МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АПК УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.27.2023.297212

Ключові слова:

біопаливо, біогаз, дигестат, стратегія, енергонезалежність, методика

Анотація

Визначено, що використання прогресивних технологій виробництва біогазу з побічної продукції власного виробництва є найбільш доцільним способом зменшення енергонезалежності держави. Сформовано принципову схему методики оцінки ефективності виробництва біогазу на переробних підприємствах АПК. Обґрунтовано необхідність виробничої реструктуризації переробних підприємств агропромислового сектору з орієнтацією на виробництво біогазу як засобу досягнення енергетичної незалежності України. Проведені дослідження підтверджують важливість питання розробки методики оцінки еколого-економічної доцільності виробництва та переробки продукції АПК на біогаз. Розроблена методика оцінки широкомасштабної модернізації переробних підприємств АПК шляхом створення комплексів з виробництва біогазу та дигестату дасть можливість оцінити потенційними виробникам біогазу економічно-екологічну доцільність виробництва даного енергоносія.

Посилання

Калетнік Г.М., Лутковська С.М. Вектори подолання трансформацій еколого-економічної та соціальної безпеки сталого розвитку на основі модернізації. Агроеколологічний журнал. 2020. № 2. С. 15–23. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2020.207676

Hryhoruk I. Assessment of energy potential of agricultural residues. Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine. 2019. Vol. 140 (6). Pp. 57-62. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-6-10

Романчук С.В. Методичні підходи до оцінки екологічної та економічної ефективності переробки відходів. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. 2015. Т. 5 (167). С. 321–327.

Лутковська С.М. Методичні підходи до оцінки процесів модернізації системи екологобезпечного сталого розвитку. Наукові горизонти. 2020. № 2. С. 111–118. DOI: https://doi.org/10.33249/2663-2144-2020-87-02-111-118

Пришляк Н.В., Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. Рекомендації з вибору оптимальної сировини для виробництва біогазу на основі експериментальних даних щодо енергетичної цінності відходів. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 58–66. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.24.58

Фурман І.В. Перспективи виробництва біогазу та біоетанолу на спиртових заводах. Економіка та суспільство. 2022. № 36. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-42

Kaletnik G.M., Lutkovska S.M. Organic agricultural production in the system of modernization of environmental safety. Pollution Rersearh. 2023. Vol. 42 (1). P. 1–6. DOI: http://doi. org/10.53550/PR. 2023. v42i01.001

Kaletnik G. M., Lutkovska S. M. (2020) Vektory podolannia transformatsii ekoloho-ekonomichnoi ta sotsialnoi bezpeky staloho rozvytku na osnovi modernizatsii [Vectors of overcoming transformations of ecological, economic and social security of sustainable development based on modernization]. Ahroekololohichnyi zhurnal, no. 2. рр. 15–23. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2020.207676 (in Ukrainian)

Hryhoruk I. (2019) Assessment of energy potential of agricultural residues. Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine, vol. 140 (6), pp. 57–62. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-6-10. (in Ukrainian)

Romanchuk S. V. (2015) Metodychni pidkhody do otsinky ekolohichnoi ta ekonomichnoi efektyvnosti pererobky vidkhodiv [Methodical approaches to assessing the ecological and economic efficiency of waste processing]. Ekonomika pryrodokorystuvannia ta okhorony navkolyshnoho seredovyshcha, vol. 5 (167), pp. 321–327. (in Ukrainian)

Lutkovska S. M. (2020) Metodychni pidkhody do otsinky protsesiv modernizatsii systemy ekolohobezpechnoho staloho rozvytku [Methodical approaches to the assessment of processes of modernization of the system of ecologically safe sustainable development]. Naukovi horyzonty, no. 2, pp. 111–118. DOI: https://doi.org/10.33249/2663-2144-2020-87-02-111-118. (in Ukrainian)

Pryshliak N. V., Tokarchuk D. M., Palamarenko Ya. V. (2020) Rekomendatsii z vyboru optymalnoi syrovyny dlia vyrobnytstva biohazu na osnovi eksperymentalnykh danykh shchodo enerhetychnoi tsinnosti vidkhodiv [Recommendations for the selection of optimal raw materials for biogas production based on experimental data on the energy value of waste]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 24, рр. 58–66. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.24.58 (in Ukrainian)

Furman I. V. (2022) Perspektyvy vyrobnytstva biohazu ta bioetanolu na spyrtovykh zavodakh [Prospects of biogas and bioethanol production at distilleries]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 36. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-42 (in Ukrainian)

Kaletnik G. M., Lutkovska S. M. (2023) Organic agricultural production in the system of modernization of environmental safety. Pollution Rersearh, vol. 42 (1), pp. 1–6. DOI: http://doi.org/10.53550/PR.2023.v42i01.001

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07

Номер

Розділ

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки