ПРИНЦИПИ, ЦІЛІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • О.І. Андрусь Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5659-6670
  • Н.Я. Бойчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1548-5472

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.27.2023.297216

Ключові слова:

кадри, кадрова політика, управління кадровою політикою підприємства, ефективність управління кадровою політикою підприємства

Анотація

Мета статті – обґрунтування принципів, цілей і методів ефективної кадрової політики підприємства, оскільки аналіз наукового та практичного досвіду, розробка організаційних структур управління кадровою політикою показали, що їх узагальнення дозволяє побудувати ефективну модель управління персоналом підприємства. У ході дослідження було узагальнено дві групи принципів кадрової політики підприємства, які стосуються формування та управління кадровою політикою. Визначено п’ять груп цілей управління кадровою політикою підприємства, серед яких адміністративні, підвищення якості діяльності, інформування працівників про показники їхньої праці та розвитку, вдосконалення процесів управління кадровою політикою. Окреслені також методи управління кадровою політикою – адміністративні, економічні та соціально-психологічні. Практичне значення результатів дослідження полягає в можливості подальшого обґрунтування моделі ефективного управління кадровою політикою підприємства.

Посилання

Armstrong M. and Baron A. (1998) Performance Management: The new realities. London: CIPD, 2007. 780р.

Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R Emotional intelligence meet traditional standard for an intelligence. Intelligence. 2009. 298р.

Mintzberg Henry. Strategy Safari: a Guided Tour through the Wilds of Strategic Management. New York: Free Press, 1998. URL: https://www.management.com.ua/strategy/str341.html (дата звернення: 15.09.2023).

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом. URL: http://www.twirpx.com/file/544700/ (дата звернення: 20.09.2023)

Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персоналом: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 502 с.

Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: навч. посіб. 2-ге видання. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 488 с.

Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: навч. посіб. 2 вид., перероблене і доповнене. Київ : «Кондор», 2020. 308 с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: пер с англ. 1992. 423 с.

Михайлова Л.І. Управління персоналом: навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 248 с.

Савченко В.І. Управління розвитком персоналу: навч. посібн. 2-е изд., перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2018. 345 с.

Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: навч. посібн. 2-е вид., перероб. і доп. Киїа : Професіонал, 2015. 366 с.

Стец В.А., Стец І.І., Костючик М.Ю. Менеджмент персоналу: навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей. Тернопіль : Лілея, 2019. 180 с.

Хміль Ф.І. Управління персоналом: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Академвидав, 2006. 488 с.

Armstrong M. and Baron A. (1998) Performance Management: The new realities. London, CIPD. Performance Management. 2007. 780р.

Mayer J. D., Salovey P., Caruso D. R. (2009) Emotional intelligence meet traditional standard for an intelligence. Intelligence. 298р.

Mintzberg, Henry (1998) Strategy Safari: a Guided Tour through the Wilds of Strategic Management. New York: Free Press. Available at: https://www.management.com.ua/strategy/str341.html

Balabanova L. V., Sardak O. V. Upravlinnia personalom. Available at: http://www.twirpx.com/file/544700/

Vynohradskyi M. D., Vynohradska A. M., Shkanova O. M. (2019) Upravlinnia personalom: navch. posib. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 502 p.

Hetman O. O., Shapoval V. M. (2018) Ekonomika pidpryiemstva: navch. posib. 2-he vydannia. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 488 p.

Krushelnytska O. V., Melnychuk D. P. (2020) Upravlinnia personalom: navch. posib. 2 vyd., pereroblene i dopovnene. Kyiv: «Kondor», 308 p.

Meskon M. Kh., Albert M., Khedoury F. (1992) Osnovy menedzhmenta: per s anhl. 423 p.

Mykhailova L. I. (2017) Upravlinnia personalom: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 248 p.

Savchenko V. I. (2018) Upravlinnia rozvytkom personalu: navch. posibn2-e yzd., pererob. y dop. Kyiv: KNEU, 345 p.

Savelieva V. S., Yeskov O. L. (2015) Upravlinnia personalom : navch. posibn. 2-e yzd., pererob. y dop. Kyiv: Profesional, 366 p.

Stets V. A., Stets I. I., Kostiuchyk M. Iu. (2019) Menedzhment personalu: navch. posib. dlia studentiv ekonomichnykh spetsialnostei. Ternopil: Lileia, 180 p.

Khmil F. I. (2006) Upravlinnia personalom: pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kyiv: Akademvydav, 488 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07