. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 37. С. 86–92.

Кугушева Т.В. Управление изменением бизнес-модели страховой компании : монография. Ростов-на-Дону, 2007. 188 с.

Кравченко М.О., Прудкий В.В. Бізнес-модель як основа впровадження інновацій на підприємстві. Економіка та держава. 2019. № 12. С. 138– 142.

Основы построения бизнес-моделей. Бизнес-модель и стратегия. URL: https://analytics.infozone.pro/business-model-design/.

Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора. Москва : Альпина Паблишер, 2013. 288 с.

Voloshchuk Yu.O., Voloshchuk V.R. (2020) Formation of an innovative business model of enterprises. Infrastruktura rynku, 46, 23–30. (in Ukrainian)

Gassman O. (2016) Business Models: Top 55 Templates. Al'pina Pablisher. (in Russian)

Gridneva E.E., Kaliakparova G.Sh., (2017) Innovative business — the model as a tool of the competitive advantages of enterprises. European journal of economics and management sciences CyberLeninka;«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 1, 63–67. (in Russian)

Demchenko D.M., Pietukhova O.M. (2017) Management of strategic development company. Efektyvna ekonomika, 1. (in Ukrainian)

Kasych A.O. (2019) Business models of modern enterprises: concepts, types, foreign experience. Prychornomorski ekonomichni studii, 37, 86–92. (in Ukrainian)

Kugusheva T.V. (2007) Managing Change in the Business Model of an Insurance Company: Monograph. (in Russian)

Kravchenko M. O., Prudkyi V. V. (2019) The business model as a basis for innovation in the enterprise. Ekonomika ta derzhava, 12, 138–142. (in Ukrainian)

Osnovy postroenija biznes-modelej. Biznes-model' i strategija. URL: https://analytics.infozone.pro/business-model-design/ (in Russian)

Osterwalder, А. and Pigneur, Y. (2013), Postroenye byznes$modelei. Nastolnaia knyha strateha y novatora [Building business models. The book of the strategist and innovator], Alpina Publishers, Moscow, Russia.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-13