ОСОБЛИВОСТІ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.21.2022.254848

Ключові слова:

лісове господарство, кореляційний аналіз, фінансовий стан підприємства, чистий дохід, чистий прибуток, загальна рентабельність

Анотація

Роботу присвячено вирішенню актуального завдання – пошуку чинників впливу на ефективність роботи лісогосподарських підприємств Закарпатської області. Проведено кореляційний аналіз зв’язку вибраних результуючих показників (чистий дохід, чистий прибуток та загальна рентабельність) з іншими показниками діяльності лісогосподарських підприємств для виявлення потенціалу розвитку лісового сектору краю загалом. За допомогою автоматичних обчислень отримано матрицю, яка показує щільність зв’язку між вибраними показниками та чинниками впливу. Виокремлено ключові чинники, з якими виявлено найщільніший кореляційний (кількісний) зв’язок. Результати аналізу дали змогу визначити причини такого впливу та можливі варіанти щодо забезпечення зростання вибраних результуючих показників діяльності підприємств. Отримані результати допоможуть керівникам у процесі планування та прийняття рішень, що, своєю чергою, зможе суттєво поліпшити кінцеві результати діяльності підприємств для забезпечення ефективного їх розвитку в майбутньому.

Посилання

Цегельник Н.І. Економічний стан лісової галузі в Україні та його вплив на сталий розвиток лісогосподарських підприємств. Агросвіт. 2021. Вип. 13–14. С. 17–24.

Дубович І.А., Лесюк Г.М. Теоретико-методологічні та практичні засади вдосконалення системи управління лісовим господарством України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2016. Вип. 17. Ч. 1. С. 100–103.

Слава С.С., Пугінська В.В., Чиняк В.В. Кореляційно-регресійне обґрунтування вибіркових параметрів розвитку підприємства та його основних активів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2019. Вип. 1(53). С. 116–124.

Старинець О.Г. Кореляційний аналіз діяльності підприємств мобільного зв’язку як спосіб формування їх антикризової стратегії. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 20. С. 568–571.

Сисоєва І.М. Прогнозування прибутку підприємства в залежності від методів облікової політики. Економіка та держава. 2010. № 10. С. 93–94.

Зведена фінансова звітність лісогосподарських підприємств Закарпатської області. Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства : вебсайт. URL: https://zakarpatlis.gov.ua/dostup-do-publichnoji-informatsiji/zvedena-finansova-zvitnist/ (дата звернення: 25.12.2021).

Tsehelnyk N. I. (2021) Ekonomichnyi stan lisovoi haluzi v Ukraini ta yoho vplyv na stalyi rozvytok lisohospodarskykh pidpryiemstv [The economic condition of the forest industry in Ukraine and its impact on the sustainable development of forestry enterprises]. Ahrosvit [Agrosvit]. Vol. 13–14, pp. 17–24. (in Ukrainian)

Dubovych I.A., Lesiuk H.M. (2016) Teoretyko-metodolohichni ta praktychni zasady vdoskonalennia systemy upravlinnia lisovym hospodarstvom Ukrainy [Theoretical, methodological and practical principles of improving the forestry management system of Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic sciences]. Vol. 17. No. 1, pp. 100–103. (in Ukrainian)

Slava S.S., Puhinska V.V., Chyniak V.V. (2019) Koreliatsiino-rehresiine obgruntuvannia vybirkovykh parametriv rozvytku pidpryiemstva ta yoho osnovnykh aktyviv [Correlation and regression justification of selected parameters of enterprise development and its main assets]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Ekonomika» [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Economics Series]. Vol. 1 (53), pp. 116–124. (in Ukrainian)

Starynets O.H. (2017) Koreliatsiinyi analiz diialnosti pidpryiemstv mobilnoho zviazku yak sposib formuvannia yikh antykryzovoi stratehii [Cross-correlation analysis of activity of mobile communication enterprises as method of forming their unticrisis strategy]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Global and national economic problems]. Vol. 20, pp. 568–571. (in Ukrainian)

Sysoieva I.M. (2010) Prohnozuvannia prybutku pidpryiemstva v zalezhnosti vid metodiv oblikovoi polityky [Forecasting enterprise profits depending on the methods of accounting policy]. Ekonomika ta derzhava [Economy and state]. Vol. 10, pp. 93–94. (in Ukrainian)

Zakarpatske oblasne upravlinnia lisovoho ta myslyvskoho hospodarstva. Zvedena finansova zvitnist lisohospodarskykh pidpryiemstv Zakarpatskoi oblasti [Consolidated financial statements of forestry enterprises of Zakarpattia region]. Available at: https://zakarpatlis.gov.ua/dostup-do-publichnoji-informatsiji/zvedena-finansova-zvitnist/ (accessed: 25 December 2021). (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-13