ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

  • Т.В. Обелець Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1553-5150

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.27.2023.297213

Ключові слова:

державне регулювання економіки, соціально-економічна ситуація, економічний розвиток, державний борг, фінансова система

Анотація

Дослідження присвячене визначенню напрямів державного регулювання економіки в умовах невизначеності високого рівня. У статті проаналізовано загальні збитки та втрати України за сферами економічної діяльності, дефіцит торговельного балансу. У дослідженні окреслено середньострокові перспективи поточного рахунку держави. Також в роботі увагу приділено аналізу доходів, видатків та сальдо зведеного бюджету України, наведений аналіз зміни реального ВВП держави. Порівняння зовнішнього державного боргу та золотовалютних резервів України показує незбалансованість показників. У статті наведено низку чинників, що визначала динаміку міжнародних резервів. Аналіз надходжень на валютні рахунки уряду в Національному банку та виплати Уряду України свідчить про те, що надходження від міжнародних партнерів були значно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти. У роботі наведене ранжування країн за загальним обсягом двосторонніх зобов’язань. Залученість кожної країни, що взяла зобов’язання з надання підтримки Україні було оцінено порівнюючи розміри допомоги представлені як частка до ВВП країни-донора.

Посилання

World Bank. Global Economic Prospects, January 2023. Washington, DC: World Bank, 2023. DOI: https://doi.org/10.1586/978-1-4648-1906-3

Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment February 2022 – February 2023. The World Bank, the Government of Ukraine, the European Union, the United Nations. March 2023. URL: https://ukraine.un.org/sites/default/files/2023-03/P1801740d1177f03c0ab180057556615497.pdf

Близнюк В.В., Гук Л.П. Провали державного регулювання на ринку праці. Економіка України. 2021. № (12). С. 22–43 DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.12.022

Marglin Stephen A., Schor Juliet B. The Golden Age of Capitalism: Reinterpreting the Postwar Experience. Oxford University Press. 1992. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198287414.001.0001

Eucken W. The Foundations of Economics: History and Theory in the Analysis of Economic Reality. W. Hodge, 1950. 358 р.

Несененко П.П., Артеменко О.А., Патлатой О.Є. Теоретичні основи економічної політики: навчальний посібник. Київ : ФОП Гуляєва В.М., 2019. 306 с.

Концепція економічної безпеки України / кер. проекту В.М. Геєць, заст. кер. Б.Є. Кваснюк. Київ : Логос, 1999. 56 с.

Скрипниченко М.І. Макроекономічні оцінки і прогнози повоєнного відновлення економіки України. Економічна теорія. 2022. № 2. С. 29–43. DOI: https://doi.org/10.15407/etet2022.02.029

Дані Мінфіну України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/foreign/

Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2023 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-zrosli-do-373-mlrd-dol-ssha-za-pidsumkami-travnya-scho-ye-nayvischim-pokaznikom-iz-serpnya-2011-roku

Ukraine. IMF Country Report No. 23/132. International Monetary Fund. March 2023. URL: https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/05/30/pr23185-ukraine-imf-and-ukrainian-authorities-reach-staff-level-agreement-eff

Kiel Institute for the World Economy. URL: https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/?cookieLevel=not-set

European Commission. EU Solidarity with Ukraine. 2023. URL: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-ukraine-standing-together_en#eu-assistance-to-ukraine

UN doubles support for reconstruction efforts in Kharkiv and Mykolaiv. URL: https://news.un.org/ru/story/2023/06/1441732

WFP Ukraine. External Situation Report № 39 05 May 2023. URL: https://api.godocs.wfp.org/api/documents/06c0146ddffb4a2380f92eac8e547397/download/?_ga=2.114492423.1081741494.1686296688-1741005399.1686296688

Обелець Т.В. Демографічний чинник формування трудового потенціалу України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», Серія "Економіка". Острог : Вид-во НаУОА, 2020. № 17 (45). С 53–57. DOI: https://doi.org/10.25264/2311-5149-2020-17(45)-53-58

World Bank (2023) Global Economic Prospects, January 2023. Washington, DC: World Bank. DOI: https://doi.org/10.1586/978-1-4648-1906-3

Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment February 2022 – February 2023. (March, 2023) The World Bank, the Government of Ukraine, the European Union, the United Nations. Available at: https://ukraine.un.org/sites/default/files/2023-03/P1801740d1177f03c0ab180057556615497.pdf

Blyzniuk V. V., Huk L. P. (2021) Provaly derzhavnoho rehuliuvannia na rynku pratsi. Ekonomika Ukrainy, no. (12), pp. 22–43 DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.12.022

Marglin Stephen A., Schor Juliet B. (1992) The Golden Age of Capitalism: Reinterpreting the Postwar Experience. Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198287414.001.0001

Eucken W. (1950) The Foundations of Economics: History and Theory in the Analysis of Economic Reality. W. Hodge, 358 p.

Nesenenko P. P., Artemenko O. A., Patlatoi O. Ie. Teoretychni osnovy ekonomichnoi polityky: navchalnyi posibnyk. Kyiv : FOP Huliaieva V.M., 2019. 306 s.

Heiets V. M., Kvasniuk B. Ie. (1999) Kontseptsiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy. Kyiv: Lohos, 56 p.

Skrypnychenko M. I. (2022) Makroekonomichni otsinky i prohnozy povoiennoho vidnovlennia ekonomiky Ukrainy. Ekonomichna teoriia, no. 2, pp. 29–43. DOI: https://doi.org/10.15407/etet2022.02.029

Dani Minfinu Ukrainy. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/foreign/

Mizhnarodni rezervy Ukrainy stanom na 1 chervnia 2023 roku. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-zrosli-do-373-mlrd-dol-ssha-za-pidsumkami-travnya-scho-ye-nayvischim-pokaznikom-iz-serpnya-2011-roku

Ukraine. IMF Country Report No. 23/132. International Monetary Fund. (March, 2023). Available at: https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/05/30/pr23185-ukraine-imf-and-ukrainian-authorities-reach-staff-level-agreement-eff

Kiel Institute for the World Economy. Available at: https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/?cookieLevel=not-set

European Commission (2023) EU Solidarity with Ukraine. Available at: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-ukraine-standing-together_en#eu-assistance-to-ukraine

UN doubles support for reconstruction efforts in Kharkiv and Mykolaiv. Available at: https://news.un.org/ru/story/2023/06/1441732

WFP Ukraine. External Situation Report № 39 05 May 2023. Available at: https://api.godocs.wfp.org/api/documents/06c0146ddffb4a2380f92eac8e547397/download/?_ga=2.114492423.1081741494.1686296688-1741005399.1686296688

Obelets T. V. (2020) Demohrafichnyi chynnyk formuvannia trudovoho potentsialu Ukrainy. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», Seriia "Ekonomika". Ostroh : Vyd-vo NaUOA. No. 17 (45), pp. 53–57. DOI: https://doi.org/10.25264/2311-5149-2020-17(45)-53-58

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07

Номер

Розділ

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки