УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • В.Л. Вакуленко Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7019-1832
  • Д.С. Сметан Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0009-0007-7775-976X

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.27.2023.297219

Ключові слова:

виробничі процеси, сільськогосподарські підприємства, блокчейн, ефективне управління, цифровізація

Анотація

У статті досліджено перспективні напрямки управління виробничими процесами сільськогосподарських підприємств з використанням блокчейн технологій в умовах забезпечення продовольчої безпеки. Визначено важливість блокчейн децентралізованої бази даних при зборі інформації при поставках виробників продуктів харчування, уточнено п’ять основних характеристик. Деталізовано способи використання блокчейн технологій. Представлено переваги від блокчейну з точки зору економії витрат задля більшої ефективності в існуючих процесах виробництва сільськогосподарської продукції. Уточнено чотири етапи реалізації блок-ланцюга в сільськогосподарських організаціях. Визначено основні переваги технології Blockchain: обмін продукцією без посередництва третьої сторони, безпека і надійність здійснюваних операцій, висока якість даних, робота з кваліфікованими користувачами, цілісність процесу, прозорість і незмінність системи, спрощена система обліку, ефективні транзакції.

Посилання

Антонова Г.В., Ковальова О.В. Бездротові технології як ланка цифровізації сільського господарства. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. 2018. № 17. С. 53–59.

Бортнік А.М. Цифрова трансформація бізнес-моделі підприємства. Стратегія економічного розвитку України. 2020. Вип. 47. С. 16–31

Водянка Л.Д., Юрій Т.П. Цифровізація та цифрова платформа в економічному розвитку аграрного сектору. Економіка АПК. 2020. № 12. С. 67–73.

Воробець В. Переваги використання блокчейн технології в умовах цифровізації фінансових інструментів. Світ фінансів. 2020. № 2. С. 49–61.

Ковтонюк К.В. Цифровізація світової економіки як фактор економічного зростання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2017. Вип. 27(1). С. 29–33.

Островський І.А. Міжнародні цифрові платформи як інструмент макроекономічного регулювання ринків аграрної продукції. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. Вип. 3(1). С. 21–25.

Руденко М.В. Технології цифрової трансформації сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2019. № 23. С. 8–18.

Свиноус І.В., Гаврик О.Ю., Ткаченко К.В., Микитюк Д.М., Семисал А.В. Сучасний стан та проблеми впровадження цифрових технологій в практику діяльності сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15–16. С. 35–39.

Тарасюк А., Гамалій В. Тренди цифровізації сільськогосподарських підприємств України. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2021. № 5. С. 72–85.

Тогобицька В.Д. Основні чинники впливу цифровізації економіки на соціально-економічні системи. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. 2021. Вип. 1. С. 227–233.

Цифровізація обліку в управлінні бізнес-процесами підприємств агропромислового комплексу. URL: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11811/3/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0.pdf

Шабатура Т.С. Перспективи розвитку аграрного сектору України в контексті цифрових технологій. Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал. 2019. Вип. 3 (14). С. 123–128.

Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. Розвиток технологій Big Data в умовах цифрових трансформацій. Агросвіт. 2021. № 9–10. С. 60–68.

Юрчук Н.П. Особливості використання цифрових технологій в агробізнесі. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/36_2022/19.pdf

Яцкевич І.В., Красностанова Н.Е. Цифрові технології у підприємницькій діяльності. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2021. № 1. c. 38–44.

Blockchain Technology in Agriculture. URL: https://www.edengreen.com/blog-collection/blockchaintechnology-in-agriculture

Top 10 Agriculture Trends, Technologies & Innovations for 2022. URL: https://www.startus-insights.com/innovators-guide/agriculture-trends-innovation/

Antonova G. V. & Kovalova, O. V. (2018) Bezdrotove tekhnolohii yak lanka tsyfrovizatsii silskoho hospodarstva. [Wireless technologies as a link in the digitalization of agriculture]. Kompiuterni zasoby, merezhi ta systemy, no. (17), pp. 53–59

Bortnik A. M. (2020) Tsifrova transformatsiia biznes-modeli pidpryiemstva. [Digital transformation of the company's business model]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, no. (47), pp. 16–31

Vodyanka L. D. & Yuriy T. P. (2020) Tsyfrovizatsiia ta tsyfrova platforma v ekonomichnomu rozvytku ahrarnoho sektoru. [Digitalization and digital platform in the economic development of the agricultural sector]. Ekonomika APK, no. (12), pp. 67–73

Vorobets V. (2020) Perevahy vykorystannia blokchein tekhnolohii v umovakh tsyfrovizatsii finansovykh instrumentiv. [Advantages of using blockchain technology in the context of digitalization of financial instruments]. Svit finansiv, no. 2, pp. 49–61.

Kovtoniuk K. V. (2017) Tsyfrovizatsiia svitovoi ekonomiky yak faktor ekonomichnoho zrostannia [Digitization of the world economy as a factor of economic growth]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, no. 27(1), pp. 29–33.

Ostrovskyi I. A. (2020) Mizhnarodni tsyfrovi platformy yak instrument makroekonomichnoho rehuliuvannia rynkiv ahrarnoi produktsii [International digital platforms as a tool of macroeconomic regulation of agricultural product markets]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, no. 3(1), pp. 21–25.

Rudenko М. (2019) Tekhnolohii tsyfrovoi transformatsii silskohospodarskykh pidpryiemstv [Digital transformation technologies of agricultural enterprises]. Agrosvit, no. 23, pp. 8–18.

Svinous I. V., Havryk O. Yu., Tkachenko K. V., Mykytiuk D. M. & Semysal A. V. (2020) Suchasnyi stan ta problemy vprovadzhennia tsyfrovykh tekhnolohii v praktyku diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Current state and problems of implementing digital technologies in the practice of agricultural enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 15–16, pp. 35–39.

Tarasiuk A. & Hamalii V. (2021) Trendy tsyfrovizatsii silskohospodarskykh pidpryiemstv Ukrainy [Trends of digitization of agricultural enterprises in Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, no. 5, pp. 72–85.

Togobitska V. D. (2021) Osnovni chynnyky vplyvu tsyfrovizatsii ekonomiky na sotsialno-ekonomichni systemy [The main factors of economic digitalization impact on socio-economic systems]. Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia, no. 1, pp. 227–233.

Digitalization of accounting in the management of business processes of agricultural enterprises. Available at: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11811/3/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0.pdf

Shabatura T. S. (2019) Perspektivi rozvitku agrarnogo sektoru Ukraini v konteksti tsifrovih tehnologij [Prospects for the development of the agricultural sector of Ukraine in the context of digital technologies]. Pryazovskyi Economic Bulletin, no. 3(14), pp. 123–128.

Yurchuk N. P. & Kiporenko S. S. (2021) Rozvitok tehnologiy Big Data v umovah tsifrovih transformaciy [Development of Big Data technologies in the context of digital transformations]. Agrosvit, no. 9-10, pp. 60–68.

Yurchuk N. P. (2022) Osoblivosti vikoristannya tsifrovih tehnologiy v agrobiznesi. Eastern Europe: Economy, Business and Management Journal, no. 36, pp. 123–128. Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/36_2022/19.pdf

Yatskevich І. V. & Krasnostanova N. E. (2021) Tsifrovi tehnologii u pidpriemnitskiy diyalnosti [Development of Big Data technologies in the context of digital transformations]. Agrosvit, no. 9-10, pp. 60–68. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/9-10_2021/10.pdf

Blockchain Technology in Agriculture. Available at: https://www.edengreen.com/blog-collection/blockchaintechnology-in-agriculture

Top 10 Agriculture Trends, Technologies & Innovations for 2022. Available at: https://www.startus-insights.com/innovators-guide/agriculture-trends-innovation/

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07